Kazalo 
Zapisnik
PDF 258kWORD 250k
Torek, 12. marec 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Težave v verigi preskrbe s hrano v okviru nedavnih spornih vprašanj glede konjskega mesa (razprava)
 5.Spletno reševanje potrošniških sporov ***I - Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (razprava)
 6.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava)
 7.Razno
 8.Čas glasovanja
  8.1.Vseevropska energetska infrastruktura ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj) * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I (glasovanje)
  8.4.Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (glasovanje)
  8.5.Spletno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)
  8.6.Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)
  8.7.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (glasovanje)
 9.Slavnostna seja - Izrael
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  10.1.Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi * (glasovanje)
  10.2.Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (glasovanje)
  10.3.Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju ***I (glasovanje)
  10.4.Evropski skladi tveganega kapitala ***I (glasovanje)
  10.5.Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (glasovanje)
  10.6.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (glasovanje)
  10.7.Odprava stereotipov o spolih v EU (glasovanje)
  10.8.Položaj žensk v Severni Afriki (glasovanje)
  10.9.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (glasovanje)
  10.10.Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (člen 70a Poslovnika) (razprava)
 15.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III (razprava)
 16.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 17.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (razprava)
 18.Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (razprava)
 19.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (razprava)
 20.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (razprava)
 21.Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (razprava)
 22.Predložitev dokumentov
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2013 - 2014

Seje: 12. marec - 14. marec 2013

STRASBOURG

ZAPISNIK

TOREK, 12. MAREC 2013

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT

podpredsednica

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju EU in členom 134 Poslovnika se je začelo zasedanje 2013-2014 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Razmere v Bangladešu

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel in Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn in Mitro Repo v imenu skupine S&D o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Bangladešu (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan in Zuzana Roithová v imenu skupine PPE o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi in Mitro Repo v imenu skupine S&D o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine ECR o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford in Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei in Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine ECR o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat in Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


4. Težave v verigi preskrbe s hrano v okviru nedavnih spornih vprašanj glede konjskega mesa (razprava)

Izjava Komisije: Težave v verigi preskrbe s hrano v okviru nedavnih spornih vprašanj glede konjskega mesa (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL in Lucas Hartong, samostojni poslanec.

Govoril je Tonio Borg.

Razprava se je zaključila.


5. Spletno reševanje potrošniških sporov ***I - Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) [2011/0374(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) [2011/0373(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Evelyne Gebhardt (namesto Louisa Grecha) sta predstavili poročili.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Cristian Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora JURI), Hans-Peter Mayer v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Robert Rochefort v imenu skupine ALDE, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler in Franz Obermayr.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová in Andrew Henry William Brons.

Govorili so Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Evelyne Gebhardt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 12.3.2013 in točka 8.6 zapisnika z dne 12.3.2013.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 09.55, se je nadaljevala ob 10.00.)


6. Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorila je Véronique Mathieu Houillon v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Marie-Christine Vergiat, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Véronique Mathieu Houillon, ki je na vprašanje odgovorila, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke v imenu skupine EFD, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Philip Claeys, samostojni poslanec, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Claude Moraes, Zbigniew Ziobro, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje (predsednik je povedal, da ne gre za vprašanje, ki ga je mogoče postaviti z dvigom modrega kartončka), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino in Georgios Papanikolaou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis in Csaba Sándor Tabajdi.

Govorili sta Viviane Reding in Lucinda Creighton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE o okrepitvi boja proti rasizmu in ksenofobiji (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, islamofobiji, sovraštvu do Romov, homofobiji, transfobiji in vsem drugim oblikam nasilja zaradi predsodkov (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová in Ioan Enciu v imenu skupine S&D o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, islamofobiji, sovraštvu do Romov (Sintov, potujočih skupin), homofobiji, transfobiji in vsem drugim oblikam diskriminacije (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, sovraštvu do Romov, homofobiji, transfobiji in vsem drugim oblikam kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega govora (B7-0125/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 14.3.2013.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica


7. Razno

Govorili so Sylvie Guillaume, ki je v imenu skupine S&D zahtevala, da se odboru LIBE predloži vprašanje o skladnosti vrste sprememb ustave, ki jih je včeraj sprejel madžarski parlament, s temeljimi pravicami in pravom Unije; Gabriele Zimmer, ki se je ponovno dotaknila vprašanja, o katerem je bilo govora včeraj ob otvoritvi seje, in ki je v imenu skupine GUE/NGL zahtevala, da predsednik na maroške oblasti naslovi uradno protestno noto zaradi izgona delegacije Parlamenta, ki je bila na poti v Zahodno Saharo; Guy Verhofstadt, ki je ob sklicevanju na člen 7 Pogodbe o Evropski uniji zahteval, da se vprašanje morebitne kršitve temeljnih pravic s spremembami madžarske ustave uvrsti na dnevni red jutrišnje seje; József Szájer, ki je ob sklicevanju na člen 4 Pogodbe o Evropski uniji temu predlogu nasprotoval, in Rui Tavares, ki se je ob sklicevanju na člen 2 Pogodbe pozval Komisijo, naj se osedotoči na dialog z Madžarsko o vprašanju temeljnih pravic. (Predsedujoča se je seznanila z zahtevo po spremembi dnevnega reda in je sporočila, da jo bo predložila predsedniku).


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Vseevropska energetska infrastruktura ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0061)

Govorili so

Daniel Cohn-Bendit o spremembi dnevnega reda, ki jo je predlagal Guy Verhofstadt (predsednica je spomnila, da bo predsedniku predložen ta predlog), in Viviane Reding (podpredsednica Komisije), ki je sporočila stališče Komisije o sprejetih spremembah.


8.2. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj) * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic glede njegove preiskave pritožbe 2591/2010/GG proti Evropski komisiji (letališče Dunaj) [2012/2264(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0062)

Govorila je

Margrete Auken (poročevalka).


8.3. Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih [2012/0042(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0063)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije [2011/0372(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0064)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0064)


8.5. Spletno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) [2011/0374(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0065)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0065)


8.6. Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) [2011/0373(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Louis Grech (A7-0280/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0066)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0066)


8.7. Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (sklep o pridružitvi ČDO) [2012/0195(CNS)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0067)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0067)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

9. Slavnostna seja - Izrael

Parlament se je od 12.00 do 12.45 sestal na slavnostni seji zaradi obiska izraelskega predsednika Šimona Peresa.


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

10. Čas glasovanja (nadaljevanje)

10.1. Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi [2012/0074(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0068)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0068)

Govorila je

Michèle Rivasi (poročevalka), ki je predlagala tehnični popravek predloga spremembe 2.


10.2. Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo [2011/0385(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Poročilo je bilo v skladu s členom 57(2) Poslovnika vrnjeno v ponovno obravnavo odboru na plenarnem zasedanju 13. junija 2012 (točka 7.4 zapisnika z dne 13.6.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0069)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0069)

Govorila sta

Olli Rehn (podpredsednik Komisije), ki je podal izjavo o poročilih Jean-Paula Gauzèsa (A7-0172/2012) in Elise Ferreira (A7-0173/2012), ter Jörg Leichtfried, ki je govoril o poteku glasovanja.


10.3. Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju [2011/0386(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Poročilo je bilo v skladu s členom 57(2) Poslovnika vrnjeno v ponovno obravnavo odboru na plenarnem zasedanju 13. junija 2012 (točka 7.5 zapisnika z dne 13.6.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0070)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0070)


10.4. Evropski skladi tveganega kapitala ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala [2011/0417(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Poročilo je bilo v skladu s členom 57(2) Poslovnika vrnjeno v ponovno obravnavo odboru na plenarnem zasedanju 13. septembra 2012 (točka 11.10 zapisnika z dne 13.9.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0071)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0071)

Govorila je

Cecilia Wikström o poteku glasovanja.


10.5. Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo [2011/0418(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Poročilo je bilo v skladu s členom 57(2) Poslovnika vrnjeno v ponovno obravnavo odboru na plenarnem zasedanju 13. septembra 2012 (točka 11.9 zapisnika z dne 13.9.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0072)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0072)


10.6. Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (glasovanje)

Poročilo vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk [2012/2301(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0073)

Govoril je

Nuno Melo o besedilu uvodne izjave C.


10.7. Odprava stereotipov o spolih v EU (glasovanje)

Poročilo o odpravi stereotipov o spolih v EU [2012/2116(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0074)

Govoril je

Ashley Fox, ki je zahteval ponovitev glasovanja o odstavku 32 (predsednica je dovolila elektronsko preverjanje o odstavku 32).


10.8. Položaj žensk v Severni Afriki (glasovanje)

Poročilo o položaju žensk v Severni Afriki [2012/2102(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0075)


10.9. Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (glasovanje)

Poročilo o pripravi večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (11. Evropski razvojni sklad) [2012/2222(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0076)


10.10. Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU (glasovanje)

Poročilo o boljšem zagotavljanju koristi okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo [2012/2104(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0077)

Govorili sta

Jacqueline Foster in Pervenche Berès, ki sta ponovno opozorili na izjavo, ki jo je podal Olli Rehn (podpredsednik Komisije) med glasovanjem o poročilih Jean-Paula Gauzèsa (A7-0172/2012) in Elise Ferreira (A7-0173/2012).


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly in Daniel Hannan

Poročilo: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly in Syed Kamall

Poročilo: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Poročilo: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Poročilo: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall in Jacek Olgierd Kurski

Poročilo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu in Seán Kelly

Poročilo: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini in Elena Băsescu

Poročilo: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga in Minodora Cliveti

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly in Marisa Matias

Poročilo: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica in Marisa Matias

Poročilo: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková in Seán Kelly

Poročilo: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková in Anna Záborská

Poročilo: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai in Elena Băsescu

Poročilo: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská in Elena Băsescu

Obrazložitve glasovanja o poročilu Silvie Costa - A7-0047/2013 in poročilu Patricea Tiroliena - A7-0049/2013 so preložene na jutrišnjo sejo.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Elmar Brok je opozoril na dejstvo, da glede na to, da nima svoje glasovalne kartice, ni mogel sodelovati pri glasovanjih o poročilih Antónia Fernanda Correia de Camposa A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kritona Arsenisa A7-0317/2012 in Basa Eickhouta A7-0191/2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (člen 70a Poslovnika) (razprava)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Poročevalec: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Poročevalec: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Govorila sta James Nicholson, ki je obžaloval odsotnost pristojnega komisarja, in Marc Tarabella o isti temi.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Giovanni La Via so predstavili predloge odločitev.

Govorili so Birgit Schnieber-Jastram (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Georgios Papastamkos (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Monika Hohlmeier (pripravljavka mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora CONT), Dan Jørgensen (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Catherine Grèze (pripravljavka mnenja odbora REGI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elisabeth Schroedter (pripravljavka mnenja odbora REGI) in Giommaria Uggias (pripravljavec mnenja odbora REGI).

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, George Lyon v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith in Julie Girling.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Luísu Paulu Alvesu, ki je na vprašanje odgovoril, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa in Franz Obermayr.

Govoril je Dacian Cioloş.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 13.3.2013, točka 8.8 zapisnika z dne 13.3.2013, točka 8.9 zapisnika z dne 13.3.2013 in točka 8.10 zapisnika z dne 13.3.2013.


15. Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2014, oddelek III – Komisija [2013/2010(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen je predstavila poročilo.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Dominique Riquet v imenu skupine PPE, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D, Angelika Werthmann v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, Lucas Hartong samostojni poslanec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny in Vojtěch Mynář, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox.

Po postopku "catch the eye" so govorili Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer in Monika Flašíková Beňová.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Anne E. Jensen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 13.3.2013.


16. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Popravek (P7_TA(2013)0048(COR01)) je bil objavljen na včerajšnjem plenarnem zasedanju (točka 8 zapisnika z dne 11.3.2013).

Ker glasovanja o popravku ni zahtevala nobena politična skupina niti tega ni zahtevalo najmanj štirideset poslancev (člen 216(4) Poslovnika), se šteje, da je ta sprejet.


17. Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (razprava)

Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 [2012/2309(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Rafał Trzaskowski in Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski in Roberto Gualtieri sta predstavila poročilo.

Govorili so Carlo Casini v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jörg Leichtfried in Vicky Ford, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Ashley Fox in Vicky Ford, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Andrew Duff in Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira in Cecilia Wikström.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom in Sandrine Bélier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr in Gay Mitchell.

Govoril je Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 13.3.2013.


18. Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles je predstavila poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora REGI), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Ildikó Gáll-Pelcz in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Anna Záborská in Jaroslav Paška.

Govorila sta Janez Potočnik in Sharon Bowles

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 13.3.2013.


19. Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (razprava)

Poročilo o varovanju javnega zdravja pred endokrinimi motilci [2012/2066(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Christa Klaß v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Andrea Zanoni v imenu skupine ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux in Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu in Sergio Gaetano Cofferati.

Govorila sta Janez Potočnik in Åsa Westlund.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 14.3.2013.


20. Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (razprava)

Poročilo o vključevanju migrantov, njegovih učinkih na trg dela ter zunanji razsežnosti koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v EU [2012/2131(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET), Kinga Göncz (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Joanna Senyszyn (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Milan Cabrnoch v imenu skupine ECR, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Ziobro, in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux in Claudio Morganti.

Govorili sta Cecilia Malmström in Nadja Hirsch.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 14.3.2013.


21. Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000018/2013) ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès je predstavila vprašanje.

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Ádám Kósa v imenu skupine PPE, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt in Rosa Estaràs Ferragut.

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou in Inês Cristina Zuber.

Govorila je Viviane Reding.

Razprava se je zaključila.

Govorila je Nicole Sinclaire o postopku "catch the eye".


22. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije:

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, CONT, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik bo v skladu z določbami člena 282 PDEU opravil neobvezno posvetovanje z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Predsednik bo v skladu z določbami člena 282 PDEU opravil neobvezno posvetovanje z Evropsko centralno banko.

Predsednik bo v skladu z določbami člena 304 PDEU o tem predlogu opravil neobvezno posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ECON, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik bo v skladu z določbami člena 282 PDEU opravil neobvezno posvetovanje z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 01/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta87/357/EGS in Direktive2001/95/ES (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št.764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o splošnem okviru za okrepljeno sodelovanje (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi prilog II in III k Sklepu Sveta z dne 9.junija 2011 o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA, IMCO

- Predlog direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL, BUDG, JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC02/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora:

- Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 2185/2012) o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in o spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št.178/2002 in Uredbe (ES) št.1223/2009 (COM(2012)0542 - 2012/0266 (COD))
in o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (COM(2012)0541 2012/0267(COD))

- Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 2444/2012) o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)06142012/0299 (COD))

- Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 0144/2013) o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od Direktive2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (COM(2012)0697 - 2012/0328 (COD))

3) od Evropskega varuha človekovih pravic:

- Letno poročilo za leto 2012 glavnega odredbodajalca Evropskega varuha človekovih pravic.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 505.526/OJME).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov