Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0434/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0434/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0097

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

20. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας [2012/2137(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Ο Bastiaan Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška και Iosif Matula.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Bastiaan Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου