Seznam 
Zápis
PDF 265kWORD 250k
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Nedostatky v potravinovém řetězci v souvislosti nedávnou problematikou koňského masa (rozprava)
 5.Online řešení spotřebitelských sporů ***I – Alternativní řešení spotřebitelských sporů ***I (rozprava)
 6.Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (rozprava)
 7.Různé
 8.Hlasování
  
8.1.Transevropská energetická infrastruktura ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv (letiště Vídeň) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy ***I (hlasování)
  
8.4.Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu ***I (hlasování)
  
8.5.Online řešení spotřebitelských sporů ***I (hlasování)
  
8.6.Alternativní řešení spotřebitelských sporů ***I (hlasování)
  
8.7.Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii * (hlasování)
 9.Slavnostní zasedání – Izrael
 10.Hlasování (pokračování)
  
10.1.Radiaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě * (hlasování)
  
10.2.Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně ***I (hlasování)
  
10.3.Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I (hlasování)
  
10.4.Evropské fondy rizikového kapitálu ***I (hlasování)
  
10.5.Evropské fondy sociálního podnikání ***I (hlasování)
  
10.6.Dopad hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen (hlasování)
  
10.7.Odstranění genderových stereotypů v EU (hlasování)
  
10.8.Situace žen v severní Africe (hlasování)
  
10.9.Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (hlasování)
  
10.10.Větší využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (článek 70a jednacího řádu) (rozprava)
 15.Pokyny pro rozpočet na rok 2014 – oddíl III (rozprava)
 16.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 17.Složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 (rozprava)
 18.Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii ***I (rozprava)
 19.Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (rozprava)
 20.Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (rozprava)
 21.Dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením (rozprava)
 22.Předložení dokumentů
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2013–2014

Dílčí zasedání od 12. do 14. března 2013

ŠTRASBURK

ZÁPIS

ÚTERÝ 12. BŘEZNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2013–2014 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 134 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v Bangladéši

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn a Mitro Repo za skupinu S&D o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan a Zuzana Roithová za skupinu PPE o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Mitro Repo za skupinu S&D o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford a Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o Iráku: obtížné situaci menšin, zejména iráckých Turkménů (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein a Robert Rochefort za skupinu ALDE o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL o případu Arafata Jaradata a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Nedostatky v potravinovém řetězci v souvislosti nedávnou problematikou koňského masa (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedostatky v potravinovém řetězci v souvislosti nedávnou problematikou koňského masa (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, a Lucas Hartong nezařazený.

Vystoupil Tonio Borg.

Rozprava skončila.


5. Online řešení spotřebitelských sporů ***I – Alternativní řešení spotřebitelských sporů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) [2011/0374(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) [2011/0373(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Evelyne Gebhardt (kterou je nahrazen Louis Grech) uvedly zprávy.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Vystoupili: Cristian Silviu Buşoi (navrhovatel výboru JURI), Hans-Peter Mayer za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Robert Rochefort za skupinu ALDE, Ashley Fox za skupinu ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler a Franz Obermayr.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Evelyne Gebhardt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 12.3.2013 a bod 8.6 zápisu ze dne 12.3.2013.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 9:55, pokračovalo v 10:00.)


6. Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupila Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Véronique Mathieu Houillon, aby odpověděla na otázku, kterou jí zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat, Kinga Göncz za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke za skupinu EFD, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, aby zvednutím modré karty položil otázku (předsedající uvedl, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino a Georgios Papanikolaou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis a Csaba Sándor Tabajdi.

Vystoupily: Viviane Reding a Lucinda Creighton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Roberta Angelilli za skupinu PPE o posílení boje proti rasismu a xenofobii (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o posílení boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, islamofobii, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobii, transfobii a všem ostatním formám násilí motivovaného předsudky (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová a Ioan Enciu za skupinu S&D o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o posílení boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, islamofobii, nesnášenlivosti vůči Romům (Sintům, kočovníkům), homofobii, transfobii a všem ostatním formám diskriminace (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o posílení boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobii, transfobii a všem ostatním formám trestných činů z nenávisti a verbálních projevů nenávisti (B7-0125/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 14.3.2013.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


7. Různé

Vystoupili: Sylvie Guillaume, která jménem skupiny S&D požádala, aby byla výboru LIBE postoupena otázka slučitelnosti změn ústavy, které včera schválil maďarský parlament, se základními zásadami a právními předpisy Evropské unie; Gabriele Zimmer, která se vrátila k otázce zmíněné při včerejším zahájení zasedání a jménem skupiny GUE/NGL požádala, aby předseda Parlamentu zaslal marockým orgánům protestní nótu proti vyhoštění delegace Parlamentu, která cestovala do Západní Sahary; Guy Verhofstadt s žádostí, aby s ohledem na článek 7 Smlouvy o Evropské unii byla na zítřejší pořad jednání zařazena otázka případného porušení základních práv změnami maďarské ústavy; József Szájer, který se s ohledem na článek 4 Smlouvy o Evropské unii vyslovil proti této žádosti, a Rui Tavares, který s ohledem na článek 2 Smlouvy vyzval Komisi, aby se zaměřila na dialog s Maďarskem v oblasti základních práv (předsedající vzala na vědomí žádost o změnu pořadu jednání a oznámila, že ji postoupí předsedovi Parlamentu).


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Transevropská energetická infrastruktura ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0061)

Vystoupení

Daniel Cohn-Bendit ke změně pořadu jednání, kterou navrhl Guy Verhofstadt (předsedající připomněla, že záležitost postoupí předsedovi), a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise), aby představila postoj Komise k přijatým pozměňovacím návrhům.


8.2. Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv (letiště Vídeň) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv týkající se jeho šetření stížnosti 2591/2010/GG proti Evropské komisi (letiště Vídeň) [2012/2264(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0062)

Vystoupení

Margrete Auken (zpravodajka).


8.3. Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím [2012/0042(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0063)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu [2011/0372(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0064)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0064)


8.5. Online řešení spotřebitelských sporů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) [2011/0374(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0065)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternativní řešení spotřebitelských sporů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) [2011/0373(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Louis Grech (A7-0280/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0066)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0066)


8.7. Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (rozhodnutí o přidružení zámoří) [2012/0195(CNS)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0067)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0067)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

9. Slavnostní zasedání – Izrael

U příležitosti návštěvy prezidenta Státu Izrael Šimona Perese se od 12:00 do 12:45 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

10. Hlasování (pokračování)

10.1. Radiaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě [2012/0074(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0068)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0068)

Vystoupení

Michèle Rivasi (zpravodajka), aby navrhla technickou opravu pozměňovacího návrhu 2.


10.2. Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy [2011/0385(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

V souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu byla zpráva na denním zasedání dne 13. června 2012 vrácena příslušnému výboru (bod 7.4 zápisu ze dne 13.6.2012).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0069)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0069)

Vystoupení

Olli Rehn (místopředseda Komise) s prohlášením ke zprávám, které předložili Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) a Elisa Ferreira (A7-0173/2012), a Jörg Leichtfried k průběhu hlasování.


10.3. Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně [2011/0386(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

V souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu byla zpráva na denním zasedání dne 13. června 2012 vrácena příslušnému výboru (bod 7.5 zápisu ze dne 13.6.2012).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0070)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0070)


10.4. Evropské fondy rizikového kapitálu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu [2011/0417(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

V souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu byla zpráva na denním zasedání dne 13. září 2012 vrácena příslušnému výboru (bod 11.10 zápisu ze dne 13.9.2012).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0071)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0071)

Vystoupení

Cecilia Wikström k průběhu hlasování.


10.5. Evropské fondy sociálního podnikání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání [2011/0418(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

V souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu byla zpráva na denním zasedání dne 13. září 2012 vrácena příslušnému výboru (bod 11.9 zápisu ze dne 13.9.2012).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0072)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0072)


10.6. Dopad hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen (hlasování)

Zpráva o dopadech hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen [2012/2301(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0073)

Vystoupení

Nuno Melo ke znění bodu obůvodnění C.


10.7. Odstranění genderových stereotypů v EU (hlasování)

Zpráva o odstranění genderových stereotypů v EU [2012/2116(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0074)

Vystoupení

Ashley Fox s žádostí, aby se opakovalo hlasování o bodu 32 (předsedající nechala elektronicky hlasovat o bodu 32).


10.8. Situace žen v severní Africe (hlasování)

Zpráva o situaci žen v severní Africe [2012/2102(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0075)


10.9. Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (hlasování)

Zpráva o přípravě víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (11. Evropský rozvojový fond) [2012/2222(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0076)


10.10. Větší využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí (hlasování)

Zpráva o větším využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a lepší schopnosti reakce [2012/2104(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0077)

Vystoupení

Jacqueline Foster a Pervenche Berès, které se vrátily k prohlášení, jež učinil Olli Rehn (místopředseda Komise) během hlasování o zprávách, které předložili Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) a Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly a Syed Kamall

zpráva Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

zpráva Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

zpráva Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall a Jacek Olgierd Kurski

zpráva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu a Seán Kelly

zpráva Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini a Elena Băsescu

zpráva Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga a Minodora Cliveti

zpráva Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly a Marisa Matias

zpráva Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica a Marisa Matias

zpráva Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková a Seán Kelly

zpráva Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková a Anna Záborská

zpráva Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai a Elena Băsescu

zpráva Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská a Elena Băsescu

Vysvětlení hlasování týkající se zprávy Silvia Costa - A7-0047/2013 a zprávy Patrice Tirolien - A7-0049/2013 jsou odložena na zítřejší denní zasedání.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Elmar Brok oznámil, že se nemohl zúčastnit hlasování o zprávách António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 a Bas Eickhout A7-0191/2012, protože neměl svou hlasovací kartu.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (článek 70a jednacího řádu) (rozprava)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Zpravodaj: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Zpravodaj: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Vystoupili: James Nicholson, aby vyjádřil lítost nad tím, že se rozpravy neúčastní příslušný komisař, a Marc Tarabella ke stejnému tématu.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via uvedli návrhy rozhodnutí.

Vystoupili: Birgit Schnieber-Jastram (navrhovatelka výboru DEVE), Georgios Papastamkos (navrhovatel výboru BUDG), Monika Hohlmeier (navrhovatelka výboru CONT), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru CONT), Dan Jørgensen (navrhovatel výboru ENVI), Karin Kadenbach (navrhovatelka výboru ENVI), Catherine Grèze (navrhovatelka výboru REGI), Younous Omarjee (navrhovatel výboru REGI), Elisabeth Schroedter (navrhovatelka výboru REGI) a Giommaria Uggias (navrhovatel výboru REGI).

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Elisabeth Köstinger za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith a Julie Girling.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, aby zvednutím modré karty položil otázku Luísi Paulovi Alvesovi, který na otázku odpověděl, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa a Franz Obermayr.

Vystoupil Dacian Cioloş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 13.3.2013, bod 8.8 zápisu ze dne 13.3.2013, bod 8.9 zápisu ze dne 13.3.2013 a bod 8.10 zápisu ze dne 13.3.2013.


15. Pokyny pro rozpočet na rok 2014 – oddíl III (rozprava)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014 – oddíl III – Komise [2013/2010(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen uvedla zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Dominique Riquet za skupinu PPE, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D, Angelika Werthmann za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Claudio Morganti za skupinu EFD, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Lucas Hartong nezařazený, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny a Vojtěch Mynář, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Anne E. Jensen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 13.3.2013.


16. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava (P7_TA(2013)0048(COR01)) byla oznámena v plénu na včerejším zasedání (bod 8 zápisu ze dne 11.3.2013).

Oprava se považuje za schválenou, protože žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádalo, aby se o ní hlasovalo (čl. 216 odst. 4 jednacího řádu).


17. Složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 (rozprava)

Zpráva o složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 [2012/2309(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Spoluzpravodajové: Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri uvedli zprávu.

Vystoupili: Carlo Casini za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jörg Leichtfried a Vicky Ford, Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Ashley Fox a Vicky Ford, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Andrew Duff a Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira a Cecilia Wikström.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom a Sandrine Bélier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr a Gay Mitchell.

Vystoupil Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 13.3.2013.


18. Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles uvedla zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner (navrhovatelka výboru REGI), Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Ildikó Gáll-Pelcz a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Janez Potočnik a Sharon Bowles

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 13.3.2013.


19. Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (rozprava)

Zpráva o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory [2012/2066(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Christa Klaß za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Andrea Zanoni za skupinu ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupili: Janez Potočnik a Åsa Westlund.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 14.3.2013.


20. Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (rozprava)

Zpráva o integraci migrantů, jejích dopadech na trh práce a vnějším rozměru koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU [2012/2131(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru AFET), Kinga Göncz (navrhovatelka výboru LIBE), Joanna Senyszyn (navrhovatelka výboru FEMM), Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, který rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Ziobro, a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux a Claudio Morganti.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Nadja Hirsch.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 14.3.2013.


21. Dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2013), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Ádám Kósa za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt a Rosa Estaràs Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou a Inês Cristina Zuber.

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava skončila.

Vystoupila Nicole Sinclaire k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.


22. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD))
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 304 SFEU návrh nepovinně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU nepovinně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění přílohy II a III rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 02 /2013 - Oddíl III - Komise (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) z Evropského hospodářského a sociálního výboru:

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2185/2012) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (COM(2012)05412012/0267(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2444/2012) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 0144/2013) k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) od veřejného ochránce práv:

- Výroční zpráva o činnosti za rok 2012, kterou vypracovala hlavní schvalující osoba evropského veřejného ochránce práv.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 505.526/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:30.

Klaus Welle

Othmar Karas

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Právní upozornění - Ochrana soukromí