Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk

22. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD))
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 304 SFEU návrh nepovinně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění přílohy II a III rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 02 /2013 - Oddíl III - Komise (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) z Evropského hospodářského a sociálního výboru:

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2185/2012) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (COM(2012)05412012/0267(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2444/2012) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 0144/2013) k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) od veřejného ochránce práv:

- Výroční zpráva o činnosti za rok 2012, kterou vypracovala hlavní schvalující osoba evropského veřejného ochránce práv.

Právní upozornění - Ochrana soukromí