Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 266k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Проблеми във веригата за предлагане на храни в контекста на неотдавна възникналия въпрос за конското месо (разискване)
 5.Онлайн решаване на потребителски спорове ***I - Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I (разискване)
 6.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (разискване)
 7.Разни въпроси
 8.Време за гласуване
  
8.1.Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването ***I (гласуване)
  
8.4.Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I (гласуване)
  
8.5.Онлайн решаване на потребителски спорове ***I (гласуване)
  
8.6.Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I (гласуване)
  
8.7.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) * (гласуване)
 9.Тържествено заседание - Израел
 10.Време за гласуване (продължение)
  
10.1.Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека * (гласуване)
  
10.2.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I (гласуване)
  
10.3.Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (гласуване)
  
10.4.Европейските фондове за рисков капитал ***I (гласуване)
  
10.5.Европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)
  
10.6.Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (гласуване)
  
10.7.Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (гласуване)
  
10.8.Положението на жените в Северна Африка (гласуване)
  
10.9.Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (гласуване)
  
10.10.Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (член 70 а от Правилника за дейността) (разискване)
 15.Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 16.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (разискване)
 18.Европейска система от национални и регионални сметки ***I (разискване)
 19.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (разискване)
 20.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (разискване)
 21.Въздействието на политиките на бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (разискване)
 22.Внесени документи
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2013 - 2014

Заседания от 12 до 14 март 2013 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 12 МАРТ 2013 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 134 2 от Правилника за дейността, сесия 2013-2014 г. на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението в Бангладеш

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Мария Габриел и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Бангладеш (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan и Zuzana Roithová, от името на групата PPE, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Метин Казак, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford и Edward McMillan-Scott, от името на групата ALDE, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, относно случая на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


4. Проблеми във веригата за предлагане на храни в контекста на неотдавна възникналия въпрос за конското месо (разискване)

Изявление на Комисията: Проблеми във веригата за предлагане на храни в контекста на неотдавна възникналия въпрос за конското месо (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, и Lucas Hartong, независим член на ЕП.

Изказа се Tonio Borg.

Разискването приключи.


5. Онлайн решаване на потребителски спорове ***I - Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) [2011/0374(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) [2011/0373(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Evelyne Gebhardt (която замества Louis Grech) представиха своите доклади.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията JURI), Hans-Peter Mayer, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Robert Rochefort, от името на групата ALDE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Evelyne Gebhardt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 12.3.2013 и точка 8.6 от протокола от 12.3.2013.

(Заседанието, прекъснато в 9.55 ч., бе възобновено в 10.00 ч.)


6. Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Véronique Mathieu Houillon, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Marie-Christine Vergiat, за да зададе въпрос „синя карта“ на Véronique Mathieu Houillon, която отговори на него, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke, от името на групата EFD, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, за да зададе въпрос „синя карта“ (Председателят посочи, че не се касае за въпрос „синя карта“ ), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino и Georgios Papanikolaou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се: Viviane Reding и Lucinda Creighton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно засилването на борбата срещу расизма и ксенофобията (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на насилие на основата на предубеждения (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová и Ioan Enciu, от името на групата S&D, относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, настроенията срещу роми (синти, пътуващи хора), хомофобията, трансфобията и всички други форми на дискриминация (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на престъпления от омраза и реторика, проповядваща омраза (B7-0125/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 14.3.2013.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател


7. Разни въпроси

Изказаха се: Sylvie Guillaume, която, от името на групата S&D, поиска въпросът за съвместимостта с основните принципи и правото на Европейския съюз на редица изменения в конституцията, приети вчера от унгарския парламент, да бъде отнесен до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; Gabriele Zimmer, която се върна на въпроса, повдигнат вчера при откриването на заседанието, и поиска, от името на групата GUE/NGL, председателят да изпрати до мароканските органи официален протест срещу експулсирането на делегацията на Парламента, която е пътувала за Западна Сахара; Guy Verhofstadt, който поиска, позовавайки се на член 7 от Договора за Европейския съюз, въпросът за евентуалното нарушение на основните права чрез приемането на изменения в унгарската конституция да бъде включен в дневния ред на утрешното заседание; József Szájer, който се противопостави на това искане, позовавайки се на член 4 от Договора за Европейския съюз, и Rui Tavares, който припомни член 2 от Договора и призовава Комисията да съсредоточи усилията си за провеждането на диалог с Унгария по въпроса за основните права (Председателстващият заседанието отбелязва искането за промяна на дневния ред и съобщи, че ще уведоми председателя за това).


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО [2011/0300(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0061)

Изказвания

Daniel Cohn-Bendit, относно промяната в дневния ред, предложена от Guy Verhofstadt (Председателстващият заседанието припомни, че председателят ще бъде уведомен за този въпрос), и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията), за да представи позицията на Комисията по приетите изменения.


8.2. Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно неговото разследване във връзка с жалба 2591/2010/GG срещу Европейската комисия (Летище Виена) [2012/2264(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0062)

Изказване

Margrete Auken (докладчик).


8.3. Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [2012/0042(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0063)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0063)


8.4. Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза [2011/0372(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0064)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0064)


8.5. Онлайн решаване на потребителски спорове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) [2011/0374(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0065)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0065)


8.6. Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) [2011/0373(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Louis Grech (A7-0280/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0066)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0066)


8.7. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) [2012/0195(CNS)] - Комисия по развитие. Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0067)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0067)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

9. Тържествено заседание - Израел

От 12.00 ч. до 12.45 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Шимон Перес, президент на Държавата Израел.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

10. Време за гласуване (продължение)

10.1. Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно защитата на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека [2012/0074(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0068)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0068)

Изказване

Michèle Rivasi (докладчик), за да предложи техническа корекция на изменение 2.


10.2. Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност [2011/0385(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, докладът е върнат за разглеждане в комисия на заседанието от 13 юни 2012 г. (точка 7.4 от протокола от 13.6.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0069)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0069)

Изказвания

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ), за да направи изявление относно докладите Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) и Elisa Ferreira (A7-0173/2012), и Jörg Leichtfried, относно протичането на времето за гласуване.


10.3. Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната [2011/0386(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, докладът е върнат за разглеждане в комисия на заседанието от 13 юни 2012 г. (точка 7.5 от протокола от 13.6.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0070)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0070)


10.4. Европейските фондове за рисков капитал ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал [2011/0417(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, докладът е върнат за разглеждане в комисия на заседанието от 13 септември 2012 г. (точка 11.10 от протокола от 13.9.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0071)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0071)

Изказване

Cecilia Wikström относно протичането на времето за гласуване.


10.5. Европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество [2011/0418(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, докладът е върнат за разглеждане в комисия на заседанието от 13 септември 2012 г. (точка 11.9 от протокола от 13.9.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0072)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0072)


10.6. Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (гласуване)

Доклад относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените [2012/2301(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0073)

Изказване

Nuno Melo относно текста на съображение В.


10.7. Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (гласуване)

Доклад относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС [2012/2116(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0074)

Изказване

Ashley Fox, за да поиска повтаряне на гласуването на параграф 32 (Председателят пристъпи към електронна проверка на гласуването по параграф 32).


10.8. Положението на жените в Северна Африка (гласуване)

Доклад относно положението на жените в Северна Африка [2012/2102(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0075)


10.9. Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (гласуване)

Доклад относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие) [2012/2222(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0076)


10.10. Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда (гласуване)

Доклад относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция [2012/2104(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0077)

Изказвания

Jacqueline Foster и Pervenche Berès, които се върнаха към писмената декларация на Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) при гласуването на докладите Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) и Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly и Syed Kamall

Доклад Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Доклад Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Доклад Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall и Jacek Olgierd Kurski

Доклад Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu и Seán Kelly

Доклад Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini и Elena Băsescu

Доклад Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga и Minodora Cliveti

Доклад Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly и Marisa Matias

Доклад Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica и Marisa Matias

Доклад Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková и Seán Kelly

Доклад Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková и Anna Záborská

Доклад Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai и Elena Băsescu

Доклад Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská и Elena Băsescu

Обясненията на вота във връзка с доклад Silvia Costa - A7-0047/2013 и доклад Patrice Tirolien - A7-0049/2013 се отлагат за утрешното заседание.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Elmar Brok съобщи, че тъй като неговата карта за гласуване не е у него, той не е могъл да участва в гласуването на докладите António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 и Bas Eickhout A7-0191/2012.


(Заседанието, прекъснато в 14.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


14. Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (член 70 а от Правилника за дейността) (разискване)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Докладчик: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Докладчик: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Изказаха се: James Nicholson, за да изрази съжаление за отсъствието на члена на Комисията, който отговаря за тези въпроси, и Marc Tarabella - за същото.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Giovanni La Via представиха предложенията за решения.

Изказаха се: Birgit Schnieber-Jastram (докладчик по становището на комисията DEVE), Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията BUDG), Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията CONT), Dan Jørgensen (докладчик по становището на комисията ENVI), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI), Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията REGI), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Elisabeth Schroedter (докладчик по становището на комисията REGI) и Giommaria Uggias (докладчик по становището на комисията REGI).

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith и Julie Girling.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, за да зададе въпрос „синя карта“ на Luís Paulo Alves, на който той отговори, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Мария Габриел, Matthias Groote и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa и Franz Obermayr.

Изказа се Dacian Cioloş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 13.3.2013, точка 8.8 от протокола от 13.3.2013, точка 8.9 от протокола от 13.3.2013 и точка 8.10 от протокола от 13.3.2013.


15. Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ (разискване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2014 г., Раздел III – Комисия [2013/2010(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Dominique Riquet, от името на групата PPE, Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny и Vojtěch Mynář, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 13.3.2013.


16. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправката (P7_TA(2013)0048(COR01)) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 11.3.2013).

След като политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не са поискали гласуване (член 216, параграф 4 от Правилника за дейността), тази поправка се счита за одобрена.


17. Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (разискване)

Доклад относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. [2012/2309(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Rafał Trzaskowski и Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski и Roberto Gualtieri представиха докладите.

Изказаха се: Carlo Casini, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jörg Leichtfried и Vicky Ford, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ashley Fox и Vicky Ford, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Andrew Duff и Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira и Cecilia Wikström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom и Sandrine Bélier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr и Gay Mitchell.

Изказа се Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 13.3.2013.


18. Европейска система от национални и регионални сметки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията REGI), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Ildikó Gáll-Pelcz и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Janez Potočnik и Sharon Bowles

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 13.3.2013.


19. Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (разискване)

Доклад относно защитата на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система [2012/2066(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Christa Klaß, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux и Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се: Janez Potočnik и Åsa Westlund.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 14.3.2013.


20. Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (разискване)

Доклад относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност [2012/2131(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Kinga Göncz (докладчик по становището на комисията LIBE), Joanna Senyszyn (докладчик по становището на комисията FEMM), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Ziobro, и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux и Claudio Morganti.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Nadja Hirsch.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 14.3.2013.


21. Въздействието на политиките на бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000018/2013) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Въздействието на строгите бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès разви въпроса.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Ádám Kósa, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou и Inês Cristina Zuber.

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.

Изказа се Nicole Sinclaire относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).


22. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, CONT, TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

В съответствие с разпоредбите на член 304 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ECON, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС, председателят ще се проведе незадължителна консултация с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC01/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива87/357/ЕИО на Съвета и Директива2001/95/ЕО (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент(ЕС) №305/2011, Регламент(ЕО) №764/2008 и Регламент(ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването за предоставяне на обща рамка за засилено сътрудничество (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Решение на Съвета от 9юни 2011г. за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA, IMCO

- Предложение за Директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, BUDG, JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02 /2013 - Раздел III - Комисия (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от Европейския икономичеки и социален комитет:

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 2185/2012) относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009“ (COM(2012)05422012/0266(COD))

и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия“ (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 2444/2012) относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата“ (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Становище на Европейския икономичеки и социален комитет (CES 0144/2013) относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността“ (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) от омбудсмана:

- Годишен отчет за дейността за 2012 г., изготвен от от главния разпоредител с бюджетни кредити на Европейския омбудсман.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 505.526/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Othmar Karas

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Правна информация - Политика за поверителност