Zoznam 
Zápisnica
PDF 270kWORD 254k
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Problémy v potravinovom reťazci v súvislosti s nedávnym výskytom konského mäsa (rozprava)
 5.Riešenie spotrebiteľských sporov online ***I – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ***I (rozprava)
 6.Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (rozprava)
 7.Rôzne
 8.Hlasovanie
  
8.1.Transeurópske energetické infraštruktúry ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň ) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I (hlasovanie)
  
8.4.Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I (hlasovanie)
  
8.5.Riešenie spotrebiteľských sporov online ***I (hlasovanie)
  
8.6.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ***I (hlasovanie)
  
8.7.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii * (hlasovanie)
 9.Slávnostná schôdza – Izrael
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  
10.1.Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu * (hlasovanie)
  
10.2.Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (hlasovanie)
  
10.3.Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (hlasovanie)
  
10.4.Európske fondy rizikového kapitálu ***I (hlasovanie)
  
10.5.Európske fondy sociálneho podnikania ***I (hlasovanie)
  
10.6.Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (hlasovanie)
  
10.7.Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (hlasovanie)
  
10.8.Situácia žien v severnej Afrike (hlasovanie)
  
10.9.Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)
  
10.10.Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (článok 70a rokovacieho poriadku) (rozprava)
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III (rozprava)
 16.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 17.Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (rozprava)
 18.Systém národných a regionálnych účtov ***I (rozprava)
 19.Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (rozprava)
 20.Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (rozprava)
 21.Vplyv úsporných politík na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 22.Predloženie dokumentov
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2013-2014 bolo otvorené podľa článku 229 prvý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 134 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Bangladéši

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn a Mitro Repo v mene skupiny S&D o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan a Zuzana Roithová v mene skupiny PPE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Mitro Repo v mene skupiny S&D o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


4. Problémy v potravinovom reťazci v súvislosti s nedávnym výskytom konského mäsa (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Problémy v potravinovom reťazci v súvislosti s nedávnym výskytom konského mäsa (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL a Lucas Hartong – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Tonio Borg.

Rozprava sa skončila.


5. Riešenie spotrebiteľských sporov online ***I – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) [2011/0374(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) [2011/0373(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Evelyne Gebhardt (ktorou je nahradený Louis Grech) uviedli správy.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Hans-Peter Mayer v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Robert Rochefort v mene skupiny ALDE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili títo rečníci: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Evelyne Gebhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 12.3.2013 a bod 8.6 zápisnice zo dňa 12.3.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 10.00 h.)


6. Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti(2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marie-Christine Vergiat, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Véronique Mathieu Houillonovej, ktorá na ňu odpovedala, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke v mene skupiny EFD, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku (predseda oznámil, že nejde o otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino a Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis a Csaba Sándor Tabajdi.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding a Lucinda Creighton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE o posilnení boja proti rasizmu a xenofóbii (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE o posilňovaní boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii, protirómskym postojom, homofóbii, transfóbii a všetkým ďalším formám násilia založeného na predsudkoch (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová a Ioan Enciu v mene skupiny S&D o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a zločinom z nenávisti (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL o posilňovaní boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii, neznášanlivosti proti Rómom (Sintom, Travellerom), homofóbii, transfóbii a všetkým ostaným formám diskriminácie (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE o posilňovaní boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, protirómskym náladám, homofóbii, transfóbii a všetkým iným formám trestných činov z nenávisti a verbálnych prejavov nenávisti (B7-0125/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 14.3.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka


7. Rôzne

Vystúpili: Sylvie Guillaume, ktorá v mene skupiny S&D požiadala, aby sa výboru LIBE predložila otázka zlučiteľnosti so základnými zásadami a s právom Európskej únie, pokiaľ ide o súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k ústave, ktoré boli včera prijaté maďarským parlamentom; Gabriele Zimmer, ktorá sa vrátila k bodu vyzdvihnutému pri otvorení včerajšieho rokovania, pričom v mene skupiny GUE/NGL požiadala, aby predseda marockým orgánom poslal oficiálny protest proti vykázaniu delegácie Parlamentu, ktorá cestovala do Západnej Sahary, z krajiny; Guy Verhofstadt, ktorý s odvolaním sa na článok 7 Zmluvy o Európskej únii požiadal, aby sa do zajtrajšieho programu rokovania zahrnula téma týkajúca sa možného porušenia základných práv na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k maďarskej ústave; József Szájer, ktorý s odvolaním sa na článok 4 Zmluvy o Európskej únii vyjadril nesúhlas s touto žiadosťou, a Rui Tavares, ktorý s odvolaním sa na článok 2 zmluvy vyzval Komisiu, aby svoje úsilie zamerala na dialóg s Maďarskom o otázkach týkajúcich sa základných práv (predsedajúca vzala žiadosť o zmenu programu na vedomie a oznámila, že vec postúpi predsedovi).


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Transeurópske energetické infraštruktúry ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0061)

Vystúpenia:

Daniel Cohn-Bendit s poznámkou k zmene programu, ktorú navrhol Guy Verhofstadt (predsedníčka uviedla, že vec postúpi predsedovi), a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie), aby oznámila pozíciu Komisie k prijatým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.


8.2. Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň ) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o osobitnej správe Európskeho ombudsmana k otázke sťažnosti 2591/2010/GG voči Európskej komisii (letisko Viedeň ) [2012/2264(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0062)

Vystúpenie

Margrete Auken (spravodajkyňa).


8.3. Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom [2012/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0063)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie [2011/0372(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0064)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0064)


8.5. Riešenie spotrebiteľských sporov online ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) [2011/0374(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0065)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) [2011/0373(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0066)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0066)


8.7. Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) [2012/0195(CNS)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0067)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0067)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

9. Slávnostná schôdza – Izrael

Od 12.00 do 12.45 h sa pri príležitosti príhovoru prezidenta Izraelského štátu Šimona Peresa konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

10. Hlasovanie (pokračovanie)

10.1. Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu [2012/0074(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0068)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0068)

Vystúpenie

Michèle Rivasi (spravodajkyňa) s návrhom technickej opravy pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2.


10.2. Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené [2011/0385(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

V súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku bola táto správa počas rokovania 13. júna 2012 vrátená späť výboru (bod 7.4 zápisnice zo dňa 13.6.2012).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0069)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0069)

Vystúpenia:

Olli Rehn (podpredseda Komisie) s vyhlásením o správach Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) a Elisa Ferreira (A7-0173/2012), a Jörg Leichtfried s poznámkou k priebehu hlasovania.


10.3. Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne [2011/0386(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

V súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku bola táto správa počas rokovania 13. júna 2012 vrátená späť výboru (bod 7.5 zápisnice zo dňa 13.6.2012).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0070)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0070)


10.4. Európske fondy rizikového kapitálu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu [2011/0417(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

V súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku bola táto správa počas rokovania 13. septembra 2012 vrátená späť výboru (bod 11.10 zápisnice zo dňa 13.9.2012).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0071)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0071)

Vystúpenie

Cecilia Wikström s poznámkou k priebehu hlasovania.


10.5. Európske fondy sociálneho podnikania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania [2011/0418(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

V súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku bola táto správa počas rokovania 13. septembra 2012 vrátená späť výboru (bod 11.9 zápisnice zo dňa 13.9.2012).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0072)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0072)


10.6. Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (hlasovanie)

Správa k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien [2012/2301(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0073)

Vystúpenie

Nuno Melo s poznámkou ku zneniu odôvodnenia C.


10.7. Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (hlasovanie)

Správa o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ [2012/2116(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0074)

Vystúpenie

Ashley Fox s požiadavkou zopakovať hlasovanie o odseku 32 (predsedníčka nechala elektronicky overiť hlasovanie o odseku 32).


10.8. Situácia žien v severnej Afrike (hlasovanie)

Správa o situácii žien v severnej Afrike [2012/2102(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0075)


10.9. Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)

Správa o príprave viacročného finančného rámca týkajúceho sa financovania spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a územiami na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. európsky rozvojový fond) [2012/2222(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0076)


10.10. Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia (hlasovanie)

Správa o zlepšení využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať [2012/2104(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0077)

Vystúpenia:

Jacqueline Foster a Pervenche Berès, ktoré sa vrátili k vyhláseniu, s ktorým vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie) počas hlasovania o správach Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) a Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly a Syed Kamall

Správa: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Správa: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Správa: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall a Jacek Olgierd Kurski

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu a Seán Kelly

Správa: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini a Elena Băsescu

Správa: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga a Minodora Cliveti

Správa: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly a Marisa Matias

Správa: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica a Marisa Matias

Správa: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková a Seán Kelly

Správa: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková a Anna Záborská

Správa: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai a Elena Băsescu

Správa: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská a Elena Băsescu

Vysvetlenia hlasovania o správe Silvia Costa - A7-0047/2013 a správe Patrice Tirolien - A7-0049/2013 sa presúvajú na zajtrajšie rokovanie.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Elmar Brok oznámil, že vzhľadom na to, že nemá svoju hlasovaciu kartu, sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o správach António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 a Bas Eickhout A7-0191/2012.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) – Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (článok 70a rokovacieho poriadku) (rozprava)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Spravodajca: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Návrh rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Spravodajca: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Vystúpili títo poslanci: James Nicholson, ktorý vyjadril poľutovanie nad neúčasťou komisára zodpovedného za túto oblasť, a Marc Tarabella na tú istú tému.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via uviedli návrhy rozhodnutia.

Vystúpili títo poslanci: Birgit Schnieber-Jastram (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Dan Jørgensen (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Catherine Grèze (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elisabeth Schroedter (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko) a Giommaria Uggias (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Köstinger v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith a Julie Girling.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Luísovi Paulovi Alvesovi, ktorý na ňu odpovedal, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.3.2013, bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.3.2013, bod 8.9 zápisnice zo dňa 13.3.2013 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 13.3.2013.


15. Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014, oddiel III – Komisia [2013/2010(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dominique Riquet v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, Angelika Werthmann v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny a Vojtěch Mynář, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili títo rečníci: Janusz Lewandowski a Anne E. Jensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 13.3.2013.


16. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Korigendum (P7_TA(2013)0048(COR01)) bolo oznámené na včerajšom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 11.3.2013).

Keďže politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov nepredložilo žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo (článok 216 ods. 4 rokovacieho poriadku), považuje sa za schválené.


17. Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (rozprava)

Správa o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 [2012/2309(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spoluspravodajcovia: Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri uviedli správu.

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jörg Leichtfried a Vicky Ford, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ashley Fox a Vicky Ford, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andrew Duff a Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira a Cecilia Wikström.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom a Sandrine Bélier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr a Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.3.2013.


18. Systém národných a regionálnych účtov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Ildikó Gáll-Pelcz a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská a Jaroslav Paška.

Vystúpili títo poslanci: Janez Potočnik a Sharon Bowles

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 13.3.2013.


19. Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (rozprava)

Správa o ochrane verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém [2012/2066(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christa Klaß v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Andrea Zanoni v mene skupiny ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystúpili títo rečníci: Janez Potočnik a Åsa Westlund.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


20. Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (rozprava)

Správa o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia [2012/2131(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Göncz (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Joanna Senyszyn (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux a Claudio Morganti.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Nadja Hirsch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


21. Vplyv úsporných politík na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000018/2013), ktorú položila Pervenche Berès v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vplyv úsporných opatrení na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt a Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire s poznámkou k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.


22. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.
V súlade s ustanoveniami článku 304 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ECON, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ využije predseda možnosť konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 01/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov ao zrušení smernice 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Návrh na rozhodnutie Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II a III k rozhodnutiu Rady z 9. júna 2011 o schválení Haagskeho dohovoru z 23. novembra 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny v mene Európskej únie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC02/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


2) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru:

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 2185/2012) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)05422012/0266(COD))
a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 2444/2012) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 0144/2013) k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) ombudsmana:


- Výročná správa o činnosti za rok 2012 zostavená hlavným povoľujúcim úradníkom európskeho ombudsmana.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 505.526/OJME).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia