Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg

22. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, CONT, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 282 TFUE Przewodniczący skorzysta z możliwości skonsultowania się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 282 TFUE Przewodniczący skorzysta z możliwości skonsultowania się z Europejskim Bankiem Centralnym.
Zgodnie z postanowieniami art. 304 TFUE Przewodniczący skorzysta z możliwości skonsultowania się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym..
Zgodnie z postanowieniami art. 282 TFUE Przewodniczący skorzysta z możliwości skonsultowania się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, BUDG, JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG


2) przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 2185/2012) w sprawie "Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
oraz w sprawie "Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 2444/2012) w sprawie "Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 0144/2013) w sprawie "Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:


- Roczne sprawozdanie z działalności za rok 2012 przygotowane przez głównego urzędnika zatwierdzającego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności