Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0079/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0084

Protokół
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg

14. Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) (art. 70a Regulaminu) (debata)
CRE

Projekt decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Projekt decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Sprawozdawca: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Projekt decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Projekt decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Sprawozdawca: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Głos zabrali: James Nicholson, wyrażając ubolewanie z powodu nieobecności komisarza odpowiedzialnego za te kwestie, oraz Marc Tarabella w tej samej sprawie.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Giovanni La Via przedstawili projekty decyzji.

Głos zabrali: Birgit Schnieber-Jastram (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Georgios Papastamkos (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Dan Jørgensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elisabeth Schroedter (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI) i Giommaria Uggias (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI).

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith i Julie Girling.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Luísowi Paulo Alvesowi, na które udzielił on odpowiedzi, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa i Franz Obermayr.

Głos zabrał Dacian Cioloş.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 13.3.2013, pkt 8.8 protokołu z dnia 13.3.2013, pkt 8.9 protokołu z dnia 13.3.2013 i pkt 8.10 protokołu z dnia 13.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności