Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras

22. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, CONT, TRAN

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

Pagal SESV 304 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

– Pasiūlymas perkelti DEC 01/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartojimo gaminių saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, Reglamentas (EB) Nr.764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr.765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami 2011m. birželio 9d. Tarybos sprendimo dėl 2007m. lapkričio 23d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu II ir III priedai (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, BUDG, JURI

– Pasiūlymas perkelti DEC 02/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto:

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 2185/2012) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))

ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų (COM(2012)05412012/0267 (COD))

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 2444/2012) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012)06142012/0299(COD))

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 0144/2013) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) Ombudsmeno:

– Ombudsmeno vyriausiojo tvirtinančio pareigūno parengta 2012 m. metinės veiklos ataskaita.

Teisinė informacija - Privatumo politika