Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 12., Kedd - Strasbourg

22. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, CONT, TRAN

- Javaslat a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az EUMSZ 282. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációra kéri fel az Európai Központi Bankot.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Javaslat az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD))
Az EUMSZ 282. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációra kéri fel az Európai Központi Bankot.
Az EUMSZ 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációra kéri fel a Gazdasági és Szociális Bizottságot e javaslattal kapcsolatban.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ECON, IMCO

- Javaslat a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az EUMSZ 282. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációra kéri fel az Európai Központi Bankot.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- A DEC 01/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Javaslat a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet között a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló, 2011. június 9-i tanácsi határozat II. és III. mellékletének módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Javaslat a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI, ITRE, IMCO

- Javaslat a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

INTA, IMCO

- Javaslat a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, BUDG, JURI

- A DEC 02/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


2) a Gazdasági és Szociális Bizottság:

- A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 2185/2012) „az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról” (COM(2012)05422012/0266(COD))
és az „az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről zóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról” (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 2444/2012) „a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról” (COM(2012)06142012/0299(COD))

- A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 0144/2013) „az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról” (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) az ombudsman:


- Az európai ombudsman engedélyezésre jogosult főtisztviselője által elkészített 2012-es éves tevékenységi jelentés.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat