Zoznam 
Zápisnica
PDF 223kWORD 200k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 6.Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava)
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Viacročný finančný rámec (hlasovanie)
  
8.2.Systém národných a regionálnych účtov ***I (hlasovanie)
  
8.3.Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I (hlasovanie)
  
8.4.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III ***I (hlasovanie)
  
8.5.Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (hlasovanie)
  
8.6.Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín (hlasovanie)
  
8.7.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0280(COD)) (hlasovanie)
  
8.8.Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0281(COD)) (hlasovanie)
  
8.9.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0282(COD)) (hlasovanie)
  
8.10.Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0288(COD)) (hlasovanie)
  
8.11.Plán postupu v energetike do roku 2050 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Situácia v Egypte (rozprava)
 15.Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (rozprava)
 16.Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (rozprava)
 17.Situácia v Mali (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 20.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 21.Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Zloženie politických skupín

Marta Andreasen vstúpila do skupiny ECR s účinnosťou od 27. februára 2013.


3. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o vymenovania:

výbor AFET: Eleni Theocharous

výbor DEVE: Andreas Pitsillides, ktorým je nahradená Eleni Theocharous

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Andreas Pitsillides

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Andreas Pitsillides

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto vymenovania budú považované za schválené.


4. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2013)817)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. od 1. marca 2013.

pridelené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o označovaní ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2013)818)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. od 18. februára 2013.

pridelené gestorskému výboru: ITRE


5. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť práškový kukuričný klas ako aktívnu látku do prílohy I a IA k danej smernici (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie o opatreniach uplatniteľných na oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných údajov na základe smernice 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - lehota: 07/05/2013)
pridelené gestorský výbor: LIBE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - lehota: 23/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, pokiaľ ide o prístup k dôverným údajom na vedecké účely, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - lehota: 13/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ECON

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - lehota: 07/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1451/2007, pokiaľ ide o ďalšie aktívne látky biocídnych výrobkov, ktoré sa majú preskúmať v rámci kontrolného programu (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie niekoľkých prídavných látok v určitých alkoholických nápojoch (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - lehota: 22/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - lehota: 27/04/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - lehota: 26/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - lehota: 15/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidov a hydroxidov železa (E 172), hydroxypropylmetylcelulózy (E 464) a polysorbanov (E 432 – 436) na označovanie určitých druhov ovocia (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - lehota: 22/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - lehota: 26/05/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarňach na spracovanie mlieka v Bulharsku (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - lehota: 08/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI


6. Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Karin Kadenbach, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew s poznámkou k rečníckemu času, Zofija Mazej Kukovič, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Danielovi Cohn-Benditovi, ktorý na ňu odpovedal, Martin Callanan v mene skupiny ECR (predseda spresnil súvislosti týkajúce sa otázky tajného hlasovania), Rui Tavares, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Martinovi Callananovi, ktorý na ňu odpovedal, Joseph Daul, Ashley Fox (obaja sa vrátili k otázke tajného hlasovania), Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Gay Mitchell a Göran Färm.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Graham Watson a Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo a Anni Podimata.

Vystúpili títo rečníci: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Lucinda Creighton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Richard Ashworth v mene skupiny ECR o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára o viacročnom finančnom rámci (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 13.3.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpil Robert Atkins, aby sa vyjadril k veľkému počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených na dnešné hlasovanie, a Roger Helmer, aby upozornil, že zástava Spojeného kráľovstva pred budovou Parlamentu je vyvesená naopak.

Predseda poslancov informoval, že v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku požiadal príslušný výbor, t. j. výbor AGRI, aby preskúmal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom rozhodnutia B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 a B7-0082/2013, výbor AGRI však nebol schopný ich počet zredukovať.

Robert Atkins požiadal, aby sa tieto návrhy rozhodnutia pridelili príslušnému výboru na opätovné preskúmanie. (Predseda mu navrhol, aby túto žiadosť predniesol pri hlasovaní).


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda vystúpil s oznámením pri príležitosti 10. výročia zavraždenia srbského premiéra Zorana Djindjiča.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Viacročný finančný rámec (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0126/2013 a B7-0129/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B7-0126/2013

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0129/2013

Prijatý (P7_TA(2013)0078)

Vystúpenia

Enrique Guerrero Salom s príspevkom ku stanovisku skupiny S&D k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2 a Martin Callanan k tomuto príspevku.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda


8.2. Systém národných a regionálnych účtov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0079)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0079)


8.3. Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0080)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pred hlasovaním o návrhu legislatívneho uznesenia vystúpili Pervenche Berès (spravodajkyňa), ktorá požiadala o pozíciu Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré Parlament práve prijal, Janusz Lewandowski (člen Komisie) a Pervenche Berès s návrhom o odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom. Otázka sa preto považuje za pridelenú príslušnému výboru na preskúmanie.


8.4. Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III ***I (hlasovanie)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014, oddiel III – Komisia [2013/2010(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0081)


8.5. Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (hlasovanie)

Správa o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 [2012/2309(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spoluspravodajcovia: Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0082)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0082)

Vystúpenia

Pred hlasovaním Gay Mitchell, aby s podporou 40 poslancov požiadal, aby sa správa v súlade s článkom 175 ods. 2 rokovacieho poriadku vrátila späť príslušnému výboru, Nikolaos Salavrakos, aby túto žiadosť podporil, a Roberto Gualtieri (spravodajca), ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

João Ferreira k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 4, 5 a 6, ktoré boli posúdené ako neprijateľné.


8.6. Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0091/2013

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0083)


8.7. Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0280(COD)) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B7-0079/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0084)

Vystúpenia

Pred hlasovaním Robert Atkins, aby s podporou 40 poslancov požiadal, aby sa štyri návrhy rozhodnutia výboru AGRI v súlade s článkom 175 ods. 2 rokovacieho poriadku vrátili späť výboru, Giles Chichester, aby túto žiadosť podporil, a Paolo De Castro (predseda výboru AGRI), aby sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

Mairead McGuinness, pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 73, aby objasnila otázku týkajúcu sa hlasovacieho zoznamu, a pred hlasovaním o bloku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 107 – 120, aby podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Keďže proti tomuto ústne podanému pozmeňujúcemu/doplňujúcemu návrhu nebola vznesená žiadna námietka, bol tento zaradený na rokovanie.


8.8. Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0281(COD)) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B7-0080/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0085)

Vystúpenia

John Stuart Agnew pred hlasovaním, aby požiadal o vrátenie tohto návrhu rozhodnutia príslušnému výboru (predseda mu pripomenul, že zhromaždenie sa k tejto otázke už vyjadrilo).

Sergio Paolo Francesco Silvestris s návrhom, aby sa o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 212 – 235 hlasovalo v bloku (návrh nebol prijatý, keďže tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú predmetom žiadostí o oddelené hlasovanie).

Iratxe García Pérez so žiadosťou, aby sa zopakovalo hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 434 (predseda žiadosti vyhovel).

Bruno Gollnisch, po záverečnom hlasovaní, so žiadosťou, aby sa zostávajúce hlasovania odložili na zajtra, 11.00 h (predseda tejto žiadosti nevyhovel).


8.9. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0282(COD)) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B7-0081/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0086)


8.10. Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0288(COD)) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B7-0082/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0087)

Vystúpenia

Guy Verhofstadt, po záverečnom hlasovaní, so žiadosťou, aby sa zostávajúce hlasovania odložili na zajtra, Véronique De Keyser, aby túto žiadosť podporila, a Francesco Enrico Speroni, aby sa vyjadril proti.

Parlament zamietol žiadosť v EH (262 za, 324 proti, 20 sa zdržali).

Jacky Hénin a Geoffrey Van Orden s poznámkou k tejto žiadosti.


8.11. Plán postupu v energetike do roku 2050 (hlasovanie)

Správa o Pláne postupu v energetike do roku 2050 [2012/2103(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

Hlasovanie bolo prerušené po odseku 18.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Predseda vyhlásil rokovanie za prerušené z dôvodu nevoľnosti podpredsedu Georgiosa Papastamkosa.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Robert Sturdy oznámil, že v súvislosti s návrhom rozhodnutia B7-0081/2013 má finančné záujmy, a preto sa na hlasovaní nezúčastnil.

Laima Liucija Andrikienė oznámila, že sa z dôvodov, ktoré nemohla nijako ovplyvniť, nemohla dostaviť do Štrasburgu včas, aby sa zúčastnila na stredajšom hlasovaní.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 16.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Oznámenie predsedníctva

Predseda informoval, že na Georgiosa Papastamkosa prišla počas hlasovania nevoľnosť. Poďakoval všetkým kolegom, ktorí mu okamžite poskytli pomoc, a príležitosť využil na zamyslenie nad priebehom hlasovania v budúcnosti. Predseda zaprial Georgiosovi Papastamkosovi skoré zotavenie.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness a Frank Engel.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny ECR Parlament schválil vymenovanie:

výbor PETI: Marta Andreasen, ktorou je nahradený Ryszard Antoni Legutko


14. Situácia v Egypte (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson a Nora Berra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Egypte (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson a Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE o Egypte: najnovší vývoj (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock a Peter van Dalen v mene skupiny ECR o situácii v Egypte (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Egypte (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o situácii v Egypte (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D o situácii v Egypte (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


15. Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Tunne Kelam a Maria Eleni Koppa.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi a Boris Zala.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler a Charles Tannock.

Vystúpili títo rečníci: Catherine Ashton a Franz Obermayr, ktorý sa vyjadril k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux a Peter Šťastný v mene skupiny PPE o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa a David Martin v mene skupiny S&D o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej Kórei (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej Kórei (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej Kórei (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


16. Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL a Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec.

Predseda rozhodol, že dá slovo Catherine Ashtonovej, keďže ju čakajú ďalšie povinnosti. V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire s poznámkou k tomuto rozhodnutiu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten, aby položil otázku Catherine Ashtonovej, ktorá na ňu odpovedala, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens a Pino Arlacchi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.


17. Situácia v Mali (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jacek Włosowicz v mene skupiny EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler a Luis Yáñez-Barnuevo García.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

18. Zloženie výborov a delegácií

Parlament prijal od skupiny S&D tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor INTA: Andrea Cozzolino, ktorým je nahradený Gianluca Susta

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Debora Serracchiani, ktorou je nahradený Gianluca Susta

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Gianluca Susta, ktorým je nahradená Debora Serracchiani

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Debora Serracchiani, ktorou je nahradený Gianluca Susta

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


19. Situácia na Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Elena Băsescu a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.


20. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a Čínou [2012/2137(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE, Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská a Marco Scurria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška a Iosif Matula.

Vystúpili títo rečníci: Štefan Füle a Bastiaan Belder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


21. Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Adrian Severin – nezaradený poslanec, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vasilica Viorica Dăncilă, a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu a Andrey Kovatchev.

Vystúpili títo poslanci: Pino Arlacchi s osobným vyhlásením v nadväznosti na príspevok, s ktorým vystúpila Elena Băsescu, a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 505.526/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia