Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

22. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ingediend:

1) door de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, CONT, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 C7-0032/2013 2013/0025(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van de Raad (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EU) nr.305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Voorstel tot besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart waarbij een algemeen kader wordt gecreëerd voor versterkte samenwerking (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij het besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG, JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 02/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


2) door het
Europees Economisch en Sociaal Comité:

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 2185/2012) over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
en over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 2444/2012) over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 0144/2013) over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke afwijking van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) door de Ombudsman:


- Jaarlijks activiteitenverslag voor 2012, opgesteld door de hoofdordonnateur van de Ombudsman.

Juridische mededeling - Privacybeleid