Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0079/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

6. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (2012/2803(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karin Kadenbach, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, σχετικά με τον χρόνο των ομιλιών, Zofija Mazej Kukovič, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Daniel Cohn-Bendit, ο οποίος και της απαντά, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (Ο Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τη μυστική ψηφοφορία), Rui Tavares, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Martin Callanan, ο οποίος και του απαντά, Joseph Daul, Ashley Fox (οι δύο τελευταίοι για να επανέλθουν στο ζήτημα της μυστικής ψηφοφορίας), Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Gay Mitchell και Göran Färm.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Graham Watson και Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Μαριέττα Γιαννάκου, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo και Άννυ Ποδηματά.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013

- Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, et Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7/8 Φεβρουαρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Atkins, σχετικά με τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών που υποβλήθηκαν για τη σημερινή ώρα των ψηφοφοριών, και Roger Helmer, για να επισημάνει ότι η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου μπροστά στο κτήριο του Κοινοβουλίου κυματίζει ανάποδα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού, είχε ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή, δηλαδή την επιτροπή AGRI, να εξετάσει τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στις προτάσεις απόφασης B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 και B7-0082/2013, αλλά ότι η επιτροπή AGRI δεν μπόρεσε να μειώσει τον αριθμό τους.

Ο Robert Atkins ζητεί να αναπεμφθούν αυτές οι προτάσεις απόφασης στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση. (Ο Πρόεδρος του προτείνει να διατυπώσει αυτό το αίτημα κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου