Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

19. Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Ουκρανία (2013/2569(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Gahler, Elena Băsescu και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου