Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

21. Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (2013/2568(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Boştinaru, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adrian Severin, μη εγγεγραμμένος, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vasilica Viorica Dăncilă, και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu και Andrey Kovatchev.

Παρεμβαίνουν οι Pino Arlacchi, επί προσωπικού μετά την παρέμβαση της Elena Băsescu, και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου