Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra

22. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CONT, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)).
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.
Atbilstoši LESD 304. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kas nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patēriņa preču drošumu un par Padomes Direktīvas 87/357/EEK un Direktīvas2001/95/EK atcelšanu (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz ražojumu tirgus uzraudzību un ar ko groza Padomes Direktīvu 89/686/EEK un Direktīvu 93/15/EEK, un Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 2000/9/EK, 2000/14/EK, 2001/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2007/23/EK, 2008/57/EK, 2009/48/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK, 2011/65/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, Regulu (EK) Nr. 764/2008 un Regulu (EK) Nr. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido vispārēju satvaru pastiprinātai sadarbībai (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes 2011. gada 9. jūnija Lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 2007. gada 23. novembra Hāgas Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu, II un III pielikumu (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, BUDG, JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


2.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegtie dokumenti

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2185/2012) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (COM(2012)05412012/0267 (COD)).

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2444/2012) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)06142012/0299(COD)).

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 0144/2013) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3. Ombuda iesniegtie dokumenti


- Eiropas Ombuda galvenā kredītrīkotāja 2012. gada darbības pārskats.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika