Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 256kWORD 212k
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Probleemid toidutarneahelas seoses hiljutise hobuseliha probleemiga (arutelu)
 5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I - Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (arutelu)
 6.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (arutelu)
 7.Muud küsimused
 8.Hääletused
  
8.1.Üleeuroopaline energiataristu ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I (hääletus)
  
8.4.Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave ***I (hääletus)
  
8.5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I (hääletus)
  
8.6.Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (hääletus)
  
8.7.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga * (hääletus)
 9.Pidulik istung – Iisrael
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Olmevees olevad radioaktiivsed ained * (hääletus)
  
10.2.Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I (hääletus)
  
10.3.Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I (hääletus)
  
10.4.Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)
  
10.5.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)
  
10.6.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (hääletus)
  
10.7.Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (hääletus)
  
10.8.Naiste olukord Põhja-Aafrikas (hääletus)
  
10.9.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (hääletus)
  
10.10.Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (kodukorra artikkel 70a) (arutelu)
 15.2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 17.Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (arutelu)
 18.Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (arutelu)
 19.Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (arutelu)
 20.Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (arutelu)
 21.Kokkuhoiumeetmete mõju puuetega isikute elutingimustele (arutelu)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artiklile 134 avati Euroopa Parlamendi 2013–2014 istungjärk.


2. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Bangladeshis

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ja Zuzana Roithová fraktsiooni PPE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ja Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


4. Probleemid toidutarneahelas seoses hiljutise hobuseliha probleemiga (arutelu)

Komisjoni avaldus: Probleemid toidutarneahelas seoses hiljutise hobuseliha probleemiga (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Tonio Borg.

Arutelu lõpetati.


5. Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I - Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus) [2011/0374(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) [2011/0373(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Evelyne Gebhardt (Louis Grechi asemel) tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Silviu Buşoi (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Hans-Peter Mayer fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Evelyne Gebhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2013protokoll punkt 8.5 ja 12.3.2013protokoll punkt 8.6.

(Istung katkestati kell 09.55 ja jätkus kell 10.00.)


6. Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Marie-Christine Vergiat, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Véronique Mathieu Houillonile, kes vastas sellele, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke fraktsiooni EFD nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro soovis sinist kaarti tõstes esitada küsimuse (asepresident märkis, et see ei ole sinise kaardi tõstmisega esitatav küsimus), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino ja Georgios Papanikolaou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis ja Csaba Sándor Tabajdi.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse tugevdamine (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Rassismi, ksenofoobia, antisemitismi, islamofoobia, romavastasuse, homofoobia, transfoobia ja vihavägivalla kõigi muude vormide vastase võitluse tugevdamine (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel: Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel: Rassismi, ksenofoobia, antisemitismi, islamofoobia, romade (stintide, travelleride) vastasuse, homofoobia, transfoobia ja kõigi muude diskrimineerimise vormide vastase võitluse tugevdamine (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel: Rassismi, ksenofoobia, antisemitismi, romavastasuse, homofoobia, transfoobia ja vihakuritegude ning vaenuõhutamise kõikide muude vormide vastase võitluse tugevdamine (B7-0125/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident


7. Muud küsimused

Sõna võttis Sylvie Guillaume, kes taotles fraktsiooni S&D nimel, et LIBE komisjon käsitleks küsimust, kas Ungari parlamendis eile vastu võetud põhiseaduse muudatusettepanekud vastavad Euroopa Liidu põhimõtetele ja õigusele; Gabriele Zimmer, kes pöördudes tagasi eilse istungi avamisel tõstatatud küsimuse juurde, taotles fraktsiooni GUE/NGL nimel, et president esitaks Maroko ametivõimudele ametliku pahameeleavalduse Lääne-Saharasse suunduva Euroopa Parlamendi delegatsiooni tagasisaatmise pärast; Guy Verhofstadt taotles Euroopa Liidu lepingu artikli 7 alusel, et Ungari põhiseaduse muudatusettepanekutes võimalike põhiõiguste rikkumiste käsitlemine lisataks järgmise päeva päevakorda; József Szájer oli selle taotluse vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 4 alusel ja Rui Tavares kutsus sama lepingu artikli 2 alusel komisjoni üles suunama oma jõupingutused dialoogile Ungariga põhiõiguste küsimuses (asepresident võttis teadmiseks päevakorra muutmise taotluse ja teatas, et ta edastab selle presidendile).


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Üleeuroopaline energiataristu ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ [2011/0300(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0061)

Sõnavõtud

Daniel Cohn-Bendit käsitles Guy Verhofstadti palutud päevakorra muutust (asepresident tuletas meetde, et selle küsimusega tegeleb president) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) tegi teatavaks komisjoni seisukoha seoses vastuvõetud muudatusettepanekutega.


8.2. Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 2591/2010/GG suhtes algatatud uurimist (Viini lennujaam) [2012/2264(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0062)

Sõnavõtt

Margrete Auken (raportöör).


8.3. Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta [2012/0042(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0063)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0063)


8.4. Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta [2011/0372(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0064)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0064)


8.5. Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus) [2011/0374(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0065)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0065)


8.6. Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) [2011/0373(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0066)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0066)


8.7. Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) [2012/0195(CNS)] - Arengukomisjon. Raportöör: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0067)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0067)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

9. Pidulik istung – Iisrael

Kell 12.00 kuni 12.45 toimus parlamendi pidulik istung Iisraeli presidendi Shimon Peresi visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

10. Hääletused (jätkamine)

10.1. Olmevees olevad radioaktiivsed ained * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest [2012/0074(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0068)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0068)

Sõnavõtt

Michèle Rivasi (raportöör) tegi muudatusettepaneku 2 kohta tehnilise paranduse.


10.2. Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas [2011/0385(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 saadeti raport 13. juuni 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.6.2012protokoll punkt 7.4).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0069)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0069)

Sõnavõtud

Olli Rehn (komisjoni asepresident) tegi avalduse Jean-Paul Gauzèsi raporti (A7-0172/2012) ja Elisa Ferreira raporti (A7-0173/2012) kohta, ning Jörg Leichtfried käsitles hääletuse korraldust.


10.3. Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 saadeti raport 13. juuni 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.6.2012protokoll punkt 7.5).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0070)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0070)


10.4. Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa riskikapitalifondide kohta [2011/0417(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 saadeti raport 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.9.2012protokoll punkt 11.10).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0071)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0071)

Sõnavõtt

Cecilia Wikström hääletuse korralduse teemal.


10.5. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta [2011/0418(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 saadeti raport 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.9.2012protokoll punkt 11.9).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0072)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0072)


10.6. Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (hääletus)

Raport majanduskriisi mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele [2012/2301(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0073)

Sõnavõtt

Nuno Melo põhjenduse C sõnastuse teemal.


10.7. Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (hääletus)

Raport sooliste stereotüüpide kaotamise kohta ELis [2012/2116(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0074)

Sõnavõtt

Ashley Fox taotles uut hääletust lõike 32 üle (asepresident kontrollis elektroonilist hääletust lõike 32 üle).


10.8. Naiste olukord Põhja-Aafrikas (hääletus)

Raport naiste olukorra kohta Põhja-Aafrikas [2012/2102(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0075)


10.9. Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (hääletus)

Raport Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise kohta [2012/2222(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0076)


10.10. Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest (hääletus)

Raport rohkema kasu kohta ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades [2012/2104(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0077)

Sõnavõtud

Jacqueline Foster ja Pervenche Berès pöördusid tagasi Olli Rehni (komisjoni asepresident) sõnavõtu juurde Jean-Paul Gauzèsi raporti (A7-0172/2012) ja Elisa Ferreira raporti hääletuse ajal (A7-0173/2012).


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Raport: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly ja Syed Kamall

Raport: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi,

Raport: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Raport: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall ja Jacek Olgierd Kurski

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu ja Seán Kelly

Raport: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini ja Elena Băsescu

Raport: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga ja Minodora Cliveti

Raport: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ja Marisa Matias

Raport: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica ja Marisa Matias

Raport: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková ja Seán Kelly

Raport: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková ja Anna Záborská

Raport: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai ja Elena Băsescu

Raport: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská ja Elena Băsescu

Selgitused Silvia Costa raporti A7-0047/2013 kohta ja Patrice Tirolieni raporti A7-0049/2013 kohta lükati edasi järgmise päeva istungile.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Elmar Brok teatas, et hääletuskaardi puudumise tõttu ei saanud ta osaleda António Fernando Correia de Campose raporti A7-0036/2013, Margrete Aukeni raporti A7-0022/2013, Kriton Arsenise raporti A7-0317/2012 ja Bas Eickhouti raporti A7-0191/2012 hääletusel.


(Istung katkestati kell 14.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (kodukorra artikkel 70a) (arutelu)

Ettepanek võtta vastu otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Ettepanek võtta vastu otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Raportöör: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Ettepanek võtta vastu otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Ettepanek võtta vastu otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Raportöör: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Sõna võtsid James Nicholson, kes väljendas kahetsust vastutava voliniku puudumise pärast, ja Marc Tarabella samal teemal.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Giovanni La Via tutvustasid otsuste ettepanekuid.

Sõna võtsid Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Papastamkos (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Tamás Deutsch (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Dan Jørgensen (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Karin Kadenbach (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Grèze (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Schroedter (REGI komisjoni arvamuse koostaja) ja Giommaria Uggias (REGI komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith ja Julie Girling.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Luís Paulo Alvesele, kes vastas sellele, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa ja Franz Obermayr.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2013 protokolli punkt 8.7, 13.3.2013 protokolli punkt 8.8, 13.3.2013 protokolli punkt 8.9 ja 13.3.2013 protokolli punkt 8.10.


15. 2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)

Raport 2014. aasta eelarve koostamise üldsuuniste, III jagu – Komisjon kohta [2013/2010(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dominique Riquet fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazábal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Angelika Werthmann fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny ja Vojtěch Mynář, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski ja Anne E. Jensen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2013protokoll punkt 8.4.


16. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Parandusest (P7_TA(2013)0048(COR01)) teatati eelmise päeva istungil (11.3.2013protokoll punkt 8).

Kuna ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust selle hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse parandus heakskiidetuks.


17. Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 2014. aasta valimisi silmas pidades [2012/2309(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Rafał Trzaskowski ja Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski ja Roberto Gualtieri tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Carlo Casini fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jörg Leichtfried ja Vicky Ford, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Ashley Fox ja Vicky Ford, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Andrew Duff ja Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira ja Cecilia Wikström.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom ja Sandrine Bélier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr ja Gay Mitchell.

Sõna võttis Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2013protokoll punkt 8.5.


18. Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Ildikó Gáll-Pelcz ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Sharon Bowles

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2013protokoll punkt 8.2.


19. Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (arutelu)

Raport inimeste tervise kaitsmise kohta sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest [2012/2066(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christa Klaß fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Åsa Westlund.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.4.


20. Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (arutelu)

Raport, mis käsitleb rändajate integreerimist, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilist mõõdet [2012/2131(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Göncz (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Joanna Senyszyn (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zbigniew Ziobro, ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux ja Claudio Morganti.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Nadja Hirsch.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.5.


21. Kokkuhoiumeetmete mõju puuetega isikute elutingimustele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2013), mille esitas(id) Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel komisjonile: Kokkuhoiumeetmete mõju puuetega isikute elutingimustele (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès esitas küsimuse.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Ádám Kósa fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võttis Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Nicole Sinclaire eelneva registreerimiseta sõnavõttude teemal.


22. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 304 konsulteerib president selle ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 282 konsulteerib president selles küsimuses Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Kiribati Vabariigi vahel sõlmitud kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, sõlmimise kohta (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahelise lepingu, millega luuakse tõhustatud koostöö üldine raamistik, sõlmimise kohta (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 9. juuni 2011. aasta otsuse (laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta) II ja III lisa (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 2185/2012) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD)),
ja ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 2444/2012) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 0144/2013) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) ombudsman:


- Ombudsmani eelarvevahendite peamise käsutaja koostatud 2012. aasta tegevusaruanne.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 505.526/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika