Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 6.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (14 и 15 март 2013 г.) (разискване)
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Многогодишна финансова рамка (гласуване)
  
8.2.Европейска система от национални и регионални сметки ***I (гласуване)
  
8.3.Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция ***I (гласуване)
  
8.4.Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ ***I (гласуване)
  
8.5.Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (гласуване)
  
8.6.Определение, описание, представяне, етикетиране и защита на географските указания на спиртните напитки (гласуване)
  
8.7.Правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори)(2011/0280(COD)) (гласуване)
  
8.8.Общ регламент за ОПП (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0281(COD)) (гласуване)
  
8.9.Подподагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0282(COD))(гласуване)
  
8.10.Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори) (2011/0288(COD))(гласуване)
  
8.11.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Съобщение на председателството
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Положението в Египет (разискване)
 15.Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (разискване)
 16.Сирия, и по-конкретно хуманитарната ситуация там (разискване)
 17.Положението в Мали (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Положението в Украйна (разискване)
 20.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 21.Механизъм за сътрудничество и проверка: методология, настоящо прилагане и бъдеще (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (197 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (11672 kb) 
 
Протокол (206 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (1263 kb) Резултати от поименно гласуване (5344 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (1086 kb) Резултати от поименно гласуване (9902 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност