Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 6.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)
  
8.6.Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)
  
8.7.Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0280(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.8.Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0281(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.9.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Feader) (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0282(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.10.Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0288(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.11.Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 15.Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)
 16.Συρία, με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση στο Μαλί (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 20.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 21.Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (11672 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1341 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5774 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1095 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9875 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου