Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg

22. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.
În conformitate cu articolul 304 din TFUE, Preşedintele va consulta cu titlu facultativ Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ECON, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 01/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene care asigură un cadru general pentru cooperarea consolidată (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a anexelor II și III la Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA, IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, BUDG, JURI

- Propunere de virament de credite DEC 02/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către Comitetul Economic şi Social European:

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 2185/2012) privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale şi de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
şi propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 2444/2012) privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 0144/2013) privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) de către Ombudsmanul European:


- Raportul anual de activitate pe 2012 întocmit de ordonatorul principal de credite al Ombudsmanului European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate