Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

15. Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Tunne Kelam i Maria Eleni Koppa.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler i Charles Tannock.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Franz Obermayr, w sprawie procedury pytań z sali.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux i Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa i David Martin w imieniu grupy S&D, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności