Rodyklė 
Protokolas
PDF 266kWORD 255k
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Problemos maisto produktų tiekimo grandinėje dėl neseniai kilusio arklienos skandalo (diskusijos)
 5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I - Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (diskusijos)
 6.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos)
 7.Kiti klausimai
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I (balsavimas)
  
8.4.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (balsavimas)
  
8.5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)
  
8.6.Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)
  
8.7.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija * (balsavimas)
 9.Iškilmingas posėdis. Izraelis
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
10.1.Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioktyviosios medžiagos * (balsavimas)
  
10.2.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I (balsavimas)
  
10.3.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
10.4.Europos rizikos kapitalo fondai ***I (balsavimas)
  
10.5.Europos socialinio verslumo fondai ***I (balsavimas)
  
10.6.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (balsavimas)
  
10.7.Lyčių stereotipų panaikinimas ES (balsavimas)
  
10.8.Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (balsavimas)
  
10.9.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (balsavimas)
  
10.10.ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (Darbo tvarkos taisyklių 70a straipsnis) (diskusijos)
 15.2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 17.Europos Parlamento sudėtis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (diskusijos)
 18.Nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema ***I (diskusijos)
 19.Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)
 20.Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (diskusijos)
 21.Griežto taupymo politikos poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (diskusijos)
 22.Gauti dokumentai
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsniu 2013–2014 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Bangladeše

– Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

– Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

– Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

– Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

– Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Bangladeše (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis

– Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ir Zuzana Roithová PPE frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

– Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

– Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

– Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ir Edward McMillan-Scott ALDE frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

– Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu – Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Arafato Jaradato byla ir Palestinos kalinių padėtis Izraelio kalėjimuose

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu – dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

– Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu – dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Arafato Jaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


4. Problemos maisto produktų tiekimo grandinėje dėl neseniai kilusio arklienos skandalo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Problemos maisto produktų tiekimo grandinėje dėl neseniai kilusio arklienos skandalo (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong.

Kalbėjo Tonio Borg.

Diskusijos baigtos.


5. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I - Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES) [2011/0374(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) [2011/0373(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Evelyne Gebhardt (pavaduojantis narys Louis Grech) pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristian Silviu Buşoi (JURI komiteto nuomonės referentas), Hans-Peter Mayer PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Evelyne Gebhardt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 12.3.2013 ir punktas 8.6 protokolo 12.3.2013.

(Posėdis sustabdytas 09.55 val. ir atnaujintas 10.00 val.)


6. Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Véronique Mathieu Houillon PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marie-Christine Vergiat (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą Véronique Mathieu Houillon, ši į jį atsakė), Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrew Henry William Brons pateiktą klausimą), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ulrike Lunacek pateiktą klausimą), Frank Vanhecke EFD frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narysPhilip Claeys, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro pakėlęs mėlynąją kortelę uždavė klausimą (Pirmininkas nurodė, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino ir Georgios Papanikolaou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis ir Csaba Sándor Tabajdi.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Lucinda Creighton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu dėl kovos prieš rasizmą ir ksenofobiją ir neapykantos nusikaltimus stiprinimo (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl kovos su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, islamofobija, priešiškumu romų tautybės žmonėms, homofobija, transfobija ir visomis kitomis šališkumu pagrįsto smurto formomis stiprinimo (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová ir Ioan Enciu S&D frakcijos vardu dėl kovos prieš rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos nusikaltimus stiprinimo (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl kovos su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, islamofobija, priešiškumu romų tautybės žmonėms (sintams, klajokliams), homofobija, transfobija ir visomis kitomis diskriminacijos formomis stiprinimo (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu dėl kovos su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, priešiškumu romų tautybės žmonėms, homofobija, transfobija ir visų kitų formų neapykantos nusikaltimais ir neapykantą kurstančiomis kalbomis stiprinimo (B7-0125/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 14.3.2013.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja


7. Kiti klausimai

Kalbėjo Sylvie Guillaume, S&D frakcijos vardu ji pareikalavo, kad būtų kreipiamasi į LIBE komitetą dėl Konstitucijos pakeitimų, kuriuos vakar priėmė Vengrijos parlamentas, atitikties pagrindiniams Europos Sąjungos principams ir teisei klausimo; Gabriele Zimmer sugrįžo prie vakar posėdžio pradžioje iškelto savo klausimo ir GUE/NGL frakcijos vardu paprašė, kad Pirmininkas Maroko valdžios institucijoms nusiųstų oficialų protestą dėl Parlamento delegacijos, vykusios į Vakarų Sacharą, išsiuntimo; Guy Verhofstadt, priminęs Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnį, paprašė, kad klausimas dėl to, ar Vengrijos konstitucijos pakeitimai galimai pažeidžia pagrindines teises, būtų įtrauktas į rytojaus darbotvarkę; József Szájer paprieštaravo šiam prašymui remdamasis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsniu ir Rui Tavares, priminęs Sutarties 2 straipsnį, paragino Komisiją sutelkti pastangas į dialogą su Vengrija pagrindinių teisių srityje (pirmininkė atkreipė dėmesį į prašymą pakeisti darbotvarkę ir informavo, kad dėl to kreipsis į Pirmininką).


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB [2011/0300(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0061).

Kalbėjo:

Daniel Cohn-Bendit dėl darbotvarkės pakeitimo, kurį pasiūlė Guy Verhofstadt (pirmininkė priminė, kad dėl šio klausimo bus kreipiamasi į Pirmininką), ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja), ji supažindino su Komisijos pozicija dėl priimtų pakeitimų.


8.2. Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl skundo Nr. 2591/2010/GG prieš Europos Komisiją tyrimo (Vienos oro uostas) [2012/2264(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0062)

Kalbėjo:

Margrete Auken (pranešėja).


8.3. Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų [2012/0042(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0063)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0063)


8.4. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [2011/0372(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0064)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0064)


8.5. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES) [2011/0374(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0065)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) [2011/0373(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas Louis Grech (A7-0280/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0066)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0066)


8.7. Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo) [2012/0195(CNS)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0067)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0067)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

9. Iškilmingas posėdis. Izraelis

Izraelio Valstybės prezidento Šimono Pereso vizito proga nuo 12.00 iki 12.45 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

10. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

10.1. Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioktyviosios medžiagos * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis [2012/0074(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 8 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0068)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0068)

Kalbėjo:

Michèle Rivasi (pranešėja) pasiūlė techninį 2 pakeitimo pataisymą.


10.2. Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo [2011/0385(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Pagal darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pranešimas grąžintas komitetui per 2012 m. birželio 13 d. plenarinį posėdį (punktas 7.4 protokolo 13.6.2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 9 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0069)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0069)

Kalbėjo:

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) kalbėjo dėl Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) ir Elisa Ferreira (A7-0173/2012) pranešimų ir Jörg Leichtfried dėl balsuoti skirto laiko eigos.


10.3. Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų [2011/0386(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Pagal darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pranešimas grąžintas komitetui per 2012 m. birželio 13 d. plenarinį posėdį (punktas 7.5 protokolo 13.6.2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 10 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0070)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0070)


10.4. Europos rizikos kapitalo fondai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų [2011/0417(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Pagal darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pranešimas grąžintas komitetui per 2012 m. rugsėjo 13 d. plenarinį posėdį (punktas 11.10 protokolo 13.9.2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0071)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0071)

Kalbėjo:

Cecilia Wikström dėl balsuoti skirto laiko eigos.


10.5. Europos socialinio verslumo fondai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų [2011/0418(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Pagal darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pranešimas grąžintas komitetui per 2012 m. liepos 13 d. plenarinį posėdį (punktas 11.9 protokolo 13.9.2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 12 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0072)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0072)


10.6. Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (balsavimas)

Pranešimas dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms [2012/2301(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 13 punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0073)

Kalbėjo:

Nuno Melo dėl C konstatuojamosios dalies formuluotės.


10.7. Lyčių stereotipų panaikinimas ES (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių stereotipų panaikinimo ES [2012/2116(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 14 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0074)

Kalbėjo:

Ashley Fox paprašė pakartoti balsavimą dėl 32 dalies (pirmininkė paprašė dėl 32 dalies pasitikrinimui balsuoti elektroniškai).


10.8. Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje [2012/2102(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 15 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0075)


10.9. Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl daugiametės finansinės programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju Europos plėtros fondu), rengimo [2012/2222(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 16 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0076)


10.10. ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas (balsavimas)

ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant [2012/2104(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 17 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0077)

Kalbėjo:

Jacqueline Foster ir Pervenche Berès sugrįžo prie Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojo) padaryto pareiškimo balsuojant dėl Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) ir Elisa Ferreira (A7-0173/2012) pranešimų.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly ir Daniel Hannan

Pranešimas: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly ir Syed Kamall

Pranešimas: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Pranešimas: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Pranešimas: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall ir Jacek Olgierd Kurski

Pranešimas: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu ir Seán Kelly

Pranešimas: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini ir Elena Băsescu

Pranešimas: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga ir Minodora Cliveti

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ir Marisa Matias

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica ir Marisa Matias

Pranešimas: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková ir Seán Kelly

Pranešimas: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková ir Anna Záborská

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai ir Elena Băsescu

Pranešimas: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská ir Elena Băsescu

Paaiškinimai dėl balsavimo dėl Pranešimoo: Silvia Costa - A7-0047/2013 ir Pranešimo: Patrice Tirolien - A7-0049/2013 perkelti į rytojaus posėdį.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Elmar Brok pranešė, kad neturi balsavimo kortelės ir todėl negalėjo balsuoti dėl António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013), Margrete Auken (A7-0022/2013), Kriton Arsenis (A7-0317/2012) ir Bas Eickhout (A7-0191/2012) pranešimų.


(Posėdis sustabdytas 14.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (Darbo tvarkos taisyklių 70a straipsnis) (diskusijos)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Pranešėjas Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Pranešėjas Michel Dantin (B7-0080/2013)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Pranešėjas Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Pranešėjas Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Kalbėjo: James Nicholson, jis apgailestavo, kad nedalyvauja atsakingas Komisijos narys, ir Marc Tarabella ta pačia tema.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ir Giovanni La Via pristatė pasiūlymus dėl sprendimo.

Kalbėjo: Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komiteto nuomonės referentė), Georgios Papastamkos (BUDG komiteto nuomonės referentas), Monika Hohlmeier (CONT komiteto nuomonės referentė), Tamás Deutsch (CONT komiteto nuomonės referentas), Dan Jørgensen (ENVI komiteto nuomonės referentas), Karin Kadenbach (ENVI komiteto nuomonės referentė), Catherine Grèze (REGI komiteto nuomonės referentė), Younous Omarjee (REGI komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Schroedter (REGI komiteto nuomonės referentė) ir Giommaria Uggias (REGI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Kalbėjo: Elisabeth Köstinger PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith ir Julie Girling.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy (jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Luísui Paulo Alvesui, šis į jį atsakė), Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Dacian Cioloş.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 13.3.2013, punktas 8.8 protokolo 13.3.2013, punktas 8.9 protokolo 13.3.2013 ir punktas 8.10 protokolo 13.3.2013.


15. 2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)

Pranešimas dėl bendrųjų gairių sudarant 2014 m. biudžetą, III skirsnis – Komisija [2013/2010(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Dominique Riquet PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny ir Vojtěch Mynář (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ashley Fox pateiktą klausimą) .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Anne E. Jensen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 13.3.2013.


16. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Klaidų ištaisymas (P7_TA(2013)0048(COR01)) buvo vakar paskelbtas plenariniame posėdyje (punktas 8 protokolo 11.3.2013).

Kadangi šiam klaidų ištaisymui neprieštaravo jokia frakcija ar daugiau kaip keturiasdešimt narių (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalis), jis laikomas patvirtintu.


17. Europos Parlamento sudėtis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams [2012/2309(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Rafał Trzaskowski ir Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski ir Roberto Gualtieri pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Carlo Casini PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried ir Vicky Ford pateiktus klausimus), Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Ashley Fox ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Ashley Fox ir Vicky Ford pateiktus klausimus), Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą), György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Andrew Duff ir Gunnar Hökmark pateiktus klausimus), Sylvie Guillaume (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paulo Rangel pateiktą klausimą), Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira ir Cecilia Wikström.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom ir Sandrine Bélier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr ir Gay Mitchell.

Kalbėjo Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 13.3.2013.


18. Nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner (REGI komiteto nuomonės referentė), Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Sharon Bowles

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.2 protokolo 13.3.2013.


19. Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)

Pranešimas dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų [2012/2066(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christa Klaß PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Andrea Zanoni ALDE frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux ir Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Åsa Westlund.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 14.3.2013.


20. Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (diskusijos)

Pranešimas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų [2012/2131(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Kinga Göncz (LIBE komiteto nuomonės referentė), Joanna Senyszyn (FEMM komiteto nuomonės referentas), Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zbigniew Ziobro pateiktą klausimą) ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux ir Claudio Morganti.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Nadja Hirsch.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 14.3.2013.


21. Griežto taupymo politikos poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000018/2013) kurį pateikė Pervenche Berès, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Griežto taupymo poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès pateikė klausimą.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt ir Rosa Estaràs Ferragut.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou ir Inês Cristina Zuber.

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Nicole Sinclaire dėl procedūros „prašau žodžio“.


22. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, CONT, TRAN

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

Pagal SESV 304 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas Europos Centriniam Bankui pateiks neprivalomą prašymą pateikti nuomonę.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

– Pasiūlymas perkelti DEC 01/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartojimo gaminių saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

– Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, Reglamentas (EB) Nr.764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr.765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

– Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami 2011m. birželio 9d. Tarybos sprendimo dėl 2007m. lapkričio 23d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu II ir III priedai (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, BUDG, JURI

– Pasiūlymas perkelti DEC 02/2013 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto:

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 2185/2012) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))

ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų (COM(2012)05412012/0267 (COD))

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 2444/2012) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012)06142012/0299(COD))

– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (CES 0144/2013) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) Ombudsmeno:

– Ombudsmeno vyriausiojo tvirtinančio pareigūno parengta 2012 m. metinės veiklos ataskaita.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 505.526/OJME).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Othmar Karas

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Teisinė informacija - Privatumo politika