Indeks 
Protokół
PDF 224kWORD 202k
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 6.Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (debata)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  8.1.Wieloletnie ramy finansowe (głosowanie)
  8.2.System rachunków narodowych i regionalnych ***I (głosowanie)
  8.3.Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu ***I (głosowanie)
  8.4.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 ***I (głosowanie)
  8.5.Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (głosowanie)
  8.6.Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (głosowanie)
  8.7.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0280(COD)) (głosowanie)
  8.8.Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0281(COD)) (głosowanie)
  8.9.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0282(COD)) (głosowanie)
  8.10.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0288(COD)) (głosowanie)
  8.11.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Sytuacja w Egipcie (debata)
 15.Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (debata)
 16.Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (debata)
 17.Sytuacja w Mali (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Stosunki UE-Chiny (debata)
 21.Mechanizm współpracy i weryfikacji: metodologia, obecne stosowanie i przyszłość (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Skład grup politycznych

Marta Andreasen przystąpiła do grupy ECR ze skutkiem od dnia 27 lutego 2013 r.


3. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy PPE następujące wnioski o mianowanie:

komisja AFET: Eleni Theocharous

komisja DEVE: Andreas Pitsillides zamiast Eleni Theocharous

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Andreas Pitsillides

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Andreas Pitsillides

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


4. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (C(2013)817)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące, licząc od daty otrzymania dnia 1 marca 2013 r.

Odesłany przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (C(2013)818)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące, licząc od daty otrzymania dnia 18 lutego 2013 r.

Odesłany przedm. właśc.: ITRE


5. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia sproszkowanej kolby kukurydzy jako substancji czynnej do załączników I i IA do tej dyrektywy (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - termin: 07/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - termin: 23/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - termin: 13/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - termin: 07/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do dodatkowych substancji czynnych w produktach biobójczych, podlegających ocenie w ramach programu przeglądu (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kilku dodatków w niektórych napojach alkoholowych (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - termin: 22/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania niektórych dodatków do żywności (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - termin: 27/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - termin: 26/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - termin: 05/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - termin: 15/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania tlenków i wodorotlenków żelaza (E 172), hydroksypropylometylocelulozy (E 464) oraz polisorbatów (E 432 – 436) do znakowania niektórych owoców (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - termin: 22/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - termin: 26/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Decyzja Komisji zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - termin: 08/06/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


6. Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Karin Kadenbach, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bruno Gollnischa, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew, w sprawie czasu wystąpień, Zofija Mazej Kukovič, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Danielowi Cohn-Benditowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Martin Callanan w imieniu grupy ECR (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawie głosowania tajnego), Rui Tavares, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Martinowi Callananowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Joseph Daul, Ashley Fox (obaj ponownie nawiązując do pytania o głosowanie tajne), Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ivailo Kalfina, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Gay Mitchell i Göran Färm.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona i Michaela Theurera, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo i Anni Podimata.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE oraz Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 13.3.2013.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Robert Atkins, w sprawie dużej liczby poprawek złożonych przed dzisiejszym głosowaniem, i Roger Helmer, aby zasygnalizować, że flaga Wielkiej Brytanii przed budynkiem Parlamentu została zawieszona odwrotnie.

Przewodniczący poinformował posłów, że zgodnie z art. 162 Regulaminu zwrócił się do komisji przedmiotowo właściwej, tj. komisji AGRI, o przeanalizowanie poprawek złożonych do wniosków dotyczących decyzji B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 i B7-0082/2013, ale że komisja AGRI nie była w stanie zmniejszyć ich liczby.

Robert Atkins zwrócił się o odesłanie tych wniosków dotyczących decyzji do komisji przedmiotowo właściwej w celu ich ponownego rozpatrzenia. (Przewodniczący zasugerował mu wystąpienie z tym wnioskiem w chwili głosowania).


7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił komunikat z okazji 10. rocznicy zabójstwa premiera Serbii Zorana Djindjića.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wieloletnie ramy finansowe (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0126/2013 i B7-0129/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0126/2013

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0129/2013

Przyjęto (P7_TA(2013)0078)

Wystąpienia

Enrique Guerrero Salom, w sprawie stanowiska grupy S&D w odniesieniu do poprawki 2, i Martin Callanan, w sprawie tego wystąpienia.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący


8.2. System rachunków narodowych i regionalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0079)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0079)


8.3. Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0080)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przed głosowaniem nad projektem rezolucji ustawodawczej głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni), z pytaniem o stanowisko Komisji wobec poprawek właśnie przyjętych przez Parlament, Janusz Lewandowski (członek Komisji) i Pervenche Berès, z propozycją odroczenia głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Kwestia zostaje zatem odesłana do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


8.4. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2014 – Sekcja 3 – Komisja [2013/2010(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0081)


8.5. Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. [2012/2309(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Rafał Trzaskowski i Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0082)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0082)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Gay Mitchell, poparty przez 40 posłów, z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 185 ust. 2 Regulaminu, Nikolaos Salavrakos, w celu poparcia tego wniosku, i Roberto Gualtieri (sprawozdawca), w celu opowiedzenia się przeciw temu wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

João Ferreira, w sprawie poprawek 4, 5 i 6 uznanych za niedopuszczalne.


8.6. Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0091/2013

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0083)


8.7. Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0280(COD)) (głosowanie)

Projekt decyzji B7-0079/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0084)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Robert Atkins, poparty przez 40 posłów, z wnioskiem o odesłanie do komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 175 ust. 2 Regulaminu, czterech projektów decyzji komisji AGRI, Giles Chichester, z poparciem dla tego wniosku, i Paolo De Castro (przewodniczący komisji AGRI), w celu opowiedzenia się przeciw temu wnioskowi.

Parlament odrzucił ten wniosek.

Mairead McGuinness, przed głosowaniem nad poprawką 73, w celu złożenia wyjaśnienia dotyczącego listy do głosowania, a także przed głosowaniem nad blokiem poprawek 107-120, w celu zaproponowania poprawki ustnej.

Ponieważ nikt nie sprzeciwił się uwzględnieniu tej ustnej poprawki, została ona przyjęta.


8.8. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0281(COD)) (głosowanie)

Projekt decyzji B7-0080/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0085)

Wystąpienia

John Stuart Agnew, przed głosowaniem, z wnioskiem o odesłanie tego wniosku dotyczącego decyzji do komisji przedmiotowo właściwej (Przewodniczący przypomniał, że zgromadzenie już wypowiedziało się na ten temat).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, w celu zaproponowania głosowania zbiorczego nad poprawkami 212-235 (jako że poprawki były przedmiotem głosowania odrębnego, wniosek nie został przyjęty).

Iratxe García Pérez, z wnioskiem o powtórzenie głosowania nad poprawką 434 (Przewodniczący przychylił się do wniosku).

Bruno Gollnisch, po głosowaniu końcowym, z wnioskiem o przeniesienie pozostałych głosowań na jutro o godz. 11 (Przewodniczący nie przychylił się do wniosku).


8.9. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0282(COD)) (głosowanie)

Projekt decyzji B7-0081/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0086)


8.10. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0288(COD)) (głosowanie)

Projekt decyzji B7-0082/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0087)

Wystąpienia

Guy Verhofstadt, po głosowaniu końcowym, z wnioskiem o odroczenie pozostałych głosowań do jutra, Véronique De Keyser, z poparciem dla tego wniosku, i Francesco Enrico Speroni, który wyraził sprzeciw.

W GE (przy 262 głosach za, 324 przeciw, 20 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Jacky Hénin i Geoffrey Van Orden w sprawie tego wniosku.


8.11. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią [2012/2103(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

Głosowanie zostało przerwane po ust. 18.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Przewodniczący zawiesił posiedzenie z powodu zasłabnięcia wiceprzewodniczącego Georgiosa Papastamkosa.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Robert Sturdy poinformował o interesie finansowym związanym z projektem decyzji B7-0081/2013, w związku z czym nie uczestniczył w głosowaniu.

Laima Liucija Andrikienė poinformowała, że z przyczyn niezależnych od jej woli nie mogła dotrzeć na czas do Strasburga, by uczestniczyć w turze głosowań w środę


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:35 i wznowione o 16:00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

11. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił komunikat w związku z zasłabnięciem Georgiosa Papastamkosa podczas głosowania. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy udzielili natychmiastowej pomocy, oraz podzielił się uwagami nad przebiegiem głosowań w przyszłości. Przewodniczący życzył Georgiosowi Papastamkosowi szybkiego powrotu do zdrowia.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness i Frank Engel.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ECR Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja PETI: Marta Andreasen zamiast Ryszarda Antoniego Legutki


14. Sytuacja w Egipcie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson i Nora Berra.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan i Andreas Mölzer.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie Egiptu – ostatnie wydarzenia (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Egipcie (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.3.2013.


15. Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Tunne Kelam i Maria Eleni Koppa.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler i Charles Tannock.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Franz Obermayr, w sprawie procedury pytań z sali.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux i Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa i David Martin w imieniu grupy S&D, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.3.2013.


16. Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.

Przewodniczący postanowił oddać głos Catherine Ashton z uwagi na jej inne zobowiązania. Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie tej decyzji.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, w celu zadania pytania Catherine Ashton, które na nie odpowiedziała, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens i Pino Arlacchi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


17. Sytuacja w Mali (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Jacek Włosowicz w imieniu grupy EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex i Mariya Gabriel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler i Luis Yáñez-Barnuevo García.

Głos zabrał Štefan Füle.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

18. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy S&D następujące wnioski o mianowanie:

komisja INTA: Andrea Cozzolino zamiast Gianluki Susty

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Debora Serracchiani zamiast Gianluki Susty

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja: Gianluca Susta zamiast Debory Serracchiani

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk: Debora Serracchiani zamiast Gianluki Susty

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


19. Sytuacja na Ukrainie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gunnara Hökmarka, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Ewald Stadler niezrzeszony, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michaela Gahlera, Elena Băsescu i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrał Štefan Füle.

Debata została zamknięta.


20. Stosunki UE-Chiny (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny [2012/2137(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krzysztofa Liska, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Reinharda Bütikofera, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská i Marco Scurria.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška i Iosif Matula.

Głos zabrali: Štefan Füle i Bastiaan Belder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 14.3.2013.


21. Mechanizm współpracy i weryfikacji: metodologia, obecne stosowanie i przyszłość (debata)

Oświadczenie Komisji: Mechanizm współpracy i weryfikacji: metodologia, obecne stosowanie i przyszłość (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Victora Boştinaru, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Cristiana Dana Predę, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Adrian Severin niezrzeszony, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Vasilicę Vioricę Dăncilę, i Mariya Gabriel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu i Andrey Kovatchev.

Głos zabrali: Pino Arlacchi, w kwestii osobistej w związku z wypowiedzią Eleny Băsescu, i Elena Băsescu.

Głos zabrał Štefan Füle.

Debata została zamknięta.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 505.526/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności