Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Многогодишна финансова рамка (гласуване)

8.2. Европейска система от национални и регионални сметки ***I (гласуване)

8.3. Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция ***I (гласуване)

8.4. Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ ***I (гласуване)

8.5. Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (гласуване)

8.6. Определение, описание, представяне, етикетиране и защита на географските указания на спиртните напитки (гласуване)

8.7. Правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори)(2011/0280(COD)) (гласуване)

8.8. Общ регламент за ОПП (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0281(COD)) (гласуване)

8.9. Подподагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0282(COD))(гласуване)

8.10. Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0288(COD))(гласуване)

8.11. Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност