Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

8. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Den fleråriga budgetramen (omröstning)

8.2. National- och regionalräkenskapssystemet ***I (omröstning)

8.3. Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss ***I (omröstning)

8.4. Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III ***I (omröstning)

8.5. Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (omröstning)

8.6. Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (omröstning)

8.7. Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0280(COD)) (omröstning)

8.8. Förordningen om en samlad marknadsordning (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0281(COD)) (omröstning)

8.9. Stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0282(COD)) (omröstning)

8.10. Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0288(COD)) (omröstning)

8.11. Energifärdplanen för 2050 (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy