Indekss 
Protokols
PDF 265kWORD 255k
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Problēmas pārtikas piegādes ķēdē — nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums (debates)
 5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I − Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (debates)
 6.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (debates)
 7.Dažādi jautājumi
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Eiropas ombuda īpašais ziņojums (Vīnes lidosta) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I (balsošana)
  
8.4.Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (balsošana)
  
8.5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I (balsošana)
  
8.6.Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (balsošana)
  
8.7.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (balsošana)
 9.Svinīgā sēde — Izraēla
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
10.1.Radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī * (balsošana)
  
10.2.To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I (balsošana)
  
10.3.Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I (balsošana)
  
10.4.Eiropas riska kapitāla fondi ***I (balsošana)
  
10.5.Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (balsošana)
  
10.6.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (balsošana)
  
10.7.Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (balsošana)
  
10.8.Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (balsošana)
  
10.9.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (balsošana)
  
10.10.Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā (balsošana)
 11.Balsojuma skaidrojumi
 12.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (Reglamenta 70.a pants) (debates)
 15.2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 17.Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (debates)
 18.Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā ***I (debates)
 19.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (debates)
 20.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (debates)
 21.Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (debates)
 22.Dokumentu iesniegšana
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 134. pantu tika atklāta Eiropas Parlamenta 2013.–2014. gada sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Bangladešā

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013).

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013).

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013).

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013).

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013).

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan un Zuzana Roithová PPE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013).

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013).

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013).

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013).

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford un Edward McMillan-Scott ALDE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013).

III.   Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013).

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013).

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013).

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013).

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013).

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


4. Problēmas pārtikas piegādes ķēdē — nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums (debates)

Komisijas paziņojums: Problēmas pārtikas piegādes ķēdē — nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums (2013/2564(RSP)).

Tonio Borg (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā un Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Tonio Borg.

Debates tika slēgtas.


5. Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I − Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR) [2011/0374(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR) [2011/0373(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Louis Grech (A7-0280/2012).

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Evelyne Gebhardt (aizstājot Louis Grech) iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Silviu Buşoi (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Hans-Peter Mayer PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Robert Rochefort ALDE grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Evelyne Gebhardt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.5. punkts un 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.55 un atsākta plkst. 10.00.)


6. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (2013/2543(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Véronique Mathieu Houillon PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marie-Christine Vergiat, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Véronique Mathieu Houillon, kas uz to atbildēja, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke EFD grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, kas uzdeva zilās kartītes jautājumu (sēdes vadītājs norādīja, ka tas nav zilās kartītes jautājums), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino un Georgios Papanikolaou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis un Csaba Sándor Tabajdi.

Uzstājās Viviane Reding un Lucinda Creighton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā − par cīņas pret rasismu un ksenofobiju pastiprināšanu (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013).

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā − par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmfobiju, antičigānismu, homofobiju, transfobiju un cita veida aizspriedumu izraisītu vardarbību (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013).

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová un Ioan Enciu S&D grupas vārdā − par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā − par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmafobiju, naidīgu attieksmi pret romiem (sinti un ceļotāju tautām), homofobiju, transfobiju un cita veida aizspriedumu izraisītu diskrimināciju (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013).

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā − par cīņas pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, antičigānismu, homofobiju, transfobiju un naida noziegumu un naida runu citām formām pastiprināšanu (B7-0125/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.3 punkts.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece


7. Dažādi jautājumi

Uzstājās Sylvie Guillaume, kas S&D grupas vārdā pieprasīja, lai LIBE komitejai tiktu uzdots izvērtēt, vai virkne konstitūcijas grozījumu, ko iepriekšējā dienā bija pieņēmis Ungārijas parlaments, atbilst Eiropas Savienības pamatprincipiem un tiesībām; Gabriele Zimmer, kas, atsaucoties uz iepriekšējās dienas sēdes atklāšanā pieminēto jautājumu, GUE/NGL grupas vārdā pieprasīja, lai priekšsēdētājs iesniedz Marokas varas iestādēm oficiālu protestu pret to, ka no šīs valsts tika izraidīta Parlamenta delegācija, kas bija devusies uz Rietumsahāru; Guy Verhofstadt, kas, atsaucoties uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu, pieprasīja, lai jautājums par pamatvērtību pārkāpumu, kas, iespējams, izdarīts, veicot grozījumus Ungārijas konstitūcijā, tiktu iekļauts nākamās dienas sēdes dienas kārtībā; József Szájer, kas, norādot uz Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, iebilda pret minēto pieprasījumu, un Rui Tavares, kas, atsaucoties uz Līguma 2. pantu, aicināja Komisiju veltīt visus savus centienus dialoga veidošanai ar Ungāriju par pamattiesību jautājumu (sēdes vadītāja ņēma vērā pieprasījumu ieviest izmaiņas dienas kārtībā un paziņoja, ka viņa par to informēs priekšsēdētāju).


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK [2011/0300(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0061).

Uzstāšanās

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit par Guy Verhofstadt ierosinājumu izdarīt izmaiņas dienas kārtībā (sēdes vadītāja atgādināja, ka priekšsēdētājs par šo jautājumu tiks informēts), un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), darot zināmu Komisijas nostāju attiecībā uz pieņemtajiem grozījumiem.


8.2. Eiropas ombuda īpašais ziņojums (Vīnes lidosta) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu par tā veikto izmeklēšanu attiecībā uz sūdzību Nr. 2591/2010/GG pret Eiropas Komisiju (Vīnes lidosta) [2012/2264(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Margrete Auken (A7-0022/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0062).

Uzstāšanās

Uzstājās Margrete Auken (referente).


8.3. Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību [2012/0042(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Kriton Arsenis (A7-0317/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0063).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0063).


8.4. Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām [2011/0372(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A7-0191/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0064).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0064).


8.5. Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR) [2011/0374(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0065).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0065).


8.6. Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR) [2011/0373(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Louis Grech (A7-0280/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0066).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0066).


8.7. Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību ("Lēmums par aizjūras asociāciju") [2012/0195(CNS)] - Attīstības komiteja. Referents: Patrice Tirolien (A7-0052/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0067).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0067).


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

9. Svinīgā sēde — Izraēla

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.45 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā ar runu uzstājās Izraēlas Valsts prezidents Shimon Peres.


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

10. Balsošanas laiks (turpinājums)

10.1. Radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī [2012/0074(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A7-0033/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0068).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0068).

Uzstāšanās

Uzstājās Michèle Rivasi (referente), ierosinot tehnisku labojumu grozījumā Nr. 2.


10.2. To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības [2011/0385(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. jūnija sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. jūnija sēdes protokola 7.4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0069).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0069).

Uzstāšanās

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), sniedzot paziņojumu par Jean-Paul Gauzès ziņojumu (A7-0172/2012) un Elisa Ferreira ziņojumu (A7-0173/2012), un Jörg Leichtfried, runājot par balsošanas norisi.


10.3. Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs [2011/0386(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0173/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. jūnija sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. jūnija sēdes protokola 7.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0070).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0070).


10.4. Eiropas riska kapitāla fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem [2011/0417(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Philippe Lamberts (A7-0193/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. septembra sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0071).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0071).

Uzstāšanās

Uzstājās Cecilia Wikström par balsošanas norisi.


10.5. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem [2011/0418(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sophie Auconie (A7-0194/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. septembra sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.9. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0072).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0072).


10.6. Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (balsošana)

Ziņojums par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām [2012/2301(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0073).

Uzstāšanās

Uzstājās Nuno Melo, paužot viedokli par C apsvēruma formulējumu.


10.7. Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas Savienībā [2012/2116(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0074).

Uzstāšanās

Uzstājās Ashley Fox, prasot atkārtot balsošanu par 32. punktu (sēdes vadītāja aicināja pārbaudes nolūkā elektroniski nobalsot par 32. punktu).


10.8. Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu stāvokli Ziemeļāfrikā [2012/2102(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Silvia Costa (A7-0047/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0075).


10.9. Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (balsošana)

Ziņojums par daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam attiecībā uz finansējuma piešķiršanu ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām (11. Eiropas Attīstības fonds) [2012/2222(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Patrice Tirolien (A7-0049/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0076).


10.10. Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā (balsošana)

Ziņojums par lielākiem ieguvumiem ES vides pasākumu jomā — uzticības vairošana ar padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju [2012/2104(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Oreste Rossi (A7-0028/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0077).

Uzstāšanās

Atsaucoties uz Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieka) sniegto paziņojumu par Jean-Paul Gauzès ziņojumu (A7-0172/2012) un Elisa Ferreira ziņojumu (A7-0173/2012), uzstājās Jacqueline Foster un Pervenche Berès.


11. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

António Fernando Correia de Campos ziņojums - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly un Daniel Hannan.

Kriton Arsenis ziņojums - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly un Syed Kamall.

Bas Eickhout ziņojums - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi.

Kriton Arsenis ziņojums - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi.

Bas Eickhout ziņojums - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall un Jacek Olgierd Kurski.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ziņojums - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu un Seán Kelly.

Louis Grech ziņojums - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini un Elena Băsescu.

Patrice Tirolien ziņojums - A7-0052/2013
Maurice Ponga un Minodora Cliveti.

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly un Marisa Matias.

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica un Marisa Matias.

Philippe Lamberts ziņojums - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková un Seán Kelly.

Sophie Auconie ziņojums - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková un Anna Záborská.

Elisabeth Morin-Chartier ziņojums - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai un Elena Băsescu.

Kartika Tamara Liotard ziņojums - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská un Elena Băsescu.

Balsojuma skaidrojumi attiecībā uz Silvia Costa ziņojumu A7-0047/2013 un Patrice Tirolien ziņojumu A7-0049/2013 tika pārcelti uz nākamās dienas sēdi.


12. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Elmar Brok bija darījis zināmu, ka viņš nebija varējis piedalīties balsošanā par António Fernando Correia de Campos ziņojumu A7-0036/2013, Margrete Auken ziņojumu A7-0022/2013, Kriton Arsenis ziņojumu A7-0317/2012 un Bas Eickhout ziņojumu A7-0191/2012, jo viņa balsošanas karte nav bijusi viņa rīcībā.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (Reglamenta 70.a pants) (debates)

Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013).

Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Referents: Michel Dantin (B7-0080/2013).

Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013).

priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Referents: Giovanni La Via (B7-0082/2013).

Uzstājās James Nicholson, paužot nožēlu par atbildīgā komisāra klātbūtnes trūkumu, un Marc Tarabella, izsakot savu viedokli šajā jautājumā.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin un Giovanni La Via iepazīstināja ar lēmumu priekšlikumiem.

Uzstājās Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Georgios Papastamkos (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Monika Hohlmeier (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Tamás Deutsch (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Dan Jørgensen (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Karin Kadenbach (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Catherine Grèze (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Younous Omarjee (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elisabeth Schroedter (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Giommaria Uggias (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Uzstājās Elisabeth Köstinger PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith un Julie Girling.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Luís Paulo Alves, kurš uz to atbildēja, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote un Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa un Franz Obermayr.

Uzstājās Dacian Cioloş.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.7. punkts, 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.8. punkts, 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.9. punkts un 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.10. punkts.


15. 2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)

Ziņojums par vispārējām pamatnostādnēm attiecībā uz 2014. gada budžeta izstrādi, III iedaļa – Komisija [2013/2010(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Anne E. Jensen (A7-0043/2013).

Anne E. Jensen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dominique Riquet PPE grupas vārdā, Eider Gardiazábal Rubial S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny un Vojtěch Mynář, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ashley Fox.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Janusz Lewandowski un Anne E. Jensen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.4. punkts.


16. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Par kļūdu labojumu (P7_TA(2013)0048(COR01)) tika paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (2013. gada 11. marta sēdes protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot (Reglamenta 216. panta 4. punkts), šo kļūdu labojumu uzskata par pieņemtu.


17. Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu 2014. gada vēlēšanu perspektīvā [2012/2309(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Līdzreferenti: Rafał Trzaskowski un Roberto Gualtieri (A7-0041/2013).

Rafał Trzaskowski un Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlo Casini PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Jörg Leichtfried un Vicky Ford, Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox ECR grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ashley Fox un Vicky Ford, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Andrew Duff un Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira un Cecilia Wikström.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom un Sandrine Bélier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr un Gay Mitchell.

Uzstājās Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.5. punkts.


18. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sharon Bowles (A7-0076/2012).

Sharon Bowles iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Danuta Maria Hübner (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská un Jaroslav Paška.

Uzstājās Janez Potočnik un Sharon Bowles

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.2. punkts.


19. Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (debates)

Ziņojums par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem [2012/2066(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A7-0027/2013).

Åsa Westlund iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christa Klaß PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Andrea Zanoni ALDE grupas vārdā, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux un Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Janez Potočnik un Åsa Westlund.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.4. punkts.


20. Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (debates)

Ziņojums par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju [2012/2131(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Nadja Hirsch (A7-0040/2013).

Nadja Hirsch iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Kinga Göncz (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Joanna Senyszyn (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zbigniew Ziobro un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux un Claudio Morganti.

Uzstājās Cecilia Malmström un Nadja Hirsch.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.5. punkts.


21. Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000018/2013) un kuru uzdeva Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā Komisijai: Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013).

Pervenche Berès izvērsa jautājumu.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt un Rosa Estaràs Ferragut.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou un Inês Cristina Zuber.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Nicole Sinclaire, runājot par brīvā mikrofona procedūru.


22. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CONT, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)).
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.
Atbilstoši LESD 304. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kas nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patēriņa preču drošumu un par Padomes Direktīvas 87/357/EEK un Direktīvas2001/95/EK atcelšanu (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz ražojumu tirgus uzraudzību un ar ko groza Padomes Direktīvu 89/686/EEK un Direktīvu 93/15/EEK, un Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 2000/9/EK, 2000/14/EK, 2001/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2007/23/EK, 2008/57/EK, 2009/48/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK, 2011/65/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, Regulu (EK) Nr. 764/2008 un Regulu (EK) Nr. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido vispārēju satvaru pastiprinātai sadarbībai (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes 2011. gada 9. jūnija Lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 2007. gada 23. novembra Hāgas Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu, II un III pielikumu (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, BUDG, JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


2.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegtie dokumenti

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2185/2012) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (COM(2012)05412012/0267 (COD)).

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2444/2012) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)06142012/0299(COD)).

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 0144/2013) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3. Ombuda iesniegtie dokumenti


- Eiropas Ombuda galvenā kredītrīkotāja 2012. gada darbības pārskats.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 505.526/OJME).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridisks paziņojums - Privātuma politika