Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Robert Sturdy berättade att han hade ett ekonomiskt intresse i fråga om förslaget till beslut B7-0081/2013 och därför inte hade deltagit i omröstningen.

Laima Liucija Andrikienė meddelade att hon av skäl som hon inte kunnat råda över inte hade kunnat komma till Strasbourg i tid för onsdagens omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy