Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0079/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0084

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

14. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (článok 70a rokovacieho poriadku) (rozprava)
CRE

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Spravodajca: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Spravodajca: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Vystúpili títo poslanci: James Nicholson, ktorý vyjadril poľutovanie nad neúčasťou komisára zodpovedného za túto oblasť, a Marc Tarabella na tú istú tému.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via uviedli návrhy rozhodnutia.

Vystúpili títo poslanci: Birgit Schnieber-Jastram (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Dan Jørgensen (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Catherine Grèze (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elisabeth Schroedter (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko) a Giommaria Uggias (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Köstinger v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith a Julie Girling.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Luísovi Paulovi Alvesovi, ktorý na ňu odpovedal, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.3.2013, bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.3.2013, bod 8.9 zápisnice zo dňa 13.3.2013 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 13.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia