Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

22. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.
V súlade s ustanoveniami článku 304 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ECON, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 01/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov ao zrušení smernice 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Návrh na rozhodnutie Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II a III k rozhodnutiu Rady z 9. júna 2011 o schválení Haagskeho dohovoru z 23. novembra 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny v mene Európskej únie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC02/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


2) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru:

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 2185/2012) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 2444/2012) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 0144/2013) k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) ombudsmana:


- Výročná správa o činnosti za rok 2012 zostavená hlavným povoľujúcim úradníkom európskeho ombudsmana.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia