Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

5. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia sproszkowanej kolby kukurydzy jako substancji czynnej do załączników I i IA do tej dyrektywy (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - termin: 07/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - termin: 23/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - termin: 13/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - termin: 07/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do dodatkowych substancji czynnych w produktach biobójczych, podlegających ocenie w ramach programu przeglądu (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kilku dodatków w niektórych napojach alkoholowych (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - termin: 22/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania niektórych dodatków do żywności (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - termin: 27/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - termin: 26/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - termin: 15/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania tlenków i wodorotlenków żelaza (E 172), hydroksypropylometylocelulozy (E 464) oraz polisorbatów (E 432 – 436) do znakowania niektórych owoców (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - termin: 22/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - termin: 26/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Decyzja Komisji zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności