Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

22. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, CONT, TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

В съответствие с разпоредбите на член 304 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ECON, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC01/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива87/357/ЕИО на Съвета и Директива2001/95/ЕО (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент(ЕС) №305/2011, Регламент(ЕО) №764/2008 и Регламент(ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването за предоставяне на обща рамка за засилено сътрудничество (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Решение на Съвета от 9юни 2011г. за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA, IMCO

- Предложение за Директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, BUDG, JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02 /2013 - Раздел III - Комисия (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от Европейския икономичеки и социален комитет:

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 2185/2012) относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009“ (COM(2012)05422012/0266(COD))

и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия“ (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 2444/2012) относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата“ (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 0144/2013) относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността“ (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) от омбудсмана:

- Годишен отчет за дейността за 2012 г., изготвен от от главния разпоредител с бюджетни кредити на Европейския омбудсман.

Правна информация - Политика за поверителност