Index 
Notulen
PDF 271kWORD 215k
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Problemen in de voedselvoorzieningsketen in de context van de recente paardenvleesaffaire (debat)
 5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I - Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (debat)
 6.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)
 7.Diversen
 8.Stemmingen
  
8.1.Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I (stemming)
  
8.4.Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (stemming)
  
8.5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)
  
8.6.Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)
  
8.7.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie * (stemming)
 9.Plechtige vergadering - Israël
 10.Stemmingen (voortzetting)
  
10.1.Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie * (stemming)
  
10.2.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (stemming)
  
10.3.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone ***I (stemming)
  
10.4.Europese durfkapitaalfondsen ***I (stemming)
  
10.5.Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (stemming)
  
10.6.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (stemming)
  
10.7.Uitbanning van genderstereotypen in de EU (stemming)
  
10.8.De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (stemming)
  
10.9.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (stemming)
  
10.10.Meer voordelen van EU-milieumaatregelen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (artikel 70 bis van het Reglement) (debat)
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 17.Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (debat)
 18.Systeem van nationale en regionale rekeningen ***I (debat)
 19.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (debat)
 20.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (debat)
 21.De effecten van het bezuinigingsbeleid op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (debat)
 22.Ingekomen stukken
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2013 - 2014

Vergaderingen van 12 t/m 14 maart 2013

STRAATSBURG

NOTULEN

DINSDAG 12 MAART 2013

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en artikel 134 van het Reglement is de zitting 2013-2014 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie in Bangladesh

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan en Zuzana Roithová, namens de PPE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


4. Problemen in de voedselvoorzieningsketen in de context van de recente paardenvleesaffaire (debat)

Verklaring van de Commissie: Problemen in de voedselvoorzieningsketen in de context van de recente paardenvleesaffaire (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, en Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg.

Het debat wordt gesloten.


5. Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I - Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten) [2011/0374(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten) [2011/0373(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Evelyne Gebhardt (ter vervanging van Louis Grech) leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Hans-Peter Mayer, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler en Franz Obermayr.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Evelyne Gebhardt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.3.2013 en punt 8.6 van de notulen van 12.3.2013.

(De vergadering wordt om 09.55 uur onderbroken en om 10.00 uur hervat.)


6. Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu Houillon, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Véronique Mathieu Houillon, die deze beantwoordt, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke, namens de EFD-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro om een "blauwe kaart"-vraag te stellen (De Voorzitter zegt dat het geen “blauwe kaart”-vraag is), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino en Georgios Papanikolaou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis en Csaba Sándor Tabajdi.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Lucinda Creighton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, over opvoering van de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de versterking van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie, zigeunerhaat, homofobie, transfobie en alle andere vormen van op vooroordelen gebaseerd geweld (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatdelicten (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het opvoeren van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie, zigeunerhaat (Roma, Sinti, woonwagenbewoners), homofobie, transfobie en alle andere vormen van discriminatie (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de versterking van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, zigeunerhaat, homofobie, transfobie en alle andere vormen van haatdelicten en haatpropaganda (B7-0125/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.3.2013.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter


7. Diversen

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Guillaume die namens de S&D-Fractie verzoekt dat de Commissie LIBE zich buigt over de vraag in hoeverre de serie amendementen op de grondwet die gisteren door het Hongaarse parlement zijn aangenomen verenigbaar zijn met de fundamentele beginselen en het recht van de Europese Unie; Gabriele Zimmer die terugkomt op het punt dat gisteren bij de opening van de vergadering is genoemd en namens de GUE/NGL-Fractie verzoekt dat de Voorzitter een officieel protest richt aan de Marokkaanse autoriteiten tegen de uitzetting van de delegatie van het Parlement die op weg was naar Westelijk Sahara; Guy Verhofstadt die vraagt - onder verwijzing naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie – dat het onderwerp van de mogelijke schending van de grondrechten door de amendementen op de Hongaarse grondwet op de agenda van morgen wordt gezet; József Szájer die bezwaar maakt tegen dat verzoek, en zich beroept op artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Rui Tavares die, onder verwijzing naar artikel 2 van het Verdrag, de Commissie verzoekt haar inspanningen te richten op de dialoog met Hongarije over de grondrechten (de Voorzitter neemt kennis van het verzoek om wijziging van de agenda en deelt mee dat zij dit aan de Voorzitter zal voorleggen).


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG [2011/0300(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0061)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Cohn-Bendit, over de wijziging van de agenda op voorstel van Guy Verhofstadt (de Voorzitter herinnnerde eraan dat de vraag voorgelegd zou worden aan de Voorzitter), en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie), om het standpunt van de Commissie te verwoorden over de aangenomen amendementen.


8.2. Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het Speciaal verslag van de Europese ombudsman over zijn onderzoek naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese Commissie (luchthaven van Wenen) [2012/2264(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0062)

Het woord werd gevoerd door:

Margrete Auken (rapporteur).


8.3. Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen voor broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw [2012/0042(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0063)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0063)


8.4. Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering [2011/0372(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0064)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0064)


8.5. Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten) [2011/0374(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0065)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten) [2011/0373(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0066)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0066)


8.7. Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ('LGO-besluit') [2012/0195(CNS)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0067)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0067)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

9. Plechtige vergadering - Israël

Van 12.00 uur tot 12.45 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Shimon Peres, president van de staat Israël.


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

10. Stemmingen (voortzetting)

10.1. Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water [2012/0074(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0068)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0068)

Het woord werd gevoerd door:

Michèle Rivasi (rapporteur) om een technische correctie op amendement 2 voor te stellen.


10.2. Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied [2011/0385(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement werd het verslag naar de commissie terugverwezen tijdens de vergadering van13 juni 2012 (punt 7.4 van de notulen van 13.6.2012).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0069)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0069)

Het woord werd gevoerd door:

Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie), om een verklaring af te leggen over de verslagen Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) en Elisa Ferreira (A7-0173/2012), en Jörg Leichtfried, over het verloop van de stemmingen.


10.3. Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone [2011/0386(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Onvereenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement werd het verslag naar de commissie terugverwezen tijdens de vergadering van 13 juni 2012 (punt 7.5 van de notulen van 13.6.2012).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0070)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0070)


10.4. Europese durfkapitaalfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen [2011/0417(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement werd het verslag naar de commissie terugverwezen tijdens de vergadering van13 september 2012 (punt 11.10 van de notulen van 13.9.2012).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0071)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0071)

Het woord werd gevoerd door:

Cecilia Wikström over het verloop van de stemmingen.


10.5. Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen [2011/0418(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement werd het verslag naar de commissie terugverwezen tijdens de vergadering van 13 september 2012 (punt 11.9 van de notulen van 13.9.2012).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0072)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0072)


10.6. Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (stemming)

Verslag over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw [2012/2301(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0073)

Het woord werd gevoerd door:

Nuno Melo over de formulering van overweging C.


10.7. Uitbanning van genderstereotypen in de EU (stemming)

Verslag over de uitbanning van genderstereotypen in de EU [2012/2116(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0074)

Het woord werd gevoerd door:

Ashley Fox, om te verzoeken de stemming over paragraaf 32 over te doen (de Voorzitter ging over tot een elektronische controle van de stemming over paragraaf 32).


10.8. De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (stemming)

Verslag over de situatie van vrouwen in Noord-Afrika [2012/2102(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0075)


10.9. Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (stemming)

Verslag over de opstelling van het meerjarig financieel kader betreffende de financiering van de EU-samenwerking met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de landen en gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (Elfde Europees Ontwikkelingsfonds) [2012/2222(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0076)


10.10. Meer voordelen van EU-milieumaatregelen (stemming)

Verslag over meer voordelen door EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren [2012/2104(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0077)

Het woord werd gevoerd door:

Jacqueline Foster en Pervenche Berès die terugkwamen op de verklaring van Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) tijdens de stemmking over de verslagen Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) en Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly en Daniel Hannan

Verslag Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly en Syed Kamall

Verslag Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Verslag Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Verslag Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall en Jacek Olgierd Kurski

Verslag Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu en Seán Kelly

Verslag Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini en Elena Băsescu

Verslag Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga en Minodora Cliveti

Verslag Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly en Marisa Matias

Verslag Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica en Marisa Matias

Verslag Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková en Seán Kelly

Verslag Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková en Anna Záborská

Verslag Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai en Elena Băsescu

Verslag Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská en Elena Băsescu

De stemverklaringen over het Verslag Silvia Costa - A7-0047/2013 en het Verslag Patrice Tirolien - A7-0049/2013 zijn uitgesteld naar de vergadering van morgen.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Elmar Brok liet weten dat hij zijn stemkaart niet bij zich had en daarom niet heeft kunnen deelnemen aan de stemmingen over de verslagen António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 en Bas Eickhout A7-0191/2012.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD)- Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (artikel 70 bis van het Reglement) (debat)

Voorstel voor een besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Voorstel voor een besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Rapporteur: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Voorstel voor een besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Voorstel voor een besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Rapporteur: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Het woord wordt gevoerd door James Nicholson, die betreurt dat de verantwoordelijke commissaris niet aanwezig is, en Marc Tarabella over hetzelfde onderwerp.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Giovanni La Via presenteren de voorstellen voor een besluit.

Het woord wordt gevoerd door Birgit Schnieber-Jastram (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Georgios Papastamkos (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Dan Jørgensen (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Catherine Grèze (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elisabeth Schroedter (rapporteur voor advies van de Commissie REGI) en Giommaria Uggias (rapporteur voor advies van de Commissie REGI).

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Köstinger, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith en Julie Girling.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Luís Paulo Alves, die deze beantwoordt, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 13.3.2013, punt 8.8 van de notulen van 13.3.2013, punt 8.9 van de notulen van 13.3.2013 en punt 8.10 van de notulen van 13.3.2013.


15. Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (debat)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2014, afdeling III – Commissie [2013/2010(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny en Vojtěch Mynář, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en Anne E. Jensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 13.3.2013.


16. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie (P7_TA(2013)0048(COR01) is gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 8 van de notulen van 11.3.2013).

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 216, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

.


17. Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (debat)

Verslag over de samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 [2012/2309(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Corapporteurs: Rafał Trzaskowski en Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski en Roberto Gualtieri leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Carlo Casini, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jörg Leichtfried en Vicky Ford, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Ashley Fox en Vicky Ford, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Andrew Duff en Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira en Cecilia Wikström.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom en Sandrine Bélier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 13.3.2013.


18. Systeem van nationale en regionale rekeningen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Sharon Bowles

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 13.3.2013.


19. Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (debat)

Verslag over de bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars [2012/2066(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund leidt het verslag in.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christa Klaß, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux en Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Åsa Westlund.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 14.3.2013.


20. Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (debat)

Verslag over integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU [2012/2131(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Kinga Göncz (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Joanna Senyszyn (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux en Claudio Morganti.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Nadja Hirsch.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 14.3.2013.


21. De effecten van het bezuinigingsbeleid op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: De effecten van bezuinigingen op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire over de "catch the eye"-procedure.


22. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ingediend:

1) door de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, CONT, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 C7-0032/2013 2013/0025(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWUE, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van de Europese Centrale Bank.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van de Raad (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EU) nr.305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Voorstel tot besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart waarbij een algemeen kader wordt gecreëerd voor versterkte samenwerking (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij het besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG, JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 02/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


2) door het
Europees Economisch en Sociaal Comité:

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 2185/2012) over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
en over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 2444/2012) over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (CES 0144/2013) over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke afwijking van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) door de Ombudsman:


- Jaarlijks activiteitenverslag voor 2012, opgesteld door de hoofdordonnateur van de Ombudsman.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 505.526/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridische mededeling - Privacybeleid