Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

14. Sytuacja w Egipcie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson i Nora Berra.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan i Andreas Mölzer.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie Egiptu – ostatnie wydarzenia (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności