Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť práškový kukuričný klas ako aktívnu látku do prílohy I a IA k danej smernici (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie o opatreniach uplatniteľných na oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných údajov na základe smernice 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - lehota: 07/05/2013)
pridelené gestorský výbor: LIBE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - lehota: 23/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, pokiaľ ide o prístup k dôverným údajom na vedecké účely, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - lehota: 13/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ECON

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - lehota: 07/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1451/2007, pokiaľ ide o ďalšie aktívne látky biocídnych výrobkov, ktoré sa majú preskúmať v rámci kontrolného programu (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie niekoľkých prídavných látok v určitých alkoholických nápojoch (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - lehota: 22/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - lehota: 27/04/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - lehota: 26/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - lehota: 15/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidov a hydroxidov železa (E 172), hydroxypropylmetylcelulózy (E 464) a polysorbanov (E 432 – 436) na označovanie určitých druhov ovocia (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - lehota: 22/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - lehota: 26/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarňach na spracovanie mlieka v Bulharsku (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia