Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Problemen in de voedselvoorzieningsketen in de context van de recente paardenvleesaffaire (debat)
 5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I - Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (debat)
 6.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)
 7.Diversen
 8.Stemmingen
  
8.1.Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I (stemming)
  
8.4.Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (stemming)
  
8.5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)
  
8.6.Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)
  
8.7.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie * (stemming)
 9.Plechtige vergadering - Israël
 10.Stemmingen (voortzetting)
  
10.1.Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie * (stemming)
  
10.2.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (stemming)
  
10.3.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone ***I (stemming)
  
10.4.Europese durfkapitaalfondsen ***I (stemming)
  
10.5.Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (stemming)
  
10.6.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (stemming)
  
10.7.Uitbanning van genderstereotypen in de EU (stemming)
  
10.8.De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (stemming)
  
10.9.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (stemming)
  
10.10.Meer voordelen van EU-milieumaatregelen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (artikel 70 bis van het Reglement) (debat)
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 17.Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (debat)
 18.Systeem van nationale en regionale rekeningen ***I (debat)
 19.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (debat)
 20.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (debat)
 21.De effecten van het bezuinigingsbeleid op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (debat)
 22.Ingekomen stukken
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (253 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (895 kb) 
 
Notulen (215 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (467 kb) 
 
Notulen (271 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (395 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (999 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid