Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 237kWORD 207k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 6.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)
  
8.6.Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)
  
8.7.Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0280(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.8.Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0281(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.9.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Feader) (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0282(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.10.Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0288(COD)) (ψηφοφορία)
  
8.11.Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 15.Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)
 16.Συρία, με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση στο Μαλί (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 20.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 21.Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Marta Andreasen έχει ενταχθεί στην Ομάδα ECR από τις 27 Φεβρουαρίου 2013.


3. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή AFET: Ελένη Θεοχάρους

επιτροπή DEVE: Ανδρέας Πιτσιλλίδης αντί Ελένη Θεοχάρους

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (C(2013)817)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου την 1η Μαρτίου 2013.

Αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/UE ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (C(2013)818)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του κονιοποιημένου καρπού αραβοσίτου ως δραστικής ουσίας στα παραρτήματα I και ΙΑ (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - προθεσμία: 05/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/EΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - προθεσμία: 07/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - προθεσμία: 23/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - προθεσμία: 13/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κανονισμός …/... της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - προθεσμία: 07/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 όσον αφορά τις πρόσθετες δραστικές ουσίες βιοκτόνων που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - προθεσμία: 05/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση διαφόρων πρόσθετων υλών σε ορισμένα αλκοολούχα ποτά (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - προθεσμία: 22/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - προθεσμία: 27/04/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κοινών κριτηρίων για τη δικαιολόγηση των ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - προθεσμία: 26/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής περί εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υπολογιστές και εξυπηρετητές υπολογιστών (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - προθεσμία: 08/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/799/EΚ, 2007/64/EΚ, 2009/300/EΚ, 2009/543/EΚ, 2009/544/EΚ, 2009/563/EΚ, 2009/564/EΚ, 2009/567/EΚ, 2009/568/EΚ, 2009/578/EΚ, 2009/598/EΚ, 2009/607/EΚ, 2009/894/EΚ, 2009/967/EΚ, 2010/18/EΚ και 2011/331/EΕ με σκοπό να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - προθεσμία: 05/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - προθεσμία: 15/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου (E 172), υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνης (Ε 464) και πολυσορβικών (E 432- 436) για την επισήμανση ορισμένων φρούτων (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - προθεσμία: 22/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και III του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - προθεσμία: 26/05/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - προθεσμία: 08/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2009/861/ΕΚ σχετικά με τη λήψη μεταβατικών μέτρων, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη μεταποίηση νωπού γάλακτος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ σε ορισμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Βουλγαρία (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - προθεσμία: 08/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


6. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (2012/2803(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karin Kadenbach, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, σχετικά με τον χρόνο των ομιλιών, Zofija Mazej Kukovič, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Daniel Cohn-Bendit, ο οποίος και της απαντά, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (Ο Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τη μυστική ψηφοφορία), Rui Tavares, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Martin Callanan, ο οποίος και του απαντά, Joseph Daul, Ashley Fox (οι δύο τελευταίοι για να επανέλθουν στο ζήτημα της μυστικής ψηφοφορίας), Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Gay Mitchell και Göran Färm.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Graham Watson και Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Μαριέττα Γιαννάκου, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo και Άννυ Ποδηματά.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013

- Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, et Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7/8 Φεβρουαρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Atkins, σχετικά με τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών που υποβλήθηκαν για τη σημερινή ώρα των ψηφοφοριών, και Roger Helmer, για να επισημάνει ότι η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου μπροστά στο κτήριο του Κοινοβουλίου κυματίζει ανάποδα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού, είχε ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή, δηλαδή την επιτροπή AGRI, να εξετάσει τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στις προτάσεις απόφασης B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 και B7-0082/2013, αλλά ότι η επιτροπή AGRI δεν μπόρεσε να μειώσει τον αριθμό τους.

Ο Robert Atkins ζητεί να αναπεμφθούν αυτές οι προτάσεις απόφασης στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση. (Ο Πρόεδρος του προτείνει να διατυπώσει αυτό το αίτημα κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας).


7. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της δέκατης επετείου από τη δολοφονία του Σέρβου πρωθυπουργού Ζόραν Τζίντζιτς.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0126/2013 και B7-0129/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0126/2013

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0129/2013

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0078)

Παρεμβάσεις
Enrique Guerrero Salom σχετικά με τη θέση της Ομάδας S&D επί της τροπολογίας 2 και Martin Callanan σχετικά με αυτή την παρέμβαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος


8.2. Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0079)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0079)


8.3. Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0080)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν, πριν από την ψηφοφορία, οι Pervenche Berès (εισηγήτρια), για να ρωτήσει ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες που μόλις ενέκρινε το Κοινοβούλιο, Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) και Pervenche Berès, για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συγκατατίθεται σε αυτή την πρόταση. Το ζήτημα επομένως θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.4. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή [2013/2010(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0081)


8.5. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 [2012/2309(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0082)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0082)

Παρεμβάσεις
Πριν από την ψηφοφορία, Gay Mitchell, με την υποστήριξη 40 βουλευτών, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή της έκθεσης στην αρμόδια επιτροπή, Νικόλαος Σαλαβράκος, ο οποίος στηρίζει αυτή την αίτηση, και Roberto Gualtieri (εισηγητής), ο οποίος τοποθετείται κατά αυτής της αιτήσεως.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

João Ferreira, σχετικά με τις τροπολογίες 4, 5 και 6, που κρίθηκαν από τον Πρόεδρο απαράδεκτες.


8.6. Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0091/2013

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0083)


8.7. Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0280(COD)) (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B7-0079/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0084)

Παρεμβάσεις
Πριν από την ψηφοφορία, Robert Atkins, με την υποστήριξη 40 βουλευτών, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή των τεσσάρων προτάσεων απόφασης της επιτροπής AGRI στην αρμόδια επιτροπή, Giles Chichester, ο οποίος στηρίζει αυτή την αίτηση, και Paolo De Castro (πρόεδρος της επιτροπής AGRI), ο οποίος τοποθετείται κατά της αυτής της αιτήσεως.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Mairead McGuinness, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 73, για μία διευκρίνιση στον κατάλογο ψηφοφοριών και, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με τη δέσμη των τροπολογιών 107-120, για να προτείνει μία προφορική τροπολογία.

Η προφορική αυτή τροπολογία κρατείται δεδομένου ότι κανένας βουλευτής δεν έχει αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη.


8.8. Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0281(COD)) (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B7-0080/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0085)

Παρεμβάσεις
John Stuart Agnew, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί αυτή η πρόταση απόφασης στην αρμόδια επιτροπή (Ο Πρόεδρος τού υπενθυμίζει έχει ήδη τοποθετηθεί επ' αυτού του ζητήματος).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, για να προτείνει να ψηφιστούν εν συνόλω οι τροπολογίες 212 έως 235 (καθώς αυτές οι τροπολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως για ψηφοφορία κατά τμήματα, η πρόταση δεν γίνεται δεκτή).

Iratxe García Pérez, για να ζητήσει την επανάληψη της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 434 (Ο Πρόεδρος δέχεται την αίτηση).

Bruno Gollnisch, μετά την τελική ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναβολή των άλλων ψηφοφοριών για αύριο στις 11.00 (Ο Πρόεδρος δεν συναινεί σε αυτή την αίτηση).


8.9. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Feader) (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0282(COD)) (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B7-0081/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0086)


8.10. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0288(COD)) (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B7-0082/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0087)

Παρεμβάσεις
Guy Verhofstadt, μετά την τελική ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναβολή των υπόλοιπων ψηφοφοριών για αύριο, Véronique De Keyser, προς επίρρωση αυτής της αιτήσεως, και Francesco Enrico Speroni, ο οποίος αντιτάσσεται σε αυτή την αίτηση.

Με ΗΨ (262 υπέρ, 324 κατά, 20 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Jacky Hénin και Geoffrey Van Orden σχετικά με αυτή την αίτηση.


8.11. Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια [2012/2103(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0035/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

Η ψηφοφορία διακόπτεται μετά την παράγραφο 18.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος κηρύσσει διακοπή της συνεδρίασης λόγω της λιποθυμίας του αντιπροέδρου Γεωργίου Παπαστάμκου.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Robert Sturdy γνωστοποιεί ότι έχει οικονομικό συμφέρον που σχετίζεται με την πρόταση απόφασης B7-0081/2013, ως εκ τούτου δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία.

Η Laima Liucija Andrikienė γνωστοποίησε ότι, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή της, δεν μπόρεσε να φτάσει στο Στρασβούργο εγκαίρως για να παραστεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35 και επαναλαμβάνεται στις 16.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

11. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη λιποθυμία του Γεωργίου Παπαστάμκου κατά την ώρα των ψηφοφοριών. Δράττεται της ευκαιρίας για να ευχαριστήσει όσους προσέφεραν αμέσως τη βοήθειά τους και για να δώσει το ερέθισμα για να ξεκινήσει προβληματισμός σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών στο μέλλον. Ο Πρόεδρος εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Γεώργιο Παπαστάμκο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, Mairead McGuinness και Frank Engel.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ECR, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή PETI: Marta Andreasen αντί Ryszard Antoni Legutko


14. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Νικόλαος Σαλαβράκος, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson και Nora Berra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013

- Charles Tannock και Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013

- Willy Meyer και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.


15. Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (2013/2565(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Tunne Kelam και Μαρία-Ελένη Κοππά.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi και Boris Zala.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler και Charles Tannock.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Franz Obermayr, ο τελευταίος σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Μαριέττα Γιαννάκου, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux και Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013

- Charles Tannock, Anna Rosbach και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013

- Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.


16. Συρία, με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συρία, με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση (2013/2571(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να δώσει τον λόγο στην Catherine Ashton, δεδομένων των άλλων υποχρεώσεών της. Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire σχετικά με αυτή την απόφαση.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, για να θέσει ένα ερώτημα στην Catherine Ashton, η οποία της απαντά, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens και Pino Arlacchi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Η κατάσταση στο Μαλί (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στο Μαλί (2013/2570(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler και Luis Yáñez-Barnuevo García.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έχει λάβει από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αιτήσεις ορισμού:

επιτροπή INTA: Andrea Cozzolino αντί Gianluca Susta

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Debora Serracchiani αντί Gianluca Susta

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Gianluca Susta αντί Debora Serracchiani

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Debora Serracchiani αντί Gianluca Susta

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Ουκρανία (2013/2569(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Gahler, Elena Băsescu και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας [2012/2137(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Ο Bastiaan Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška και Iosif Matula.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Bastiaan Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.


21. Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (2013/2568(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Boştinaru, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adrian Severin, μη εγγεγραμμένος, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vasilica Viorica Dăncilă, και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu και Andrey Kovatchev.

Παρεμβαίνουν οι Pino Arlacchi, επί προσωπικού μετά την παρέμβαση της Elena Băsescu, και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 505.526/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου