Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0040/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0040/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 20
CRE 12/03/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.5
CRE 14/03/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0092

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

20. Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ [2012/2131(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Η Nadja Hirsch παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Kinga Göncz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Joanna Senyszyn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Γεώργιος Παπανικολάου, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Συλβάνα Ράπτη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zbigniew Ziobro, και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Nadja Hirsch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου