Indeks 
Protokol
PDF 278kWORD 216k
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Problemer i fødevareforsyningskæden i forbindelse med den nylige sag om hestekød (forhandling)
 5.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I - Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (forhandling)
 6.Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (forhandling)
 7.Diverse
 8.Afstemningstid
  
8.1.Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning (Wiens lufthavn) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I (afstemning)
  
8.4.Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (afstemning)
  
8.5.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (afstemning)
  
8.6.Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (afstemning)
  
8.7.De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union * (afstemning)
 9.Højtideligt møde - Israel
 10.Afstemningstid (fortsat)
  
10.1.Sundhedsbeskyttelse: radioaktive stoffer i drikkevand * (afstemning)
  
10.2.Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I (afstemning)
  
10.3.Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)
  
10.4.Europæiske venturekapitalfonde ***I (afstemning)
  
10.5.Europæiske sociale iværksætterfonde ***I (afstemning)
  
10.6.Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (afstemning)
  
10.7.Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (afstemning)
  
10.8.Situationen for kvinder i Nordafrika (afstemning)
  
10.9.Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (afstemning)
  
10.10.Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (forretningsordenens artikel 70a) (forhandling)
 15.Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 17.Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (forhandling)
 18.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (forhandling)
 19.Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (forhandling)
 20.Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (forhandling)
 21.Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (forhandling)
 22.Modtagne dokumenter
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 134, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2013-2014.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Bangladesh

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013)

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn og Mitro Repo for S&D-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013)

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP))) (B7-0144/2013)

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan og Zuzana Roithová for PPE-Gruppen, om Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013)

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi og Mitro Repo for S&D-Gruppen, Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013)

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013)

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen, Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013)

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford og Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen, Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013)

III.   Sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013)

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, om sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


4. Problemer i fødevareforsyningskæden i forbindelse med den nylige sag om hestekød (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Problemer i fødevareforsyningskæden i forbindelse med den nylige sag om hestekød (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, og Lucas Hartong, løsgænger.

Tonio Borg tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I - Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet) [2011/0374(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) [2011/0373(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Evelyne Gebhardt (for Louis Grech) forelagde betænkningerne.

Tonio Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra JURI), Hans-Peter Mayer for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová og Andrew Henry William Brons.

Talere: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Evelyne Gebhardt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 8.6 i protokollen af 12.3.2013.

(Mødet udsat kl. 09.55 og genoptaget kl. 10.00)


6. Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Marie-Christine Vergiat, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Véronique Mathieu Houillon, der besvarede spørgsmålet, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke for EFD-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, for at stille et blåt kort-spørgsmål (formanden gjorde opmærksom på, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino og Georgios Papanikolaou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis og Csaba Sándor Tabajdi.

Talere: Viviane Reding og Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen, om styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013)

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme, islamofobi, romafjendtlighed, homofobi, transfobi og alle andre former for vold, der begås på grundlag af fordomme (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013)

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová og Ioan Enciu for S&D-Gruppen, om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, om styrkelse af kampen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme, islamofobi, romafjendtlighed (sinti, rejsende), homofobi, transfobi og alle andre former for diskrimination (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013)

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, om styrkelse af kampen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlighed, homofobi, transfobi og alle andre former for hadforbrydelser og hadefulde udtalelser (B7-0125/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.3.2013.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand


7. Diverse

Sylvie Guillaume anmodede på vegne af S&D-Gruppen om, at spørgsmålet om foreneligheden med de grundlæggende principper og EU-retten af de ændringer af den ungarske forfatning, der blev vedtaget den foregående dag af det ungarske parlament, blev forelagt for LIBE; Gabriele Zimmer refererede til det spørgsmål, der blev rejst den foregående dag i forbindelse med genoptagelsen af sessionen, og anmodede på vegne af GUE/NGL-Gruppen formanden om officielt at protestere over for de marokanske myndigheder over udvisningen af Parlamentets delegation, der skulle til Vestsahara; Guy Verhofstadt anmodede under henvisning til artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union om, at spørgsmålet om de ungarske forfatningsændringers mulige overtrædelse af de grundlæggende rettigheder blev opført på dagsordenen for den efterfølgende dag; József Szájer modsatte sig denne anmodning under henvisning til artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union og Rui Tavares opfordrede med henvisning til traktatens artikel 2 Kommissionen til at fokusere på dialogen med Ungarn for så vidt angår grundlæggende rettigheder (formanden tog anmodningen om ændring af dagsordenen til efterretning og meddelte, at hun ville forelægge sagen for Parlamentets formand).


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF [2011/0300(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0061)

Talere

Daniel Cohn-Bendit, om Guy Verhofstadts forslag til ændring af dagsordenen (formanden mindede om, at sagen ville blive forelagt Parlamentets formand), og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen), der redegjorde for Kommissionens holdning til de vedtagne ændringer.


8.2. Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning (Wiens lufthavn) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning om behandlingen af klage 2591/2010/GG over Europa-Kommissionen (Wiens lufthavn) [2012/2264(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0062)

Indlæg

Margrete Auken (ordfører).


8.3. Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug [2012/0042(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0063)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau [2011/0372(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0064)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0064)


8.5. Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet) [2011/0374(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0065)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) [2011/0373(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0066)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0066)


8.7. De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") [2012/0195(CNS)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0067)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0067)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Højtideligt møde - Israel

Fra kl. 12.00 til 12.45 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af Staten Israels præsident, Shimon Peres', tale.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

10. Afstemningstid (fortsat)

10.1. Sundhedsbeskyttelse: radioaktive stoffer i drikkevand * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand [2012/0074(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0068)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0068)

Indlæg

Michèle Rivasi (ordfører) for at foreslå en teknisk ændring til ændringsforslag 2.


10.2. Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet [2011/0385(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Betænkningen var, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling ved mødet den 13. juni 2012 (punkt 7.4 i protokollen af 13.6.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0069)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0069)

Talere

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen), der afgav en erklæring om betænkningerne fra Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) og Elisa Ferreira (A7-0173/2012), og Jörg Leichtfried, om afviklingen af afstemningstiden.


10.3. Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet [2011/0386(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Betænkningen var, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling ved mødet den 13. juni 2012 (punkt 7.5 i protokollen af 13.6.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0070)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0070)


10.4. Europæiske venturekapitalfonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde [2011/0417(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Betænkningen var, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling ved mødet den 13. september 2012 (punkt 11.10 i protokollen af 13.9.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0071)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0071)

Indlæg

Cecilia Wikström, om afviklingen af afstemningen.


10.5. Europæiske sociale iværksætterfonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde [2011/0418(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Betænkningen var, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling ved mødet den 13. september 2012 (punkt 11.9 i protokollen af 13.9.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0072)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0072)


10.6. Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (afstemning)

Betænkning om den økonomiske krises indvirkning​​ på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder [2012/2301(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0073)

Indlæg

Nuno Melo om formuleringen af punkt C.


10.7. Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (afstemning)

Betænkning om afskaffelse af kønsstereotyper i EU [2012/2116(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0074)

Indlæg

Ashley Fox, der anmodede om, at afstemningen om punkt 32 blev gentaget (formanden foranstaltede en elektronisk kontrol af afstemningen om punkt 32).


10.8. Situationen for kvinder i Nordafrika (afstemning)

Betænkning om situationen for kvinder i Nordafrika [2012/2102(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0075)


10.9. Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (afstemning)

Betænkning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (den 11. europæiske udviklingsfond) [2012/2222(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0076)


10.10. Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger (afstemning)

Betænkning om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling [2012/2104(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0077)

Talere

Jacqueline Foster og Pervenche Berès vendte tilbage til Olli Rehns (næstformand i Kommissionen) erklæring i forbindelse med afstemningen om betænkningerne fra Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) og Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly og Daniel Hannan

Betænkning: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly og Syed Kamall

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Betænkning: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall og Jacek Olgierd Kurski

Betænkning: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu og Seán Kelly

Betænkning: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini og Elena Băsescu

Betænkning: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga og Minodora Cliveti

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly og Marisa Matias

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica og Marisa Matias

Betænkning: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková og Seán Kelly

Betænkning: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková og Anna Záborská

Betænkning: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai og Elena Băsescu

Betænkning: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská og Elena Băsescu

Stemmeforklaringerne vedrørende betænkning af Silvia Costa - A7-0047/2013 og betænkning af Patrice Tirolien - A7-0049/2013 blev udsat til morgendagens møde.


12. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Elmar Brok havde meddelt, at han, da han ikke havde sit stemmekort, ikke havde været i stand til at deltage i afstemningerne om betænkningerne af António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013), Margrete Auken (A7-0022/2013), Kriton Arsenis (A7-0317/2012) og Bas Eickhout (A7-0191/2012).


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (forretningsordenens artikel 70a) (forhandling)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Ordfører: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Ordfører: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Talere: James Nicholson, der beklagede, at den ansvarlige kommissær ikke var til stede, og Marc Tarabella om samme emne.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Giovanni La Via forelagde forslagene til afgørelse.

Talere: Birgit Schnieber-Jastram (ordfører for udtalelse fra DEVE), Georgios Papastamkos (ordfører for udtalelse fra BUDG), Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra CONT), Dan Jørgensen (ordfører for udtalelse fra ENVI), Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra ENVI), Catherine Grèze (ordfører for udtalelse fra REGI), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Elisabeth Schroedter (ordfører for udtalelse fra REGI) og Giommaria Uggias (ordfører for udtalelse fra REGI).

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabeth Köstinger for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith og Julie Girling.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Luís Paulo Alves, som han besvarede, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa og Franz Obermayr.

Dacian Cioloş tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 13.3.2013, punkt 8.8 i protokollen af 13.3.2013, punkt 8.9 i protokollen af 13.3.2013 og punkt 8.10 i protokollen af 13.3.2013.


15. Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III (forhandling)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2014, Sektion III – Kommissionen [2013/2010(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen forelagde betænkningen.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Dominique Riquet for PPE-Gruppen, Eider Gardiazábal Rubial for S&D-Gruppen, Angelika Werthmann for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny og Vojtěch Mynář, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Janusz Lewandowski og Anne E. Jensen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 13.3.2013.


16. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelse (P7_TA(2013)0048(COR01)) blev bekendtgjort på mødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 11.3.2013).

Denne berigtigelse anses for vedtaget, idet ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer havde anmodet om, at den blev sat under afstemning (forretningsordenens artikel 216, stk. 4).


17. Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 [2012/2309(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere: Carlo Casini for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried og Vicky Ford, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraWilliam (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox og Vicky Ford, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Andrew Duff og Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira og Cecilia Wikström.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom og Sandrine Bélier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr og Gay Mitchell.

Roberto Gualtieri tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 13.3.2013.


18. Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles forelagde betænkningen.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra REGI), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská og Jaroslav Paška.

Talere: Janez Potočnik og Sharon Bowles

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 13.3.2013.


19. Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (forhandling)

Betænkning om beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer [2012/2066(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Christa Klaß for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Andrea Zanoni for ALDE-Gruppen, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux og Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere: Janez Potočnik og Åsa Westlund.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 14.3.2013.


20. Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (forhandling)

Betænkning om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger [2012/2131(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch forelagde betænkningen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Kinga Göncz (ordfører for udtalelse fra LIBE), Joanna Senyszyn (ordfører for udtalelse fra FEMM), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Ziobro, og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux og Claudio Morganti.

Talere: Cecilia Malmström og Nadja Hirsch.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 14.3.2013.


21. Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000018/2013) af Pervenche Berès for EMPL til Kommissionen: Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès begrundede spørgsmålet.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou og Inês Cristina Zuber.

Viviane Reding tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Nicole Sinclaire tog ordet om catch-the-eye-proceduren.


22. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, CONT, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 i TEUF ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag..

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeri-partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Forslag om Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed om fastlæggelse af en generel ramme for forbedret samarbejde (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af bilag II og III til Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA, IMCO

- Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, BUDG, JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:

- Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (CES 2185/2012) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
og om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (CES 2444/2012) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (CES 0144/2013) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) fra Ombudsmanden:


- Aktivitetsrapport for 2012 udarbejdet af ombudsmandens ledende anvisningsberettigede.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 505.526/OJME).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik