Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0079/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0084

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

14. Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (artikel 70a i arbetsordningen) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Förslag till beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Förslag till beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Föredragande: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Förslag till beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Förslag till beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Föredragande: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Talare: James Nicholson, som beklagade att den ansvarige kommissionsledamoten inte var närvarande, och Marc Tarabella, som uttalade sig på samma tema.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Giovanni La Via redogjorde för förslagen till beslut.

Talare: Birgit Schnieber-Jastram (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Georgios Papastamkos (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Monika Hohlmeier (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Dan Jørgensen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Catherine Grèze (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elisabeth Schroedter (föredragande av yttrande från utskottet REGI) och Giommaria Uggias (föredragande av yttrande från utskottet REGI).

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith och Julie Girling.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, ställde en fråga ("blått kort") till Luís Paulo Alves, som besvarade frågan, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa och Franz Obermayr.

Talare: Dacian Cioloş.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 13.3.2013, punkt 8.8 i protokollet av den 13.3.2013, punkt 8.9 i protokollet av den 13.3.2013 och punkt 8.10 i protokollet av den 13.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy