Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Den flerårige finansielle ramme (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0126/2013 og B7-0129/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0126/2013

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0129/2013

Vedtaget (P7_TA(2013)0078)

Talere

Enrique Guerrero Salom, om S&D-Gruppens holdning til ændringsforslag 2, og Martin Callanan om dette indlæg.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand


8.2. Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0079)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0079)


8.3. Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0080)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Talere inden afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, Pervenche Berès (ordfører), der anmodede om at høre Kommissionens holdning til de ændringsforslag, som Parlamentet lige havde vedtaget, Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) og Pervenche Berès, der foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet erklærede sig enigt i dette forslag. Sagen betragtedes således som henvist til fornyet udvalgsbehandling i det kompetente udvalg.


8.4. Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III ***I (afstemning)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2014, Sektion III – Kommissionen [2013/2010(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0081)


8.5. Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 [2012/2309(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0082)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0082)

Talere:

Inden afstemningen, Gay Mitchell, der med støtte af 40 medlemmer anmodede om, at betænkningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175, stk. 2, blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, Nikolaos Salavrakos der støttede anmodningen, og Roberto Gualtieri (ordfører), der udtalte sig imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

João Ferreira, om ændringsforslag 4, 5 og 6, som formanden havde fundet ikke kunne behandles.


8.6. Definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0091/2013

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0083)


8.7. Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0280(COD))(afstemning)

Forslag til afgørelse B7-0079/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2013)0084)

Talere:

Inden afstemningen, Robert Atkins, der støttet af 40 medlemmer i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175, stk. 2, anmodede om, at de fire forslag til afgørelse fra AGRI blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, Giles Chichester, der støttede denne anmodning, og Paolo De Castro (formand for AGRI) der udtalte sig imod anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

Mairead McGuinness, inden afstemningen om ændringsforslag 73, der kom med en præcisering vedrørende afstemningslisten, og som inden afstemningen om ændringsforslagpakken 107-120 stillede et mundtligt ændringsforslag.

Der var ingen indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


8.8. Fælles markedsordning for for landbrugsprodukter (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0281(COD)) (afstemning)

Forslag til afgørelse B7-0080/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2013)0085)

Talere:

John Stuart Agnew, inden afstemningen, der anmodede om, at dette forslag til afgørelse blev henvist til fornyet udvalgsbehandling i det kompetente udvalg (formanden mindede ham om, at forsamlingen allerede havde afgjort dette spørgsmål).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, der foreslog afstemning under ét for ændringsforslag 212 til 235 (da der for disse ændringsforslag var anmodet om opdelt afstemning, blev denne anmodning ikke godtaget).

Iratxe García Pérez, der anmodede om en gentagelse af afstemningen om ændringsforslag 434 (formanden godtog denne anmodning).

Bruno Gollnisch, efter den endelige afstemning, for at anmode om en udsættelse af resten af afstemningerne til kl. 11 den efterfølgende dag (formanden godtog ikke anmodningen).


8.9. Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0282(COD))(afstemning)

Forslag til afgørelse B7-0081/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2013)0086)


8.10. Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0288(COD))(afstemning)

Forslag til afgørelse B7-0082/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2013)0087)

Talere:

Guy Verhofstadt, efter den endelige afstemning, for at anmode om en udsættelse af de resterende afstemninger til den efterfølgende dag, Véronique De Keyser, der støttede denne anmodning, og Francesco Enrico Speroni, der var imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (262 for, 324 imod, 20 hverken/eller).

Jacky Hénin og Geoffrey Van Orden om denne anmodning.


8.11. Energikøreplanen 2050 (afstemning)

Betænking om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi [2012/2103(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Afstemningen blev afbrudt efter § 18.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Formanden erklærede mødet for afbrudt på grund næstformand Georgios Papastamkos' ildebefindende.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik