Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (συζήτηση)
 5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (συζήτηση)
 6.Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)
 7.Διάφορα
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισραήλ
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
10.1.Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης * (ψηφοφορία)
  
10.2.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
10.3.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
10.4.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)
  
10.5.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (ψηφοφορία)
  
10.7.Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.8.Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (ψηφοφορία)
  
10.9.Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
  
10.10.Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD)- Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (άρθρο 70 α του Κανονισμού) (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (συζήτηση)
 18.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (συζήτηση)
 19.Προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 20.Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (συζήτηση)
 21.Αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρία (συζήτηση)
 22.Κατάθεση εγγράφων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (895 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (365 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (483 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (507 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1076 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου