Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg

22. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 304 konsulteerib president selle ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Kiribati Vabariigi vahel sõlmitud kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, sõlmimise kohta (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahelise lepingu, millega luuakse tõhustatud koostöö üldine raamistik, sõlmimise kohta (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 9. juuni 2011. aasta otsuse (laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta) II ja III lisa (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 2185/2012) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD)),
ja ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 2444/2012) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 0144/2013) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) ombudsman:


- Ombudsmani eelarvevahendite peamise käsutaja koostatud 2012. aasta tegevusaruanne.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika