Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 213kWORD 170k
Kolmapäev, 13. märts 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 6.Euroopa Ülemkogu kohtumise (14.–15. märts 2013) ettevalmistamine (arutelu)
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  
8.1.Mitmeaastane finantsraamistik (hääletus)
  
8.2.Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (hääletus)
  
8.3.Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu sõlmitud kokkulepet meretöönormide konventsiooni kohta) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused ***I (hääletus)
  
8.4.2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu ***I (hääletus)
  
8.5.Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (hääletus)
  
8.6.Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse (hääletus)
  
8.7.Ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0280(COD)) (hääletus)
  
8.8.Ühise turukorralduse määrus (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0281(COD)) (hääletus)
  
8.9.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0282(COD)) (hääletus)
  
8.10.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0288(COD)) (hääletus)
  
8.11.Energia tegevuskava aastani 2050 (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 14.Olukord Egiptuses (arutelu)
 15.Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (arutelu)
 16.Süüria, eelkõige humanitaarolukord (arutelu)
 17.Olukord Malis (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Olukord Ukrainas (arutelu)
 20.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 21.Koostöö- ja kontrollimehhanism: metoodika, praegune rakendamine ja tulevik (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Fraktsioonide koosseis

Marta Andreasen ühines fraktsiooniga ECR alates 27. veebruarist 2013.


3. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET komisjon: Eleni Theocharous

DEVE komisjon: Eleni Theocharouse asemel Andreas Pitsillides

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Andreas Pitsillides

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Andreas Pitsillides

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (C(2013)817)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates vastuvõtmise kuupäevast 1. märts 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (C(2013)818)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates vastuvõtmise kuupäevast 18. veebruar 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda maisitõlvikupulber toimeainena selle I ja IA lisasse (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - tähtaeg: 05/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus meetmete kohta, mida kohaldatakse eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ kohaselt isikuandmetega seotud rikkumiste teatamise suhtes (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - tähtaeg: 07/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - tähtaeg: 23/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - tähtaeg: 13/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tolmuimejate ökodisaini nõuetega (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - tähtaeg: 07/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1451/2007 seoses biotsiidide täiendavate toimeainete hindamisega läbivaatamisprogrammi raames (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - tähtaeg: 05/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses mitme lisaaine kasutamisega teatavates alkohoolsetes jookides (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - tähtaeg: 22/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses teatavate toidu lisaainete kasutamisega (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - tähtaeg: 27/04/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - tähtaeg: 26/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ arvutite ja serverarvutite ökodisaini nõuete osas (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - tähtaeg: 08/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2006/799/EÜ, 2007/64/EÜ, 2009/300/EÜ, 2009/543/EÜ, 2009/544/EÜ, 2009/563/EÜ, 2009/564/EÜ, 2009/567/EÜ, 2009/568/EÜ, 2009/578/EÜ, 2009/598/EÜ, 2009/607/EÜ, 2009/894/EÜ, 2009/967/EÜ, 2010/18/EÜ ja 2011/331/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - tähtaeg: 05/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse komisjoni määrust (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - tähtaeg: 15/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 I, II ja III lisa seoses raudoksiidide ja -hüdroksiidide (E 172), hüdroksüpropüülmetüültselluloosi (E 464) ja polüsorbaatide (E 432–436) kasutamisega teatavate viljade märgistamiseks (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - tähtaeg: 22/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - tähtaeg: 26/05/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - tähtaeg: 08/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuse 2009/861/EÜ (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes) II lisa (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - tähtaeg: 08/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


6. Euroopa Ülemkogu kohtumise (14.–15. märts 2013) ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (14.–15. märts 2013) ettevalmistamine (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karin Kadenbach, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew sõnavõttude kohta, Zofija Mazej Kukovič, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Daniel Cohn-Benditile, kes sellele vastas, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel (president täpsustas salajase hääletuse küsimust), Rui Tavares, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Martin Callananile, kes sellele vastas, Joseph Daul, Ashley Fox (viimased kaks pöördusid tagasi salajase hääletuse küsimuse juurde), Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gay Mitchell ja Göran Färm.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Graham Watson ja Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo ja Anni Podimata.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel: Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: 7.–8. veebruaril kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2013protokoll punkt 8.1.

JUHATAJA: Martin SCHULZ
President

Sõna võttis Robert Atkins hääletusele esitatud muudatusettepanekute rohkuse kohta ning Roger Helmer, kes märkis, et Ühendkuningriigi lipp parlamendi hoone ees on tagurpidi.

President andis parlamendiliikmetele teada, et ta oli palunud kodukorra artikli 162 kohaselt, et vastutav AGRI komisjon vaataks otsuse ettepanekutele B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 ja B7-0082/2013 esitatud muudatusettepanekud läbi, kuid AGRI komisjon ei suutnud nende arvu vähendada.

Robert Atkins esitas taotluse, et otsuste ettepanekud saadetaks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks. (President soovitas tal esitada see taotlus hääletuse ajal).


7. Presidentuuri teadaanne

President tegi Serbia peaministri Zoran Djindjici mõrva kümnenda aastapäeva puhul avalduse.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Mitmeaastane finantsraamistik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0126/2013 ja B7-0129/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0126/2013

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0129/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0078)

Sõnavõtud

Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D seisukoha kohta, mis käsitleb muudatusettepanekut 2, ja Martin Callanan sellele vastuseks.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident


8.2. Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0079)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0079)


8.3. Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu sõlmitud kokkulepet meretöönormide konventsiooni kohta) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0080)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Pervenche Berès enne hääletust seadusandliku resolutsiooni kohta, et küsida komisjoni seisukohta äsja vastuvõetud muudatusettepanekute kohta, Janusz Lewandowski (komisjoni liige) ja Pervenche Berès, et teha ettepanek seadusandliku resolutsiooni hääletus vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 edasi lükata.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


8.4. 2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu ***I (hääletus)

Raport 2014. aasta eelarve koostamise üldsuuniste, III jagu – Komisjon kohta [2013/2010(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0081)


8.5. Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 2014. aasta valimisi silmas pidades [2012/2309(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Rafał Trzaskowski ja Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0082)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0082)

Sõnavõtud

Enne hääletust Gay Mitchell, keda toetas 40 parlamendiliiget, et esitada kodukorra artikli 175 lõike 2 kohaselt taotlus saata küsimus tagasi raporti eest vastutavale komisjonile, Nikolaos Salavrakos, kes seda taotlust toetas, ja Roberto Gualtieri (raportöör), kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

João Ferreira muudatusettepanekute 4, 5 ja 6 kohta, mis loeti vastuvõetamatuteks.


8.6. Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0091/2013

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0083)


8.7. Ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0280(COD)) (hääletus)

Otsuse ettepanek B7-0079/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0084)

Sõnavõtud

Enne hääletust Robert Atkins, keda toetas 40 parlamendiliiget, et esitada kodukorra artikli 175 lõike 2 kohaselt taotlus saata neli AGRI komisjoni otsuse ettepanekut tagasi vastutavale komisjonile, Giles Chichester, kes seda taotlust toetas, ja Paolo De Castro (AGRI komisjoni esimees), kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Mairead McGuinness enne muudatusettepaneku 73 hääletust, et anda selgitus hääletusnimekirja kohta, ja enne muudatusettepanekute ploki 107–210 hääletust, et esitada suuline muudatusettepanek.

Kuna suulisele muudatusettepanekule ei olnud vastuväited, võeti see arvesse.


8.8. Ühise turukorralduse määrus (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0281(COD)) (hääletus)

Otsuse ettepanek B7-0080/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0085)

Sõnavõtud

John Stuart Agnew enne hääletust, et taotleda otsuse ettepaneku tagasisaatmist vastutavale komisjonile (juhataja tuletas talle meelde, et täiskogu oli juba selles küsimuses otsuse vastu võtnud).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, kes tegi ettepaneku hääletada muudatusettepanekud 212–235 plokina (kuna nende muudatusettepanekute suhtes oli nõutud eraldi hääletust, ei võetud seda ettepanekut arvesse).

Iratxe García Pérez, kes taotles, et hääletus muudatusettepaneku 434 kohta lükataks edasi (juhataja aktsepteeris seda taotlust).

Bruno Gollnisch pärast lõpphääletust, et esitada taotlus lükata ülejäänud hääletused edasi järgmisele päevale kella 11ks (juhataja lükkas selle taotluse tagasi).


8.9. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0282(COD)) (hääletus)

Otsuse ettepanek B7-0081/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0086)


8.10. Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (2011/0288(COD)) (hääletus)

Otsuse ettepanek B7-0082/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0087)

Sõnavõtud

Guy Verhofstadt pärast lõpphääletust, et taotleda ülejäänud hääletuste edasilükkamist järgmisele päevale, Véronique De Keyser, kes seda taotlust toetas, ja Francesco Enrico Speroni, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas selle taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (262 poolt, 324 vastu, 20 erapooletut).

Jacky Hénin ja Geoffrey Van Orden selle taotluse teemal.


8.11. Energia tegevuskava aastani 2050 (hääletus)

Raport energia tegevuskava kohta aastani 2050 – tulevik koos energiaga [2012/2103(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

Hääletus katkestati pärast § 18.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Juhataja kuulutas istungi asepresidendi Georgios Papastamkose haigestumise tõttu peatatuks.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Robert Sturdy andis teada, et tal on seoses otsuse ettepanekuga B7-0081/2013 majanduslik huvi ja ta ei võtnud seetõttu hääletusest osa.

Laima Liucija Andrikienė teatas, et temast sõltumatutel põhjustel ei olnud tal võimalik jõuda Strasbourgi kolmapäevase hääletuse ajaks.


(Istung katkestati kell 14.35 ja jätkus kell 16.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

11. Presidentuuri teadaanne

President tegi avalduse Georgios Papastamkose ootamatu haigestumise kohta hääletuse ajal. Ta tänas kõiki, kes olid kohe talle appi rutanud, ja ütles, et hääletuse korraldusele pööratakse edaspidi rohkem tähelepanu. President soovis Georgios Papastamkosele kiiret paranemist.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness ja Frank Engel.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ECR taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

PETI komisjon: Ryszard Antoni Legutko asemel Marta Andreasen


14. Olukord Egiptuses (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson ja Nora Berra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez ja Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.8.


15. Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tunne Kelam ja Maria Eleni Koppa.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler ja Charles Tannock.

Sõna võtsid Catherine Ashton ja eelneva registreerimiseta Franz Obermayr.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuv tuumaoht ja sealne inimõiguste olukord (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux ja Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel: Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuv tuumaoht ja sealsed inimõigused (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuv tuumaoht ja sealsed inimõigused (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa ja David Martin fraktsiooni S&D nimel: Põhja-Koreast lähtuv tuumaoht ja inimõiguste olukord Põhja-Koreas (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Põhja-Koreast lähtuv tuumaoht ja inimõiguste olukord selles riigis (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Põhja-Koreast lähtuv tuumaoht ja inimõiguste olukord Põhja-Koreas (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.9.


16. Süüria, eelkõige humanitaarolukord (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Süüria, eelkõige humanitaarolukord (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Juhataja otsustas anda sõna Catherine Ashtonile, võttes arvesse tema muid kohustusi. Selle otsuse kohta võttis sõna Nicole Sinclaire.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten, kes esitas küsimuse Catherine Ashtonile, kes sellele vastas, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens ja Pino Arlacchi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.


17. Olukord Malis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Malis (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler ja Luis Yáñez-Barnuevo García.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

INTA komisjon: Gianluca Susta asemel Andrea Cozzolino

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Gianluca Susta asemel Debora Serracchiani

Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis: Debora Serracchiani asemel Gianluca Susta

Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Debora Serracchiani asemel Gianluca Susta

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19. Olukord Ukrainas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Ukrainas (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni EFD nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler ja Eduard Kukan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Gahler, Elena Băsescu ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.


20. ELi ja Hiina suhted (arutelu)

Raport ELi ja Hiina suhete kohta [2012/2137(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder tutvustas raportit.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krzysztof Lisek, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská ja Marco Scurria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška ja Iosif Matula.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Bastiaan Belder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2013protokoll punkt 8.10.


21. Koostöö- ja kontrollimehhanism: metoodika, praegune rakendamine ja tulevik (arutelu)

Komisjoni avaldus: Koostöö- ja kontrollimehhanism: metoodika, praegune rakendamine ja tulevik (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vasilica Viorica Dăncilă, ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu ja Andrey Kovatchev.

Sõna võtsid Pino Arlacchi isikliku avaldusega pärast Elena Băsescu sõnavõttu ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 505.526/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika