Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2010(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 15
CRE 12/03/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

15. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή [2013/2010(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Η Anne E. Jensen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Werthmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny και Vojtěch Mynář, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ashley Fox.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου