Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0374(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0076/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0076/2012

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0079

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

18. Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Η Sharon Bowles παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ildikó Gáll-Pelcz και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Sharon Bowles

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου