Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (ψηφοφορία)

8.2. Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)

8.3. Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)***I (ψηφοφορία)

8.4. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ ***I (ψηφοφορία)

8.5. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)

8.6. Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)

8.7. Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0280(COD)) (ψηφοφορία)

8.8. Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0281(COD)) (ψηφοφορία)

8.9. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Feader) (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0282(COD)) (ψηφοφορία)

8.10. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0288(COD)) (ψηφοφορία)

8.11. Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου