Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 268k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea şedinţei
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)
 5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (dezbatere)
 6.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)
 7.Diverse
 8.Votare
  
8.1.Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I (vot)
  
8.4.Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (vot)
  
8.5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I (vot)
  
8.6.Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (vot)
  
8.7.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană * (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Israel
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman * (vot)
  
10.2.Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I (vot)
  
10.3.Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (vot)
  
10.4.Fondurile europene cu capital de risc ***I (vot)
  
10.5.Fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)
  
10.6.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (vot)
  
10.7.Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (vot)
  
10.8.Situaţia femeilor din nordul Africii (vot)
  
10.9.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (vot)
  
10.10.Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (articolul 70a din Regulamentul de procedură) (dezbatere)
 15.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (dezbatere)
 18.Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (dezbatere)
 19.Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 20.Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)
 21.Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (dezbatere)
 22.Depunere de documente
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea sesiunii anuale

În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu articolul 134 din Regulamentul de procedură, sesiunea 2013-2014 a Parlamentului European a fost deschisă.


2. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Situația din Bangladesh

- Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan şi Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


4. Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (membru al Comisiei) a pronunţat declaraţia.

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, şi Lucas Hartong, neafiliat.

A intervenit Tonio Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) [2011/0374(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) [2011/0373(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Evelyne Gebhardt (care l-a înlocuit pe Louis Grech) şi-au prezentat rapoartele .

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Hans-Peter Mayer, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler şi Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Evelyne Gebhardt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 12.3.2013 şi punctul 8.6 al PV din 12.3.2013.

(Şedinţa, suspendată la 9.55, a fost reluată la 10.00.)


6. Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Marie-Christine Vergiat, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Véronique Mathieu Houillon, care a răspuns, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke, în numele Grupului EFD, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” (Preşedintele a explicat că procedura „cartonaşului albastru” nu se aplică respectivei întrebări), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino şi Georgios Papanikolaou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit: Viviane Reding şi Lucinda Creighton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului și a xenofobiei (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului, islamofobiei, rasismului împotriva persoanelor de etnie romă, homofobiei, transfobiei și a tuturor celorlalte forme de violență determinată de prejudecăți (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová şi Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei și a infracțiunilor motivate de ură (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis şi Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a islamofobiei, a rasismului împotriva persoanelor de etnie romă, a homofobiei, a transfobiei și a oricăror altor forme de discriminare (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului, rasismului împotriva persoanelor de etnie romă, homofobiei, transfobiei și a tuturor celorlalte tipuri de infracțiuni motivate de ură și de discursuri care incită la ură (B7-0125/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 14.3.2013.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă


7. Diverse

Au intervenit: Sylvie Guillaume, exprimându-se în numele Grupului S&D, pentru a solicita sesizarea Comisiei LIBE în legătură cu chestiunea compatibilităţii dintre seria de amendamente la Constituţia Ungariei adoptate ieri de Parlamentul Ungariei şi principiile fundamentale şi dreptul Uniunii Europene; Gabriele Zimmer, care, revenind asupra punctului abordat ieri în deschiderea şedinţei, a solicitat, în numele Grupului GUE/NGL, ca Preşedintele să adreseze un protest oficial faţă de expulzarea delegaţiei Parlamentului care avea drept destinaţie Sahara Occidentală; Guy Verhofstadt, care, reamintind articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a solicitat ca subiectul eventualei încălcări a drepturilor fundamentale prin amendamentele aduse Constituţiei Ungariei să fie înscris pe ordinea de zi a şedinţei de mâine; József Szájer, care şi-a exprimat opoziţia faţă de această solicitare, invocând articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Rui Tavares, care, reamintind articolul 2 din tratat, a invitat Comisia să-şi canalizeze eforturile asupra dialogului cu Ungaria pe tema drepturilor fundamentale (Preşedinta a luat act de cererea de modificare a ordinii de zi şi a comunicat că îl va sesiza pe Preşedinte în acest sens).


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE [2011/0300(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0061)

Intervenţii

Daniel Cohn-Bendit, privind propunerea lui Guy Verhofstadt de modificarea ordinii de zi (Preşedinta a reamintit că chestiunea va fi supusă atenției Președintelui), și Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei), pentru a anunța poziția Comisiei privind amendamentele adoptate.


8.2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Raportul special al Ombudsmanului European privind anchetarea plângerii 2591/2010/GG, depusă împotriva Comisiei Europene (Aeroportul din Viena) [2012/2264(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0062)

Intervenţie

Margrete Auken (raportoare).


8.3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură [2012/0042(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0063)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [2011/0372(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0064)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0064)


8.5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) [2011/0374(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0065)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0065)


8.6. Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) [2011/0373(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0066)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0066)


8.7. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) [2012/0195(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0067)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0067)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

9. Şedinţă solemnă - Israel

De la 12.00 la 12.45, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei lui Shimon Peres, Preşedintele Statului Israel.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

10. Votare (continuare)

10.1. Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman * (vot)

Raport referitor la propunere de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată consumului uman [2012/0074(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0068)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0068)

Intervenţie

Michèle Rivasi (raportoare), pentru a propune o rectificare de ordin tehnic la amendamentul 2.


10.2. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro [2011/0385(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis în comisie cu ocazia şedinţei din 13 iunie 2012 (punctul 7.4 al PV din 13.6.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0069)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0069)

Intervenţii

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei), pentru a pronunţa o declaraţie în legătură cu rapoartele elaborate de Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) şi Elisa Ferreira (A7-0173/2012), şi Jörg Leichtfried, cu privire la desfăşurarea votării.


10.3. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro [2011/0386(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis în comisie cu ocazia şedinţei din 13 iunie 2012 (punctul 7.5 al PV din 13.6.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0070)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0070)


10.4. Fondurile europene cu capital de risc ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc [2011/0417(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis în comisie cu ocazia şedinţei din 13 septembrie 2012 (punctul 11.10 al PV din 13.9.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0071)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0071)

Intervenţie

Cecilia Wikström, cu privire la desfăşurarea votării.


10.5. Fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social [2011/0418(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis în comisie cu ocazia şedinţei din 13 septembrie 2012 (punctul 11.9 al PV din 13.9.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0072)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0072)


10.6. Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (vot)

Raport referitor la impactul crizei economice asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor [2012/2301(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0073)

Intervenţie

Nuno Melo, cu privire la formularea de la considerentul C.


10.7. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (vot)

Raport referitor la eliminarea stereotipurilor de gen în UE [2012/2116(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0074)

Intervenţie

Ashley Fox, pentru a solicita repetarea votului asupra punctului 32 (Preşedinta a solicitat să se efectueze o verificare electronică la punctul 32).


10.8. Situaţia femeilor din nordul Africii (vot)

Raport referitor la situaţia femeilor din nordul Africii [2012/2102(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0075)


10.9. Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (vot)

Raport referitor la pregătirea cadrului financiar multianual privind finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare) [2012/2222(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0076)


10.10. Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (vot)

Raport referitor la optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție [2012/2104(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0077)

Intervenţii

Jacqueline Foster şi Pervenche Berès, care au revenit asupra declaraţiei pronunţate de Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) cu ocazia votului asupra rapoartelor elaborate de Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) şi Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly şi Daniel Hannan

Raport Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly şi Syed Kamall

Raport Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi,

Raport Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Raport Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall şi Jacek Olgierd Kurski

Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu şi Seán Kelly

Raport Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini şi Elena Băsescu

Raport Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga şi Minodora Cliveti

Raport Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly şi Marisa Matias

Raport Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica şi Marisa Matias

Raport Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková şi Seán Kelly

Raport Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková şi Anna Záborská

Raport Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai şi Elena Băsescu

Raport Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská şi Elena Băsescu

Explicațiile de vot privind Raportul Silvia Costa - A7-0047/2013 și Raportul Patrice Tirolien - A7-0049/2013 au fost amânate pentru ședința de mâine.


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Elmar Brok a adus la cunoştinţă faptul că, neaflându-se în posesia cartelei de vot, nu a fost în măsură să participe la votul pe marginea rapoartelor António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 şi Bas Eickhout A7-0191/2012.


(Şedinţa, suspendată la 14.50, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (articolul 70a din Regulamentul de procedură) (dezbatere)

Propunerea de decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Propunerea de decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Raportor: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Propunerea de decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Propunerea de decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Raportor: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Au intervenit: James Nicholson, pentru a declara regretabilă absenţa comisarului responsabil, şi Marc Tarabella, în legătură cu acelaşi subiect.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin şi Giovanni La Via şi-au prezentat propunerile de decizie.

Au intervenit: Birgit Schnieber-Jastram (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Georgios Papastamkos (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Monika Hohlmeier (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Tamás Deutsch (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Dan Jørgensen (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Karin Kadenbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Catherine Grèze (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Younous Omarjee (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elisabeth Schroedter (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI) şi Giommaria Uggias (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI).

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Au intervenit: Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, George Lyon, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith şi Julie Girling.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Luís Paulo Alves, care a răspuns, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa şi Franz Obermayr.

A intervenit Dacian Cioloş.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin şi Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 13.3.2013, punctul 8.8 al PV din 13.3.2013, punctul 8.9 al PV din 13.3.2013 şi punctul 8.10 al PV din 13.3.2013.


15. Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (dezbatere)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia [2013/2010(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Dominique Riquet, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, Angelika Werthmann, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, Lucas Hartong, neafiliat, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny şi Vojtěch Mynář, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ashley Fox.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Anne E. Jensen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 13.3.2013.


16. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2013)0048(COR01)) a fost transmisă în cadrul ședinței plenare de ieri (punctul 8 al PV din 11.3.2013).

Întrucât nu a făcut obiectul niciunei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau de cel puțin 40 de deputați [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], prezenta rectificare este considerată aprobată.


17. Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (dezbatere)

Raport referitor la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 [2012/2309(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Rafał Trzaskowski şi Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski şi Roberto Gualtieri şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Carlo Casini, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Jörg Leichtfried şi Vicky Ford, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Ashley Fox şi Vicky Ford, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Andrew Duff şi Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira şi Cecilia Wikström.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom şi Sandrine Bélier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr şi Gay Mitchell.

A intervenit Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 13.3.2013.


18. Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Ildikó Gáll-Pelcz şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Sharon Bowles

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 13.3.2013.


19. Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (dezbatere)

Raport referitor la protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini [2012/2066(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Christa Klaß, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Andrea Zanoni, în numele Grupului ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux şi Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Åsa Westlund.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 14.3.2013.


20. Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)

Raport referitor la integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale [2012/2131(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Kinga Göncz (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Joanna Senyszyn (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zbigniew Ziobro, et Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux şi Claudio Morganti.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Nadja Hirsch.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.3.2013.


21. Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès a dezvoltat întrebarea.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Ádám Kósa, în numele Grupului PPE, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt şi Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou şi Inês Cristina Zuber.

A intervenit Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Nicole Sinclaire, cu privire la procedura „catch the eye”.


22. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.
În conformitate cu articolul 304 din TFUE, Preşedintele va consulta cu titlu facultativ Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ECON, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 din TFUE, Președintele va consulta cu titlu facultativ Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 01/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene care asigură un cadru general pentru cooperarea consolidată (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a anexelor II și III la Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA, IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, BUDG, JURI

- Propunere de virament de credite DEC 02/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către Comitetul Economic şi Social European:

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 2185/2012) privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale şi de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
şi propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 2444/2012) privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Avizul Comitetului Economic şi Social European (CES 0144/2013) privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) de către Ombudsmanul European:


- Raportul anual de activitate pe 2012 întocmit de ordonatorul principal de credite al Ombudsmanului European.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 505.526/OJME).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate