Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на царевичните кочани на прах като активно вещество в приложения I и IА към нея (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - срок: 05/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - срок: 07/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - срок: 23/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - срок: 13/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прахосмукачки (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - срок: 07/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 по отношение на допълнителни активни вещества в биоциди, които трябва да бъдат изследвани в рамките на програмата за преглед (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - срок: 05/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на определени добавки в някои алкохолни напитки (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - срок: 22/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение и поправка на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - срок: 27/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - срок: 26/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - срок: 08/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на решения 2006/799/ЕО, 2007/64/ЕО, 2009/300/ЕО, 2009/543/ЕО, 2009/544/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/564/ЕО, 2009/567/ЕО, 2009/568/ЕО, 2009/578/ЕО, 2009/598/ЕО, 2009/607/EО, 2009/894/ЕО, 2009/967/ЕО, 2010/18/ЕО и 2011/331/ЕС за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - срок: 05/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - срок: 15/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на железни оксиди и хидроксиди (Е 172), хидроксипропил метил целулоза (Е 464) и полисорбати (E 432—436) за маркиране на някои видове плодове (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - срок: 22/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложения ІІ и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - срок: 26/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за поправка на приложение VI към Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - срок: 08/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Решение на Комисията от XXX година за изменение на приложение II към Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - срок: 08/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

Правна информация - Политика за поверителност