Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 288kWORD 267k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (συζήτηση)
 5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (συζήτηση)
 6.Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)
 7.Διάφορα
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισραήλ
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
10.1.Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης * (ψηφοφορία)
  
10.2.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
10.3.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
10.4.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)
  
10.5.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (ψηφοφορία)
  
10.7.Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.8.Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (ψηφοφορία)
  
10.9.Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
  
10.10.Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD)- Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (άρθρο 70 α του Κανονισμού) (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (συζήτηση)
 18.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (συζήτηση)
 19.Προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 20.Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (συζήτηση)
 21.Αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρία (συζήτηση)
 22.Κατάθεση εγγράφων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 134 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2013-2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές

- Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan και Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013

III.   Η περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και η κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Νικόλαος Χουντής, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


4. Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (2013/2564(RSP))

Ο Tonio Borg (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ) [2011/0374(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) [2011/0373(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Louis Grech (A7-0280/2012)

Οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Evelyne Gebhardt (αναπλ. Louis Grech) παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andreas Schwab, Συλβάνα Ράπτη, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2013 και σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.55 και επαναλαμβάνεται στις 10.00.)


6. Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (2013/2543(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Véronique Mathieu Houillon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marie-Christine Vergiat, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Véronique Mathieu Houillon, η οποία και της απαντά, Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα, (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Δημήτριος Δρούτσας, Jorgo Chatzimarkakis και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, του αντιαθιγγανισμού, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των άλλων μορφών βίας λόγω προκατάληψης (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Νικόλαος Χουντής και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, του κλίματος κατά των Ρομά (Σίντι, Πλανοβίων), της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των άλλων μορφών διακρίσεων (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013

- Ulrike Lunacek, Νίκος Χρυσόγελος, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, του αντιαθιγγανισμού, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των άλλων μορφών εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους (B7-0125/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος


7. Διάφορα

Παρεμβαίνει η Sylvie Guillaume, η οποία, εξ ονόματος της ομάδας S&D, ζητεί να επιληφθεί η επιτροπή LIBE του ζητήματος της συμβατότητας σειράς τροποποιήσεων του ουγγρικού Συντάγματος, στις οποίες προέβη χθες το ουγγρικό Κοινοβούλιο, με τις θεμελιώδεις αρχές και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η Gabriele Zimmer, η οποία, επανερχόμενη στο σημείο που ήγειρε χθες κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ζητεί, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL να απευθύνει ο Πρόεδρος στις μαροκινές αρχές επίσημη διαμαρτυρία κατά της απέλασης της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου που μετέβαινε στη Δυτική Σαχάρα· ο Guy Verhofstadt, ο οποίος ζητεί -επικαλούμενος το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση- να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επομένης το θέμα της πιθανής παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις τροποποιήσεις στο ουγγρικό Σύνταγμα· ο József Szájer, ο οποίος αντιτίθεται σε αυτό το αίτημα, επικαλούμενος το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Rui Tavares, ο οποίος, επικαλούμενος το άρθρο 2 της Συνθήκης, καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον διάλογο με την Ουγγαρία σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα (η κ. Πρόεδρος σημειώνει το αίτημα της αλλαγής της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνει ότι θα απευθυνθεί σχετικά στον Πρόεδρο).


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ [2011/0300(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0061)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit, σχετικά με την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη που πρότεινε ο Guy Verhofstadt (Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος θα επιληφθεί του θέματος), και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), για να γνωστοποιήσει τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν.


8.2. Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα σχετικά με την προσφυγή 2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αεροδρόμιο Βιέννης) [2012/2264(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0062)

Παρέμβαση

Margrete Auken (εισηγήτρια).


8.3. Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά λογιστικούς κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία [2012/0042(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Κρίτων Αρσένης (A7-0317/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0063)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2011)0789 - C7-0433/2011- 2011/0372(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0064)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0064)


8.5. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ) [2011/0374(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0065)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0065)


8.6. Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) [2011/0373(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0066)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0066)


8.7. Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ("απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης") [2012/0195(CNS)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0067)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0067)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισραήλ

Από τις 12.00 έως τις 12.45, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επισκέψεως του Σίμον Πέρες, Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

10.1. Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης [2012/0074(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0068)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0068)

Παρέμβαση

Michèle Rivasi (εισηγήτρια) για να προτείνει μια τεχνική διόρθωση στην τροπολογία 2.


10.2. Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ [2011/0385(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2012 (σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0069)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0069)

Παρεμβάσεις

Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), για να προβεί σε δήλωση σχετικά με τις εκθέσεις Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) και Elisa Ferreira (A7-0173/2012), και Jörg Leichtfried, επί της διεξαγωγής της ώρας των ψηφοφοριών.


10.3. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ [2011/0386(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2012 (σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0070)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0070)


10.4. Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου [2011/0417(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0071)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0071)

Παρέμβαση

Cecilia Wikström επί της διεξαγωγής της ώρας των ψηφοφοριών.


10.5. Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας [2011/0418(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0072)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0072)


10.6. Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών [2012/2301(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0073)

Παρέμβαση

Nuno Melo σχετικά με τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης Γ.


10.7. Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ [2012/2116(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0074)

Παρέμβαση

Ashley Fox, για να ζητήσει να επαναληφθεί η ψηφοφορία επί της παραγράφου 32 (Η Πρόεδρος προβαίνει σε ηλεκτρονική επαλήθευση όσον αφορά την παράγραφο 32).


10.8. Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική [2012/2102(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0075)


10.9. Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) [2012/2222(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0076)


10.10. Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ (ψηφοφορία)

Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης [2012/2104(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0077)

Παρεμβάσεις

Jacqueline Foster και Pervenche Berès, οι οποίες επανέρχονται στη δήλωση που έκανε ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) κατά την ψηφοφορία επί των εκθέσεων Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) και Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly και Daniel Hannan

Έκθεση Κρίτων Αρσένης - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly και Syed Kamall

Έκθεση Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Έκθεση Κρίτων Αρσένης - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Έκθεση Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall και Jacek Olgierd Kurski

Έκθεση Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu και Seán Kelly

Έκθεση Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini και Elena Băsescu

Έκθεση Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga και Minodora Cliveti

Έκθεση Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly και Marisa Matias

Έκθεση Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica και Marisa Matias

Έκθεση Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková και Seán Kelly

Έκθεση Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková και Anna Záborská

Έκθεση Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai και Elena Băsescu

Έκθεση Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská και Elena Băsescu

Οι επεξηγήσεις ψήφου σχετικά με την έκθεση Silvia Costa - A7-0047/2013 και την έκθεση Patrice Tirolien - A7-0049/2013 αναβάλλονται για την αυριανή συνεδρίαση.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Elmar Brok γνωστοποιεί ότι, επειδή δεν είχε την κάρτα του, δεν έλαβε μέρος στις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Κρίτωνος Αρσένη A7-0317/2012 και Bas Eickhout A7-0191/2012.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD)- Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD)- Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (άρθρο 70 α του Κανονισμού) (συζήτηση)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Εισηγητής Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Πρόταση απόφασης για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Εισηγητής Michel Dantin (B7-0080/2013)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Εισηγητής Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Εισηγητής Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Παρεμβαίνουν οι James Nicholson, για να εκφράσει τη λύπη του που απουσιάζει ο αρμόδιος Επίτροπος, και Marc Tarabella για το ίδιο θέμα.

Οι Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin και Giovanni La Via παρουσιάζουν τις προτάσεις απόφασης.

Παρεμβαίνουν οι Birgit Schnieber-Jastram (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Γεώργιος Παπαστάμκος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Monika Hohlmeier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Dan Jørgensen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Catherine Grèze (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elisabeth Schroedter (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI) και Giommaria Uggias (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI).

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Σπύρος Δανέλλης, Marit Paulsen, Alyn Smith και Julie Girling.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Luís Paulo Alves, ο οποίος και του απαντά, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Νικόλαος Σαλαβράκος, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013, σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.


15. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή [2013/2010(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Η Anne E. Jensen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Werthmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny και Vojtěch Mynář, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ashley Fox.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.


16. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό (P7_TA(2013)0048(COR01)) ανακοινώθηκε στην ολομέλεια χθες (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2013).

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση εκ μέρους πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτών να τεθεί σε ψηφοφορία (άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν.


17. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 [2012/2309(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Οι Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jörg Leichtfried και Vicky Ford, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ashley Fox και Vicky Ford, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Andrew Duff και Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira και Cecilia Wikström.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom και Sandrine Bélier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.


18. Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Η Sharon Bowles παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ildikó Gáll-Pelcz και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Sharon Bowles

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.


19. Προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες [2012/2066(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

H Åsa Westlund παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux και Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Åsa Westlund.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.


20. Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ [2012/2131(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Η Nadja Hirsch παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Kinga Göncz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Joanna Senyszyn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Γεώργιος Παπανικολάου, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Συλβάνα Ράπτη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zbigniew Ziobro, και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Nadja Hirsch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.


21. Αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρία (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000018/2013) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ο αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρία (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt και Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Γεώργιος Παπανικολάου και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire επί της διαδικασίας "catch the eye".


22. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 και το άρθρο 125 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα προβεί σε προαιρετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα προβεί σε προαιρετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα προβεί σε προαιρετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτού.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ECON, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα προβεί σε προαιρετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 87/357/ΕΟΚ και 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 και το άρθρο 125 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG, JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


2) από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

- Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (CES 2185/2012) σχετικά με την “Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009” (COM(2012)05422012/0266(COD))
και σχετικά με την “Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα” (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(CES 2444/2012) σχετικά με την “Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών” (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (CES 0144/2013) σχετικά με την “Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας” (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) από τον Διαμεσολαβητή:

- Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2012 την οποία συνέταξε ο κύριος διατάκτης του Διαμεσολαβητή.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 505.526/OJME).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου