Kazalo 
Zapisnik
PDF 214kWORD 195k
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 6.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (14. in 15. marec 2013) (razprava)
 7.Sporočilo predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Večletni finančni okvir (glasovanje)
  
8.2.Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (glasovanje)
  
8.3.Odgovornosti države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti in Evropsko federacijo delavcev v prometu, o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu ***I (glasovanje)
  
8.4.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III ***I (glasovanje)
  
8.5.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (glasovanje)
  
8.6.Opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščita geografskih označb žganih pijač (glasovanje)
  
8.7.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0280(COD)) (glasovanje)
  
8.8.Uredba o enotni SUT (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0281(COD)) (glasovanje)
  
8.9.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0282(COD)) (glasovanje)
  
8.10.Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0288(COD)) (glasovanje)
  
8.11.Energetski načrt za leto 2050 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Razmere v Egiptu (razprava)
 15.Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (razprava)
 16.Sirija, s posebnim poudarkom na humanitarnih razmerah (razprava)
 17.Razmere v Maliju (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Razmere v Ukrajini (razprava)
 20.Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)
 21.Mehanizem sodelovanja in preverjanja: metodologija, sedanja uporaba in njegova prihodnost (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Članstvo v političnih skupinah

Marta Andreasen se je priključila skupini ECR z veljavo od 27. februarja 2013.


3. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Eleni Theocharous

odbor DEVE: Andreas Pitsillides namesto Eleni Theocharous

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom: Andreas Pitsillides

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Andreas Pitsillides

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


4. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (C(2013)817)

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema, dne 1. marca 2013

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/30/UE Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode ter sončne naprave (C(2013)818)

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema, dne 18. februarja 2013

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE


5. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev koruznega storža v prahu kot aktivne snovi v prilogi I in IA k Direktivi (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o ukrepih, ki veljajo za obveščanje o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu z Direktivo 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - rok: 07/05/2013)
posredovano pristojni: LIBE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - rok: 23/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki glede dostopa do zaupnih podatkov za znanstvene namene in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - rok: 13/05/2013)
posredovano pristojni: ECON

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo sesalnikov (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - rok: 07/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 glede dodatnih aktivnih snovi v biocidnih pripravkih, ki se preučijo v programu pregledovanja (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - rok: 22/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - rok: 27/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi skupnih meril za utemeljitev navedb, uporabljenih v zvezi s kozmetičnimi izdelki (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - rok: 26/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES in 2010/18/ES ter Sklepa 2011/331/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - rok: 15/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe železovih oksidov in hidroksidov (E 172), hidroksipropilmetil celuloze (E 464) in polisorbatov (E 432–E 436) za označevanje nekaterih vrst sadja (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - rok: 22/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - rok: 26/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Sklep Komisije o spremembi Priloge II k Odločbi 2009/861/ES o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI


6. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (14. in 15. marec 2013) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (14. in 15. marec 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Karin Kadenbach, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew o času za govore, Zofija Mazej Kukovič, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Danielu Cohn-Benditu, ki je na vprašanje odgovoril, Martin Callanan v imenu skupine ECR (predsednik je podal pojasnila v zvezi z vprašanjem tajnega glasovanja), Rui Tavares ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Martinu Callananu, ki je na vprašanje odgovoril,Joseph Daul, Ashley Fox (zadnja dva ponovno o vprašanju tajnega glasovanja), Nigel Farage v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Bruno Gollnisch, samostojni poslanec, Gay Mitchell in Göran Färm.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Graham Watson in Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo in Anni Podimata.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Lucinda Creighton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Richard Ashworth v imenu skupine ECR o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o izidu zasedanja Evropskega sveta 7. in 8. februarja o večletnem finančnem okviru (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 13.3.2013.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorila sta Robert Atkins o velikem številu predlogov sprememb, ki so bili vloženi za današnji čas glasovanja, in Roger Helmer, ki je opozoril na dejstvo, da je zastava Združenega kraljestva pred stavbo Evropskega parlamenta izobešena narobe.

Predsednik je poslance obvestil, da je v skladu s členom 162 Poslovnika obvestil pristojni odbor, to je odbor AGRI, naj preuči predloge sprememb, ki so bili vloženi na predloge odločitev B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 in B7-0082/2013, vendar odbor AGRI ni mogel zmanjšati njihovega števila.

Robert Atkins je zahteval, naj se te predloge odločitev predloži pristojnemu odboru v ponovno preučitev. (Predsednik mu predlaga, naj to zahtevo poda ob glasovanju).


7. Sporočilo predsedujočega

predsednik je podal izjavo ob deseti obletnici umora srbskega predsednika vlade Zorana Đinđića.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Večletni finančni okvir (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0126/2013 in B7-0129/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0126/2013

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0129/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0078)

Govorila sta

Enrique Guerrero Salom o stališču skupine S&D glede predloga spremembe 2 in Martin Callanan, ki se je na to odzval.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik


8.2. Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0079)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0079)


8.3. Odgovornosti države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti in Evropsko federacijo delavcev v prometu, o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornostih države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0080)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govorila sta, pred glasovanjem o zakonodajni resoluciji, Pervenche Berès (poročevalka), ki je vprašala, kakšno je stališče Komisije glede sprememb, ki jih je Parlament sprejel, Janusz Lewandowski (član Komisije) in Pervenche Berès, ki je predlagala, da se v skladu s členom 57(2) Poslovnika preloži glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je sklenil, da podpre ta predlog. Za zadevo se torej šteje, da je vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.4. Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III ***I (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2014, oddelek III – Komisija [2013/2010(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0081)


8.5. Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (glasovanje)

Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 [2012/2309(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Rafał Trzaskowski in Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0082)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0082)

Govorili so

pred glasovanjem Gay Mitchell, ki ga je podprlo 40 poslancev in je v skladu s členom 175(2) Poslovnika zahteval, da se poročilo vrne pristojnemu odboru, Nikolaos Salavrakos, ki je podprl to zahtevo, in Roberto Gualtieri (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

João Ferreira, o predlogih sprememb 4, 5 in 6, ki so bili razglašeni za nedopustne.


8.6. Opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščita geografskih označb žganih pijač (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0091/2013

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0083)


8.7. Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0280(COD)) (glasovanje)

Predlog sklepa B7-0079/2013,

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0084)

Govorili so

pred glasovanjem Robert Atkins, ki ga je podprlo 40 poslancev in je v skladu s členom 175(2) Poslovnika zahteval, da se pristojnemu odboru vrnejo štirje predlogi odločitve odbora AGRI, Giles Chichester, ki je podprl to zahtevo, in Paolo De Castro (predsednik odbora AGRI), ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Mairead McGuinness pred glasovanjem o predlogu spremembe 73, da bi podala pojasnilo glede seznama za glasovanje, in pred skupnim glasovanjem o predlogih sprememb 107-120, da bi predlagala ustni predlog spremembe.

Ker ni bilo ugovorov zoper dani ustni predlog spremembe, je le-ta bil upoštevan.


8.8. Uredba o enotni SUT (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0281(COD)) (glasovanje)

Predlog sklepa B7-0080/2013,

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0085)

Govorili so

John Stuart Agnew, pred glasovanjem, ki je zahteval, da se ta predlog odločitve vrne v obravnavo pristojnemu odboru (predsednik ga je opozoril, da je plenarno zasedanje o tej zadevi že odločalo).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, ki je predlagal skupno glasovanje o predlogih sprememb od 212 do 235 (predlog ni bil sprejet, ker so bili ti predlogi sprememb predmet zahteve po ločenem glasovanju).

Iratxe García Pérez, ki je zahtevala ponovno glasovanje o predlogu spremembe 434 (predsednik je zahtevo sprejel).

Bruno Gollnisch, po končnem glasovanju, da bi zahteval preložitev drugih glasovanj na naslednji dan ob 11.00 (predsednik na njegovo zahtevo ni pristal).


8.9. Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0282(COD)) (glasovanje)

Predlog sklepa B7-0081/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0086)


8.10. Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0288(COD)) (glasovanje)

Predlog sklepa B7-0082/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0087)

Govorili so

Guy Verhofstadt, po končnem glasovanju, da bi zahteval preložitev preostalih glasovanj na naslednji dan, Véronique De Keyser, ki je podprla to zahtevo, in Francesco Enrico Speroni, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (262 glasov za, 324 glasov proti, 20 vzdržanih).

Jacky Hénin in Geoffrey Van Orden o tej zahtevi.


8.11. Energetski načrt za leto 2050 (glasovanje)

Poročilo o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo [2012/2103(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

Glasovanje je bilo prekinjeno po § 18.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Predsednik je prekinil zasedanje zaradi slabosti podpredsednika Georgiosa Papastamkosa.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Robert Sturdy je razkril, da ima v povezavi s predlogom odločitve B7-0081/2013 finančni interes, in se zato glasovanja ni udeležil.

Laima Liucija Andrikienė je sporočila, da zaradi vzrokov, na katere ni imela vpliva, v sredo ni mogla pravočasno priti v Strasbourg in sodelovati pri času za glasovanje.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.35, se je nadaljevala ob 16.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

11. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je podal sporočilo o slabosti Georgiosa Papastamkosa med glasovanjem. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so nemudoma priskočili na pomoč, in sprožil razmislek o poteku glasovanja v prihodnosti. Predsednik je Georgiosu Papastamkosu zaželel hitro okrevanje.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness in Frank Engel.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine ECR je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

odbor PETI: Marta Andreasen namesto Ryszarda Antonija Legutka


14. Razmere v Egiptu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Egiptu (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Franz Obermayr samostojni poslanec, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson in Nora Berra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan in Andreas Mölzer.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock in Peter van Dalen v imenu skupine ECR o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez in Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o razmerah v Egiptu (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 14.3.2013.


15. Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Tarja Cronberg v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Tunne Kelam in Maria Eleni Koppa.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi in Boris Zala.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler in Charles Tannock.

Govorila sta Catherine Ashton in Franz Obermayr, ki je govoril po postopku "catch the eye".

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux in Peter Šťastný v imenu skupine PPE, o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR, o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa in David Martin v imenu skupine S&D, o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Severni Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, o jedrski grožnji in človekovih pravicah v Severni Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Severni Koreji (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 14.3.2013.


16. Sirija, s posebnim poudarkom na humanitarnih razmerah (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sirija, s posebnim poudarkom na humanitarnih razmerah (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, in Andrew Henry William Brons samostojni poslanec.

Predsednik je sklenil, da bo dal besedo Catherine Ashton, ob upoštevanju njenih drugih obveznosti. Govorila je Nicole Sinclaire o tej odločitvi.

Govorila je Catherine Ashton.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten, ki je postavila vprašanje Catherine Ashton, ki je na vprašanje odgovorila, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens in Pino Arlacchi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Razprava se je zaključila.


17. Razmere v Maliju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Maliju (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jacek Włosowicz v imenu skupine EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex in Mariya Gabriel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler in Luis Yáñez-Barnuevo García.

Govoril je Štefan Füle.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

18. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel prošnje za naslednja imenovanja:

odbor INTA: Andrea Cozzolino namesto Gianluce Suste

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Debora Serracchiani namesto Gianluce Suste

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška: Gianluca Susta namesto Debore Serracchiani

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika: Debora Serracchiani namesto Gianluce Susta

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


19. Razmere v Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, Ewald Stadler samostojni poslanec, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler in Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Gahler, Elena Băsescu in Bogusław Liberadzki.

Govoril je Štefan Füle.

Razprava se je zaključila.


20. Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)

Poročilo o odnosih med EU in Kitajsko [2012/2137(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder je predstavil poročilo.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská in Marco Scurria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška in Iosif Matula.

Govorila sta Štefan Füle in Bastiaan Belder.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 14.3.2013.


21. Mehanizem sodelovanja in preverjanja: metodologija, sedanja uporaba in njegova prihodnost (razprava)

Izjava Komisije: Mehanizem sodelovanja in preverjanja: metodologija, sedanja uporaba in njegova prihodnost (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Boştinaru, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Adrian Severin samostojni poslanec, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vasilica Viorica Dăncilă, in Mariya Gabriel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu in Andrey Kovatchev.

Govorili so Pino Arlacchi, iz osebnih razlogov zaradi govora Elene Băsescu, in Elena Băsescu.

Govoril je Štefan Füle.

Razprava se je zaključila.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 505.526/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov